1 PÍTÀ 1

1Kpáí aa bá nda, Pítà, e m dú nen e Jíìzọ̀s Kráìst lẹẹlà. M̀ gé lẹẹlà kpáí má gbò e Bàrì beè sà e bà téà zaala vaá dì bàn tõ̀ò dó Pọ́ntọ̀s, Galésìà, Kapadósìà, Ésìà, nè Biténìà. 2Bàrì Tẹ̀ beè sà boolo dì belí bé e ẹlẹ beè nyimá gbẹẹ́ kẽ naa tení dú ló bé e Nyómá Káí kpoolài sẹlẹ káí naa, kọ ó gbanii tṍ ló Jíìzọ̀s Kráìst vaá a mii á logíi õ̀ònà. Bàrì á bọ̀ọ̀vẹ̀ a sàn nyíe nè a fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló boói. 3Naanii é leelà Bàrì, e a dú Bàrì nè Tẹ̀ bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst! Bàrì téní dú ló a sàn nyíe e a bọọ vaá nèi ãa dùm m ge kẽee Jíìzọ̀s Kráìst lọl ke mà ú. Boo bée vó, è gboó ié ból dẽe sĩ́ e a dì lee 4vaá ẹ̀bmà dẽe ge dõ̀ònà ìè nu e bè náa é bem, à bè ge kyọ̀à, à bè ge kõ̀òà tá sĩ́. Bàrì kpóògè dee ló ìè nuí sẹlẹ káála sẹ̀ẹ̀ boolo. 5À téní dú ló bọọ gè dẹlẹ nyíe boo Kráìst vaá tú a kpóó sẹ̀ẹ̀mài sẹ̀ẹ̀ dùùà e a sẹlẹ sẹ̀ẹ̀ ge tẹlẹ bàlà kẽ dee dee nvée tṍó. 6Níí á nèi ẹ́ẹ́ nyíe, náa kal ló bée kọ bọọ nyíe é biila m gbálà ńkem tṍóí, dì belí bé e a íe ge dì naa kátogóí, boo bée kele kele íb ból ẹ̀bmà e a gé dúi sĩ́. 7Tení dú ló gbò ẹ̀bmài ní e a é dọ bàlà kẽ kọ ò dẹlẹ̀ì nyíe boo Kráìst m kà kà e. Dì belí bé e bà ólò õ̀ònà nóo kpé dáa sã́ vaá nyimá ló ní e a dú lé naa (náa kal ló bée kọ nóo kpé dú nu e a ólò láá kyọà), vóá bé e bà é do bé e boolo dẹlẹ̀ì nyíe boo Kráìst naa é. Ge dẹlẹ nyíe boo Kráìst palà ge dú lé èl nóo kpé, vaá tṍó e bọọ gè dẹlẹ̀ nyíe boo Kráìst ni téní ẹ̀bmài, ò é gboó iei lèèlà nè dù̃ùnè nè ka boo tṍó e Jíìzọ̀s Kráìst é dú. 8Boolo gáà monmaíe dẽe, sõò ò vulèìe. Nóo monììe kátogóí, sõò ò dẹlẹ̀ìe nyíe boo vaá iei ẹ́ẹ́ nyíe e a bọọ vaá dú dù̃ùnè iná kĩ e nen náa é láá kọ̀, 9boo bée kọ Bàrì duulà bọọ ból nyíe naamá nu e o íei ló bọọ gè dẹlẹ nyíe boo Kráìst. 10Gbò kọ́ bùlà Bàrì e ba è kọ́ nu e a kil ló sàn nyíe Bàrì, e a è dú gè kpoogè dee ló sẹ̀ẹ̀ booloá, beè palà ge pẹ̀ tẽ́ vaá gbĩ́ bé e a é náa bà nyímàè nu e dùùài kọlà. 11Tṍó e Nyómá Kráìst e a dìvá m beè gyà sĩ́ kọ́ tãàgà e Kráìst é téní bá nè ka e a gé dú nvée, baala beè gboó gbĩ́ gè nyimá tṍó e nu e a gé kọ́á é nááá nè bé e nu é di naa boo tṍóá. 12Bàrì beè naa kọ bà á nyimá kọ boolo ní e gbò nu e baala gé kọ́á kuu é, mè níì baala nì. Vaá kátogóí gbò e ba è vee Lé Kpẹa nèi tení dú ló kpóó Nyómá Káí e Bàrì lẹẹlà lọl káála domáá, à naa kọ ó nyimai gbò nuí e gbò nyómá tóm Bàrì gá è gbĩ́ gè nyímáí. 