1 PÍTÀ 4

1Tã́gíní bé e Kráìst beè tú a nom kpá ló mònmà tãàgàa, boolo ienai gé bùlà ge naanii naanii vó. Boo bée kọ nen e a ni tú a nom kpá ló mònmà tãàgà a aa bá pọ́lọ́, 2vaá gbĩ́ gè tú kùbmà dẽe tṍó e a sígaé bá gè tõ̀òma boo bàlà booí naamá nu e a léémá Bàrì, e bè níì nu e a dú tàn nen nì. 3Á gboó bena dẽe tṍó e a kil nvéeá, e o géè naanii lee ló gbò e bà náa nyímá ló Bàrì vaá bãi nyaa, iei kpéè ló, õi míí tẽeaí dẽe, dei vaá õi bilai, vaá naanii nu kẹ́ẹ e a kọlà ge tãàga ló gbò ńbàlì e bà náàmà báá. 4Kátogóí, à palà ge dú nu e a bọọ ló gbò e bà náa nyímá ló Bàrì kọ boolo nóo gé dọ kẽ zọíva nyaanii belí bé e baala gé náaá. Boo bée vó bà gboó ònii. 5Sõò bà é áálá bel kè sĩ́ Bàrì e a di kpènà ló gè beelá bel ló gbò e ba di dùm nè gbò e ba ni ú. 6Vó ní e a náa vaá ba beè veena gé Lé Kpẹaí nè gbò e ba ni ù e, kọ bé tṍó e ba nom kpá ló ni ú dì belí bé e Bàrì beè beelá nè nen naa, bà dí dum m nyómá belí bé e Bàrì di dùm naa. 7Dénè nu é gé iná a ke kùbmà. Lẹẹlai bel ló bọọ bá vaá ò kái ló, kọ bé ò láá tui ló nei tãàga ló Bàrì. 8Ní e a el boo kọlà kọ ó vulei ene m agẹ bá, boo bée kọ vulà súú dẽe ló ólò naa kọ gbele tõ̀ò pọ́lọ́ e nen ni sí á dú gè ẹ̀b lọl dẽe sĩ́. 9Kolii kyáà ene, e bè nóó nuumii bel. 10Dì belí gbò e bà nyímá tẽ́ gè tú kele kele ból dõ̀ò nu e Bàrì beè nèva simá tóm, bu nen á tú ní e Bàrì beè dõo nè ẹlẹ simá tóm nè na gbòa. 11Nen e a gé ló bel á ló belá dì belí nen e a gé ló lèlà bá nu e Bàrì kọ́. Nen e a gé sí tóm á tú kói e a aa bá Bàrì simá, kọ bé Bàrì tú ka m dénè nu tení dú ló Jíìzọ̀s Kráìst. Ẹlẹ ní e ka nè kpóó dì bá aa dee e bè náa tá tẹlẹ̀ dee e bè náa tá é! Á dì naa vó. 12Pá vígà, gbele nyaa ló ẹ̀bmà e a dú gé dòàií á gá bọọí ló vaá belí bé e nu e bè à gáà naa tọ́ọ̀ dee ní e a dú gé naaaí ló é. 13Tãa vó, ò íei ẹ́ẹ́ nyíe kọ ò gé zọi Kráìst dõonai a tãàgà, kọ bé tṍó e a dù̃ùnè é dọ bàlà kẽ, à palà ge màn ẹ́ẹ́ nyíe nè ṍ kààgà nèi. 14Léé sĩ́ dìí ból be bà nveemài lẹ́ boo bée Kráìst. Níé náa zogè kọ dù̃ùnè Nyómá, e a dú Nyómá Bàrì, dìí boo. 15Be nen e a dìí gbàà mon tãàgà, á gá dú boo bée kọ a fẹ́ nen, à bè kọ à zib nu, à bè kọ ẹ̀ẹ̀ pọ́lọ́ nen, à bè kọ ẹ̀ẹ̀ nen e a ólò sọlẹ̀ gã́ m bel dõòna gbò. 16Sõò be nen mon tãàgà boo bée kọ ẹ̀ẹ̀ nen Kráìst, kẹ́ẹ á gá siíe. Tãa vó, á õá Bàrì zaa kọ bée Kráìst kólàèé ló. 17Boo bée kọ tṍó bèèla bel a lée, vaá Bàrì é dalà togó dú ló gbò e bà di m a tọ. Vaá be à dalà togó dú ló beele, à é bélí naa và ló gbò e bà náa gban tṍ ló Lé Kpẹa Bàrì e? 18Dì belí bé e Kpá Káí kọ́ naa kọ: “Be à dú tavàlà bé gbò lé kálá dùùà, à é bélí naa và ló gbò e bà náa nyímá ló Bàrì nè gbò pọ́lọ́ é?” 19Boo bée vó, gbò e bà mon tãàgà nyòòmà bé e a dú bùlà Bàrì kìlmàvá ló naa, á kil sĩ́ ló gè naa lé vaá tú ba ló nvee bá Bàrì e a beè dèmva, e a dú nen e a bọ́ ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\