1 TẸSALỌNÁÍKÀ 2

1Boolo boo boólo ló nyímàì, e pá vígà, kọ gè dúí ló e beele beè dùa náa è pe. 2Náa kal ló bée kọ e beè mòn tãàgà vaá bà nvèèmài lẹ́ gbẹá Fílìpàì, dì belí bé e boolo nyímàì naa, beéle Bàrì beè nèi agẹ nyíe e e láá tenmá gbàà gbele tõ̀ò béa vaá ló a Lé Kpẹa nè boolo. 3Boo bée kọ bẹẹ gè ló bel kolmái ból nyíe náa beè dú nu e a aa m lọ̀ nu, à bè pọ́lọ́ bùlà, à bè kẹ̀lẹ̀. 4Sõò Bàrì beè ẹ̀bmà beele vaá gboó tenmá kọ è bọ́ ló gbò ge vee a Lé Kpẹa. Boo bée vó, à gboó tú a Lé Kpẹa nvèèí bá. Née ólò ló Lé Kpẹaí belí bé e a léémá nen naa, sõò è ólò ló belí bé e a léémá Bàrì, e a ólò dò bẹẹ ból nyíe, naa. 5Bàrì nyímá èl, vaá boolo ò nyimanai gé, kọ níì kpéè gã́ à bè kẹ̀lẹ̀ ge tumá nu lọlíí bá ní e a tú beele lomá Kpẹa Bàrì nèi é nì. 6Née beè gbĩ́ bé e a é náa vaá boolo à bè dõòna gbò leelài. 7Náa kal ló bée kọ, dì belí gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà, è gá è láá tú bẹẹ nyèè toolèi, sõò e beè tú gẹ́ẹ́ gẹẹ̀ bá sẹ̀ẹ̀mài vaá ẹ̀vii belí bé e kà ẹb nvín e a dìé nu má naa. 8Boo bée bé e e vulèi naa, náa beè tànii gè ló áá Lé Kpẹa Bàrì nèi, sõò e beè dìnà gé kpènà ló gè tú beéle dùm peeí boo, boo bée kọ nyíei palà ge dìí boo. 9Ò é láá kẽeaí boo bé e beele beè sí agẹ tóm vaá kpọá té ló naa, e pá vígà. E beè tú bílá dee nè ẹ́ẹ́ èlà simá pííla, kọ bé née dú nyèè tò nè tọ́ọ̀ bọ̀ì, boo tṍó e e beè dìí ló e e géè ló Lé Kpẹa Bàrì nèiá. 10Boolo nè Bàrì é láá sii nen di tõ̀ò kọ, tṍó e beele beè dìí lóá, mè e beè tõó dùm e a di káí, dùm e a lelà, nè dùm e kọ̀ bel á gé ló, vaá boolo e o dẹlẹ̀ì nyíe boo Bàrì ò monmai dẽe. 11Ò nyímànàì gé kọ e beè tú íb bá e tẹ̀ ólò sẹlẹ ló pá a nvín sẹ̀ẹ̀mà bu bu bọ̀ì. 12E beè olòó tãgíi bá, nvèèi kpóó ló, vaá nei dùùlà bá deè tṍ kọ ó tõonií dùm e a léémá Bàrì, e a gé kólíi kọ ó dui gé bãí zẹ̀ẹ̀ gbò e ẹlẹ gé lẹẹlà bel ló, kọ bé a dù̃ùnè díí boo. 13Dõòna kà nu e a man kọ beele é olòó õá Bàrì zaa kọlà kọ, tṍó e o dã́ì mon bel Bàrì e beele ló nèi, mè nóo túì kolmai mon bel nen. Tãa vó, ò túì kolmai mon bel Bàrì, dì belí e a dú kà kà naa, vaá mon belá dì e a gé sí tóm m boolo e o dẹlẹ̀ì nyíe boo Bàrì. 14Pá vígà, t̃ẽ̀ènè íb nu e gbò bõ̀òna ló Bàrì e a dú gbò e bà dì nè Kráìst Jíìzọ̀s e a di Judíà beè tení bá ní e boolo ténìnàì gé bá é. Boo bée kọ gbõ̀ònà bé e baala beè mòn tãàgà bá pá ba bon Júù naa, ní e boolo monnàì gé tãàgà bá pá boólo bon naa é. 15Pá Júù ní e a beè fẹ́ bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s nè gbò kọ́ bùlà Bàrì e, vaá baala ní e ba è kpona gé beele é. Bà náa léémá Bàrì. Bà bé dénè nen 16vaá kpèg kọ é gá ló bel nè gbò e bè níì pá Júù nì kọ bà á dùùà. Níí beè gboó naa kọ ba pọ́lọ́ á mmá. Vó ní e a náa vaá Bàrì a tú a sṹg tẹlẹ̀va boo kátogóí é. 17Pá vígà, gbele tõ̀ò tṍó gáà teni ló tṍó e ba è naa kọ é zààlà aa ló ene, sõò tà ló níì tà nyíe nì. A è gboó palà ge tàn beele vaá è pììgà kọ̀láá bé e e é láá pììgà naa kọ é monmàèi dẽe. 18Boo bée kọ e beè gbĩ́ gè kpáá dúí ló. A sígá ló ene tóm e kà lèlà bá nda, Pọ́ọ̀l, ni gbĩ́ gè dúí ló, sõò Sétàn náa néi deè. 19Sẹ̀ mée ní e boolo bulàì kọ à dú beéle ból dẽe sĩ́, a bè ṍ kààgà, à bè pẹ̀gẹ̀lẹ̀ bé èl bá e beele é kaamà ka boo tṍó e bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s é dú é? É kọ níì boolo nì? 20Boolo ní e o dúì beéle ka nè beéle ṍ kààgà e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\