1 TẸSALỌNÁÍKÀ 1

1Kpáí aa bá nda, Pọ́ọ̀l, nè Selvánọ̀s, nè Témọ̀tì, maá boolo e o dií bõ̀òna ló Kráìst e a di Tẹsalọnáíkà, e o dúì gbò e o dii nei Bàrì Tẹ̀ nè Dõò Jíìzọ̀s Kráìst: Bàrì á iéi sàn nyíe ló vaá à néi fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló. 2È ólò kolí bọọ bée m bẹẹ tãàga ló lee, vaá olòó õá Bàrì zaa boo dénè bọ̀ì. 3È ólò gbẹá kè sĩ́ Bàrì, e a dú bẹẹ Tẹ̀, vaá kẽ̀èa boo tóm e o dẹlẹ̀ì nyíe boo Bàrì vaá sii, nè íb agẹ tóm e o túì bọọ vulà súú dẽe ló simai, nè bé e o ĩimàì nu naa boo bée kọ ò gé bólii dẽe sĩ́ bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst. 4È nyímà, e pá vígà e Bàrì vulè, kọ Bàrì beè sà boolo naamá pá ńlẹ, 5boo bée kọ Lé Kpẹa e beele beè ló nèiá níì beè áá kóló pọ́ì mon bel nì, sõò a beè faalana gé kpóó nè Nyómá Káí, vaá beele è palà ge nyimá kọ Kpẹaá dú kà kà. Boolo nyímànàì gé íb bé e beele beè tõoí ló naa nyòòmà bé e a é náa vaá ò láá noi nu lọliií ló. 6Boolo nè boólo ló beè gboó tui beéle láb nè láb bẹẹ Dõò. Vaá náa kal ló bée kọ o beè monii gbele tõ̀ò tãàgà, o beè tui ẹ́ẹ́ nyíe e a aa bá Nyómá Káí tumai mon bel Bàrì. 7Níí beè gboó naa kọ ó dui nu dòmà bá nei gbò e bà dẹlẹ nyíe boo Kráìst e bà di Masẹdónìà nè Akáíà. 8Boo bée kọ boolo ní e mon bel Dõò beè téní ló vaá zààlà bã Masẹdónìà nè Akáíà e. Níì áá gbò kĩé nì, sõò kpẹa e a kil ló bé e o dẹlẹ̀ì nyíe boo Bàrì naa a zaalà bã dénè ke tõ̀ò, naa ní e bè náa éláná bànà kọ beele é zẹẹ́ kọ̀. 9Boo bée kọ bà dì e bà gé kọ́ kpẹa bé e beele beè bã̀í ló naa, nè bé e o aalii ló gbò ńbàlì e bà náàmà bá vaá tãagai ló kà kà Bàrì e a di dùm naa. 10Bà kọna gé bé e o gé élai bànài a Sã́áná, Jíìzọ̀s, kọ á aa káála dù naa. Bàrì beè kẽee a Sã́ánáí lọl ke mà ú, vaá ẹlẹ, Jíìzọ̀s, ní e a áálái lọl kè bá sṹg Bàrì e a gé dú é.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\