1 PÍTÀ 3

1Boolo na gé, e gbò va, tõonii kè kẽ bọọ gbò dóm, kọ bé be à gá náa à ié sìgà ọ̀và e bà náa ziga ló mon bel Bàrì, bà náa élá bànà tṍó e nen gé zẹẹ́ ló bel Bàrì nèva, boo bée kọ láb e boolo sẹlẹ̀ìvá ló é kólíva ból nyíe kọ bà á dú gbò e bà é dẹlẹ nyíe boo Kráìst, 2tṍó e baala é mon bé e boolo íèì fã̀ vaá tõonii m dùm e a õoà naa. 3Ó gá tui zẹ́gẹ́ e nen mon, e a dì belí zẹ́gẹ́ e nen gbĩ́á ló gyáa, nè nóo kpé e nen kẹẹgà, nè kàn e nen símá, naamai zẹ́gẹ́ e boolo é gbĩ́ai lói. 4Tãa vó, á dú zẹ́gẹ́ e nen gbĩ́á ló a nyíe vaá nen náa mon, e a kọlà ge dú gbọ́ọ́ gbọọ̀ ló nè ge ié dì̃ìnè ló nyómá. Na gbò zẹ́gẹ́ náa ólò kyọ̀à vaá bà ólò palà ge bọọ ló Bàrì. 5Vóá bé e gbò bia káí dee kéléá, e ba è bolí dẽe sĩ́ Bàrì, beè tú gè tõo kè kẽ ba dóm naamá zẹ́gẹ́ e baala gbĩ́á ló naa é. 6Sẹ́rà beè ene nen e a è dì naa vó. A beè gbàn tṍ ló Ébràhàm vaá kolíe “Ńda dõò.” Boolo gboó duì pá a nvín pá bia, é be ò náanii nu e a dú lé vaá pọ̀ náa sííi ló tọ́ọ̀ kà nu. 7Ní e a kuu bá boolo, e gbò dóm: Lẹi ló kẽ tui bá e a é zógè kọ ò nyímàì kọ bọọ gbò va náa íe kpóó belí boolo tõomaivá ló. Nveeniíva ka ló dì belí gbò e bà é zọ́i dõ̀ònà dùm e a aa bá Bàrì. Naanii vó, naa ní e tọ́ọ̀ nu náa é kpega deè bọọ tãàga ló. 8Dee dee nvée, dénè bọ̀ì tui bọọ bug kilmai t̃ẽ̀ènè ke tõ̀ò vaá bọọ bùlà á dú t̃ẽ̀ènè kà. Vulei ene dì belí pá vígà m Kráìst, toi sàn ene, vaá ò kilmai kpá ló kẽ nei ene. 9Ó gá tui pọ́lọ́ kpẽmai pọ́lọ́ à bè ge kàl gbéé nen e a kalíi gbéé. Tãa vó, ò kọ́ Bàrì á tãànèva dee bá, boo bée kọ vó ní e Bàrì beè kolíi ló é, kọ bé ò íei a tã́áná dee bá. 10Dì belí bé e Kpá Káí kọ́ naa, “Nen e a gbĩ́ kọ dùm á leemàèe, vaá nu olòó leelìèé ló, á kùmà a dém kọ á gá ló pọ́lọ́ bel, vaá à kumà a bũunu kọ á gá kẹ̀lẹ̀ nen. 11Á ooa kẽ aa ló pọ́lọ́ vaá naa lé; á gbĩ́ fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló lọl kè tẽ́ a nyíe. 12Boo bée kọ súú dẽe Dõò di boo gbò lé lab dògò, vaá à ólò dã́ ba tãàga ló. Sõò à ólò bé gbò e bà sí pọ́lọ́.” 13Mée é síi pọ́lọ́, é be à bélí kọ tàn ge naa lé nu dìí m é? 14Sõò be à náana gé kọ à dọ̀ ní e o monìì tãàgà boo gè naa nu e a lelà, ò íèì léé sĩ́! Tọ́ọ̀ kà pọ̀ á gá siíi lóva, vaá bọọ bùlà á gá tãàgà. 15Tui bọọ nyíe nveemai ka ló Kráìst naamai Dõò e a di káí, vaá ò dií kpènà ló kọ̀láá tṍó gè aalai bel gã́ kọ̀láá nen e a bĩ́ínái nu e a man ból dẽe sĩ́ e a dìí m̄á. 16Sõò tui gbọ́ọ́ gbọọ̀ ló nè fã̀ aamai. Naanii kọ bọọ bùlà á di pọ́ì, kọ bé boo tṍó e bà gé gbái bel kọ ò dúì pọ́lọ́, kẹ́ẹ sii áá ọ̀và e bà gé kólí lé nu e o gé náanii dì belí gbò e o dii nvée Kráìst kolíe pọ́lọ́á. 17Lé di ló kọ nen mon tãàgà boo lé e a beè naa, é be à dú bùlà Bàrì naa vó, èlmà kọ à mon tãàgà boo pọ́lọ́ e a beè sì. 18Boo bée kọ t̃ẽ̀ènè tóm ú e Kráìst beè ú boo pọ́lọ́ e gbò nen síá a gbõoma. Ẹlẹ, nen lé lab dògò, beè ú boo beele, gbò pọ́lọ́ lab dògò, kọ bé à láá faalái má Bàrì. Ba beè fẹ́ a nom kpá ló boo bàlà booí, sõò Bàrì beè naa kọ á di dum m nyómá. 19A è gboó tõo m nyómáí vee nu nè gbò nyómá e bà di kpọ́gọ́lọ́, 20e a dú gbò nyómá e bà náa è gbàn tṍ ló Bàrì m gbò dee e Nóà géè ká a faà vaá Bàrì gé ĩimà eláá. Kà ńkem gã́ bug gbò, e bà tóólá aatáá nen, beè bã faàa, vaá Bàrì à dùùlàva tení dú ló múúá, 21e a dì belí gè tú múú logmá nen, e a dú nu e a gé duulà boolo kátogóí--níì m sĩ́ deè gè logí dĩ́ lọlii kpá ló nì, sõò gè bàn Bàrì kọ á nèi õ̀òa bùlà. Ge kọ bà lógmàì múú gé duulài tení dú ló kẽ̀èà aa ke mà ú Jíìzọ̀s Kráìst, 22e a è àà kil káála boo bá lè Bàrì. Dénè gbò nyómá tóm nè gbò nu e kpóó nè kói di bá à dìé kè kẽ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\