1 JỌ́Ọ̀N 5

1Kọ̀láá nen e a ziga kọ Jíìzọ̀s ní Kráìst e, ní nvín Bàrì e. Vaá kọ̀láá nen e a vulè tẹ̀ vulè nvín. 2Níí náa kọ é nyimá kọ kọ̀láá tṍó e e vulè Bàrì vaá sẹlẹ a lẹ̀ẹ̀là mè è vulè pá nvín Bàrì. 3Boo bée kọ tṍó e e vulè Bàrì, e é sẹlẹ a lẹ̀ẹ̀là. Vaá a lẹ̀ẹ̀là náa tavàlà ge sẹlẹ, 4boo bée kọ kọ̀láá kà nvín Bàrì a bé bàlà boo èl bá. Nu e e bémà bàlà boo èl bá kọlà zìgà bel e a dìí m. 5Áá nen e a zigà kọ Jíìzọ̀s dú Sã́áná Bàrì ní e a é láá bé bàlà boo èl bá é. 6Kà lèlà ẹlẹ, Jíìzọ̀s Kráìst, ní e a beè tení bá múú nè mii é. Náa beè tení bá áá múú, sõò a beè tení bá múú nè mii. Vaá Nyómá Káí ní e a élá nen di tõ̀ò e, boo bée kọ Nyómá Káí dú kà kà bel. 7Boo bée kọ taa kà nu e a ólò elà nen di tõ̀ò e a dì: 8Nyómá Káí, múú nè mii. Vaá taàa ọ̀và di m kù̃ùnà mòn. 9È ólò tú kpẹa e a dú gã́ nen, sõò kpẹa e a dú gã́ Bàrì bọọ èl ní nen, vaá nu e a di ló kpẹa e Bàrì nè kọlà kọ ẹlẹ élá nen di tõ̀ò nè a Sã́áná. 10Nen e a dẹlẹ nyíe boo Sã́áná Bàrì íe kpẹa Bàrìi e a dìé m. Sõò nen e bè náa dẹlẹ nyíe boo Bàrì túe naamá nen kyáá bel, boo bée kọ náa tú kpẹa e Bàrì nè kilma ló a Sã́áná. 11Nee bé e kpẹaá kọ́í, kọ: Bàrì beè nèi dùm e bè náá tá, vaá mè dùmi di m a Sã́áná. 12Nen e a íe Sã́ánáá íe dùm. Nen e bè náa íe Sã́áná Bàrì náa íe dùm. 13M̀ gé émì nuí má boolo e o dẹlẹ̀ì nyíe boo Sã́áná Bàrì kọ bé ò nyímai kọ ò íèì dùm e bè náa tá. 14Agẹ nyíe e e íe boo Bàrì kọlà kọ à ólò dã́i mon kilma ló kọ̀láá kà nu e e banìé bá vaá à dú nu e a zọ a bùlà gbaa ló. 15Kọ̀láá tṍó e e banìe nu bá à ólò dã́i mon. Tã́gíní bé e e nyímà naa vóá, è gboó nyimá kọ à ólò nèi kọ̀láá nu e e banìé bá. 16Be nen mon a vígà e a sí pọ́lọ́ vaá náa dú íb ní e a é man ú, à é ban vaá Bàrì nè dùm nen e a dì belí vó. Níí kuu áá gbò e pọ́lọ́ e bà sí níì íb ní e a é man ú nì. À íe pọ́lọ́ e a é man ú. Ním̄ gé kọ́ á bàn Bàrì boo níé. 17Kọ̀láá kà lọ̀ nu kọlà pọ́lọ́, sõò à íe pọ́lọ́ e bè náa ólò màn ú. 18È nyímà kọ tọ́ọ̀ kà nvín Bàrì náa ólò kil sĩ́ ló gè sí pọ́lọ́, boo bée kọ Sã́áná Bàrì ólò kùmàe kọ Pọ́lọ́ Nená á gá láá daáe bá ló. 19È nyímà kọ beele dì nè Bàrì, vaá dénè bàlà boo à di ke lẹ̀ẹ̀là bel Pọ́lọ́ Nená. 20È nyímà kọ Sã́áná Bàrì beè dù vaá nèi tàvẹ̀ nu e a náa kọ é nyimá ló kà kà Bàrì. È di m kà kà Bàrì, bãànà m a Sã́áná Jíìzọ̀s Kráìst. Ẹlẹ ní e a dú kà kà Bàrì e, vaá ẹlẹ ní e a dú dùm e bè náá tá é. 21Pá nà nvín e m vulè, kpoolai ló lọlii ló nu e bè níì kà kà Bàrì nì!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\