1 PÍTÀ 2

1Tui dénè pọ́lọ́ bùlà, nè kẹ̀lẹ̀, nè bàà sĩ́, nè ọ́b nyíe, nè lò bel gbẹ́a lọaí m. 2Dì belí bé e ãa nvín ólò ié tàn ge ṍ má naa, iei tàn nyoomai múú má e a õoà, e a kọlà mon bel Bàrì, kọ bé tṍó e o ni ṍi à bọọvẹ̀ bọọ nyómá vaá nèi dùùà, 3boo bée kọ boolo o dáalai dém ló vaá monii kọ Dõò dú lé. 4Boo bée vó, dũuai bãi ló Dõò, mè ẹlẹ ní kpò dem e a di dùm e gbò nen beè kìna kọ á gé ló tọ́ọ̀ nu, vaá Bàrì à sà kọ à palà ge dú lé é. 5Boolo na gé, dìgà belí gbò kpò dem e a di dùm, naa ní e bà é tú boolo nòòmà tọ káí e a di m nyómá, vaá ò dúi gbò vààla gyọ́ọ e bà tú ba ló nè Bàrì vaá olòó tú vààla gyọ́ọ e a di m nyómá má Bàrì, e a dú vààla gyọ́ọ e Bàrì é tú tení dú bá Jíìzọ̀s Kráìst. 6Boo bée kọ Kpá Káí kọ: “Ẹ̀b, mè m̀ gé tú kpò dem e a é bã́ gá ból deè tọ nvee kẽ gbẹá Záíọ̀n. À dú dem e m beè sà vaá à palà ge dú lé. Nen e a dẹlẹ́e nyíe boo náa é íe sĩ́ kẹ́ẹ tọ́ọ̀ dee.” 7Demí palà ge dú lé ló boolo e o dẹlẹ̀ìe nyíe boo. Sõò ló gbò e bà náa dẹlẹ́e nyíe boo, “Kpò dem e gbò noo tọ beè gbẹmà nvée ní e bà ooa kẽ nòòmà gá ból deè tọ é.” 8Dõòna ke tõ̀ò m Kpá Káí à kọna gé kọ, “Kpò demí é dú kúm e a é sívè gbò nen, dem e bà é ténigí boo dọ̀.” Bà dọ boo bée kọ bà náa ziga ló mon bel Bàrì, vaá vóá bé e Bàrì beè noóva sẹlẹ naa é. 9Sõò boolo dúi gbò e Bàrì beè sà naamá gbò vààla gyọ́ọ e o gé síi tóm nei ẹlẹ, e a dú bẹẹ Méné. Ò dúì kpá dó e Bàrì beè sẹlẹ kele naamá pá ńlẹ gbò. A beè sàì kọ ó gé kọi gbò lé tóm e a ni síè m ge kolíi lọl m kùkùù gín nvee m a ẹ́ẹ́ dee e a dú dù̃ùnè. 10Boolo nóo beè dui tọ́ọ̀ kà gbò nen tṍó e a kil nvéeá, sõò kátogóí o dúi gbò Bàrì. Nóo beè nyimai nu e sàn nyíe Bàrì kọlà, sõò kátogóí a sàn nyíe a ínaí ló. 11M̀ gé baníí bá, e pá nà vígà kọ, dì belí gbò e o dúì gbò kyáà nè gbò bàn tõ̀ò boo bàlà booí, mè ó kpoolai ló lọlii ló tàn nom kpá ló, e a ólò di kọ̀láá tṍó e a gé bé ból nyíe nen. 12Lavii lé láb gbẹaí zẹ̀ẹ̀ gbò e bà náa nyímá ló Bàrì e o diiá, kọ bé tṍó e bà gé gbái bel kọ ò dúì pọ́lọ́, bà mon lé tóm e o gé síi vaá nvèè ka ló Bàrì Dee e a é dú gé beelá bel. 13Tui boo bée bẹẹ Dõò tõomaí kè kẽ kọ̀láá kà gbò tule e gbò nen sẹlẹ kọ bà á bẹ̀l: á leemá à dú méné e a gé bẹl dénè nen, 14à bè à dú gbò e ẹlẹ lẹẹlà kọ bà á bẹ̀l ene poo póó gbò e bà di m a kpá dó vaá kọ bà á nè kpọ̀ té gbò e bà sí pọ́lọ́ à bè ge lèèlà gbò e bà náa lé. 15Boo bée kọ Bàrì gbĩ́ kọ ó naanii nu e a dú lé e a é kub bé e gbò ból e bà náa nyímá nu gá è lói bel ló naa. 16Lavii láb belii gbò e o dií pọ́ì, sõò ó gá tui bọọ dì pọ́ì naamai nu e o é élaí boo simai pọ́lọ́. Tãa vó, ò lávii láb belii gbò gyóòlo Bàrì. 17Fã̀i dẽe kọ̀láá nen, vulei pá bọọ vígà m Kráìst, siiai pọ̀ ló Bàrì, vaá ò fãi dẽe méné e a gé bẹlíi. 18Boolo, e o dúì gyóòlo, monii kọ ò tõonii kè kẽ bọọ gbò tẹ̀ íe vaá palà ge fãíva dẽe, níì áá ló gbò tẹ̀ íe e bà dú gbọ́ọ́ gbọọ̀ ló vaá léeí ló nì, sõò bãànà ló gbò e bà tavàlà ge tõo ló. 19Boo bée kọ à dú lé be nen bulà kẽea boo Bàrì, vaá tṍó e a mon tãàga boo pọ́lọ́ e bè náa è sì, à ì̃ìmà. 20Ka á gé nèi boo tṍó e bà bomíí boo bée pọ́lọ́ e o beè sii vaá ò ĩimai. Sõò boo tṍó e o monìì tãàgà boo lé nu e o beè naanii vaá ò ĩimai, níé é léémá Bàrì. 21Níá nu e Bàrì beè kolíí nvee m é. Boo bée kọ Kráìst beè mòn tãàga boo boolo vaá gbẹẹ nu dòmà bá kẽ sẹ̀ẹ̀i, kọ boolo ó tõonii belíi bé e ẹlẹ beè tõonìè naa. 22“Náa beè sí tọ́ọ̀ kà pọ́lọ́, vaá tọ́ọ̀ nen gáà gbĩ kẹ̀lẹ̀ mòníé m.” 23Náa beè òn gbò e bà oníe. Tṍó e a mon tãàgà, náa ã gbò e bà nveèe tãàga lóá. Sõò à tú dénè nu gbẹẹ bá Bàrì, e a ólò beelá bel leleá. 24Ẹlẹ, Kráìst, beè tú a kpá ló toomá beéle pọ́lọ́ gbẹá boo bàà gbànà té, kọ bé è dú íí nyòòmà ge sí pọ́lọ́ vaá di dùm nyòòmà ge naa lé. Ò íèì bóá tení dú ló kom e ba è nvèèé ló. 25Boo bée kọ o beè pei belii gbò naanà ból e bà dágí, sõò kátogóí bà a oomàí kẽ má bọọ Nen Kù Dẽe Ló e a gé kùmà bọọ ból nyíe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\