1 TẸSALỌNÁÍKÀ 3

1Vó ní e a náa, vaá boo tṍó e bè née láá ì̃ìmànài, e beè gboó beelá fùl kọ áá beele é élae Átẹ̀nz, 2vaá è gboó lẹ̀ẹ̀là bẹẹ vígà Témọ̀tì mái é. À dú nen e a gé zọ́i sí tóm Bàrì m ge dàlà Lé Kpẹa e a kil ló Kráìst kyãàmà. E beè lẹ̀ẹ̀làe kọ á dúí ló gé nvèèi kpóó ló vaá nèi agẹ nyíe kọ ó kilií sĩ́ gè dẹlẹi nyíe boo Kráìst, 3kọ bé tọ́ọ̀ nen náa élá kè bá bíígá ló e a di kẽí vaá pee a bùlà, boo bée kọ boolo nyímàì kọ níá gbò tãàgà e e íè ge tení bá é. 4Tṍó e e beè dìí lóá, e beè palà ge olòó kọ́ nèi kọ mè gbò nen é beè íè ge biigèi ló. Vaá dì belí bé e o nyímàì naa, vóá bé e a náááná gé naa é. 5Vó à naa, boo tṍó e bè ním̄ láá ì̃ìmànà, m beè gboó lẹ̀ẹ̀là Témọ̀tì kọ á gé nyimá be ò gé dẹlẹi gé nyíe boo Jíìzọ̀s. Pọ̀ beè siím̄ kọ sẹ̀ Nen Kẹ̀lẹ̀a a kẹlẹ́i vaá naa ní e dénè tóm e beele beè síí booá a dú pè à! 6Sõò kátogóí Témọ̀tì a ooa kẽ aa ló boolo dù vaá faalá lé kpẹa e a kil ló bọọ vulà nè bé e o dẹlẹ̀ì nyíe boo Kráìst naa domá. À kọ́ bé e o dii e o gé íei lé bùlà e a kil ló beele vaá iei tàn ge mòn beele bélí bé e beele íènà gé tàn ge mòn boolo naa. 7Boo bée vó, e pá vígà, tení gbàà dénè nyèè tò nè bíígá ló e a di boo beele, kpẹa e a kil ló bé e o dẹlẹ̀ì nyíe boo Bàrì naa beè nèi agẹ ló. 8È é láá kõoná séi sive kátogóí, é be ò tõonii agalai m bẹẹ Dõò. 9Mó kà ṍà zaa ní e beele é láá nè Bàrì vaá à gbõomá dẽe dénè ṍ kààgà e beele di boo bée boolo vaá ié kè sĩ́ bẹẹ Bàrì e? 10È gé tú agẹ bá tãàmà ló Bàrì, bílá dee nè ẹ́ẹ́ èlà, kọ á nvèè bá kọ boolo nè bẹ̀ì é kpáá mònnà sĩ́ nè sĩ́, kọ bé è láá leléi dee bá boo kĩ e bè ò gáà laa tavẹi e a di ló zìgà belí. 11È gé gboó ban Bàrì, e a dú bẹẹ Tẹ̀, nè Jíìzọ̀s Kráìst, e a dú bẹẹ Dõò, kọ á tulèi vaá naa kọ é ié deè inaí ló. 12Dõò á naa kọ ó kpáá palà ge vulei ene vaá ò vulei kọ̀láá nen belí bé e beele vulè boolo naa, 13kọ bé à naa kọ bọọ nyíe á elà àgàlà vaá di káí, vaá à naa kọ á gá ié kọ̀ bel kè sĩ́ Bàrì, e a dú bẹẹ Tẹ̀, boo tṍó e bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s é fáálá dénè pá a gbò domá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\