13Boo bée vó, siei kpóó ló bọọ nyómá vaá ò kái lói. Tui dénè bọọ ból dẽe sĩ́ sẹlẹi boo sàn nyíe e o é íei boo tṍó e Jíìzọ̀s Kráìst é dú. 14Dìgà belí gbò nvín gbàn tṍ ló, ó gá tui bọọ ló nei gbò tàn e a è dìí m boo tṍó e bè ò gáà beè nyimai ló Bàrìa. 15Tãa vó, ò tõonii káí m kọ̀láá kà nu e o gé náanii, dì belí bé e Bàrì e a beè kolíi di káí naa. 16Boo bée kọ ba è emí m Kpá Káí kọ Bàrì kọ́, “Tõonii káí, boo bée kọ nda di káí.” 17Be Bàrì, e a ólò tú tóm e bu nen beè sì beemáe bel ló vaá náa ólò ẹ̀b sĩ́ nená, ní e o gé tãagai ló vaá koliíe Tẹ̀ e, ò túi síià pọ̀ Bàrì tõomaí dùm kùbmà tṍó e o di dií bàlà booí belii gbò kyáà. 18Boo bée kọ boolo nyímàì kọ níì nu e a é láá kyọ̀à, e a dì belí kpègè, ní e ba è tú zalmái lọl bá kélè kélè dẽe láb e o beè tui lọlii bá bọọ gbò tẹ̀ e nì. 19Sõò gbele ka ka ló mii Kráìst, e a bélí mii nvín naanà ból e tọ́ọ̀ kà pọ́lọ́ kpẹa á gé lóá, ní e ba è tú zalmái é. 20Bàrì beè sàe gé domá tã́gíní tṍó e bè à gáà beè dò díí kẽ bàlà booí, sõò à dí boo bée boolo vaá túe tẹlẹ bàlà kẽ boo tṍó e tṍó é gé tài. 21Ẹlẹ ní e o ténii ló vaá dẹlẹi nyíe boo Bàrì e a beè kẽeée lọl ke mà ú vaá nvèèe ka ló é. Boo bée vó, bọọ zìgà bel nè bọọ ból dẽe sĩ́ à gboó dẹ̀ẹ̀a boo Bàrì. 22Kátogóí e o ni lógai õoai téní dú ló gè gbàn tṍ ló kà kà bel vaá kọ ò é vulei bọọ vígà m kà kài, gboó tui dénè bọọ nyíe vulmai ene m agẹ bá. 23Boo bée kọ o beè kpáá meai dui ãa tení dú ló bọọ gè dú pá nvín Bàrì, e a dú tẹ̀ e bè náa ólò ù, e bè náa téní dú ló bọọ gè dú pá nvín tẹ̀ bàlà boo e a ólò ù. Níí nááá tení dú ló mon bel e a di dùm vaá dì lee, e a aa bá Bàrì. 24Boo bée kọ dì belí bé e Kpá Káí kọ́ naa, “Dénè nen dìgà belí víl, vaá dénè ba ka à belí dúá dúá e a di ló víl. Víl ólò kãa vaá a dúá dúá kanè, 25sõò mon bel Dõò dì lee.” Mon belá ní e a dú Lé Kpẹa e ba è vee nè boolo é.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\