1 PÍTÀ 5

1À íe gbò dùùlà bá deè tṍ e m gé nè gbò tule e bà dìí zẹ̀ẹ̀. Nda nen tule belina gé baala, e m beè di tõ̀ò tãàgà e Kráìst beè mòn vaá m̀ é dõonànà gé a dù̃ùnè e Bàrì é beè tẹlẹ bàlà kẽ. M̀ gé baníi 2kọ ó bumai gònò naanà ból Bàrì e a dìí kè báá. Palà ge kuíva dẽe ló m sĩ́ deè e a é léémá Bàrì: Á gá belí nu e bà tú bá kpóó siimáí kọ ó naanii. Á gá dú tóm e o síi boo bée kọ ò ẹbmàì dẽe bélè e a dú ló, sõò á dú tóm e o túi bọọ tàn simai. 3Ó gá ĩinii tẽ́ boo gbò e Bàrì nveèí bá kọ ó tuleiá, sõò tui bọọ ló naamai nu dòmà bá neíva. 4Tṍó e Nen Togó Gbò Kù Dẽe Ló Naanà Bólá é dú, ò é gboó iei pẹ̀gẹ̀lẹ̀ bé èl bá e a íe dù̃ùnè vaá dẽe náa ólò kììà. 5M t̃ẽ̀ènè sĩ́ deèi boolo, gbò ãa, íe gè tui ló nveenii kè kẽ gbò kà nen. Dénè bọ̀ì íe ge palà ge kilmai kpá ló kẽ vaá sii tóm nei ene, boo bée kọ: “Bàrì ólò bé gbò dàlà kpá ló boo, sõò à ólò naa sàn gbò kìlmà kpá ló kẽ.” 6Boo bée vó, kilmai kpá ló kẽ kè bá Bàrì e kpóó di lóá, kọ bé tṍó e a é bugi a tṍó egè à dalài boo. 7Tui dénè nu e a tãagéi gbẹẹliié bá, mè à gé bulà nu e a kilií ló. 8Dií kpènà ló vaá ò kuai dẽe ló! Pọ́lọ́ Nyómá, e a dú bọọ nen ọ́vá, dì e a gé bõ tení ló kẽ belí kpẹẹ̀, e a gé koolà kpã́ vaá gbĩ́ nen e a é sọọlà mèn. 9Palà ge elai agalai m bọọ gè dẹlẹ nyíe boo Bàrì vaá ò béi Pọ́lọ́ Nyómáí, boo bée kọ ò nyímàì kọ t̃ẽ̀ènè kà tãàgàa ní e pá bọọ vígà m Kráìst e bà di dénè bàlà booí gé téníná gé bá é. 10Tṍó e o ni monii tãàgà m gbálà ńkem tṍó, Bàrì e a íe dénè sàn nyíe, e a beè kolíi tenmá bá Kráìst kọ ó zọíe dõonai a dù̃ùnè e a dì lee, é tú ńlẹ bá naamá kọ ó gbõomai vaá à náái agẹlẹ, tìvii, vaá naa ní e bè tọ́ọ̀ nu náa é láá kpõ̀ònài. 11Ẹlẹ ní e kpóó di bá aa dee e bè náa tá tẹlẹ̀ dee e bè náa tá é! Á dì naa vó. 12M̀ ténì dú ló nvèè bá Sáílàs, e nda ẹvì belí vígà m Kráìst e a bọ́ ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo, vaá emí ńkpulu dẽe kpáí mái, boo bée gè nvèèi kpóó ló vaá palà ge kọ́ nèi kọ ní e boolo dii lóí ní e a dú kà kà sàn nyíe Bàrì e. Elai agalai boo. 13Pá bọọ vígà e bà di bõ̀òna ló Kráìst e a di Bábìlọ̀n, e bà dú gbò e Bàrì beè sà, kanài mon. Máàk, e a ni dú ńda nvín, kànànài gé mon. 14Tui vulà súú dẽe ló kanmai mon ene boo kà lé bá. M̀ gé ban kọ fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló á di ló dénè bọ̀ì e o zọì Kráìst gbaai ló.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\