1 TẸSALỌNÁÍKÀ 4

1Ge mmè, e pá vígà, e beè noomài bé e o é tõonii dùm e a léémá Bàrì naa. À dú kà kà kọ níá kà lèlà bé e o tõonìì naanii é. Kátogóí è palà ge tú boo bée bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s bànmài kọ ó olòó kilii sĩ́. 2Boolo nyímàì ló gbò lẹ̀ẹ̀là e beele beè elá boo bée bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s vaá nèi. 3Boo bée kọ nu e Bàrì gbĩ́ kọlà kọ ó tõonii káí vaá ò kpoolai ló lọlii ló kúnà gã̀. 4Ní e a dì á nó gè lẹ̀ẹ̀là bel ló a kpá ló sẹlẹ káí, vaá à nveà ka ló. 5Ó gá tui bọọ ló nei kpéè ló nom kpá ló belí bé e pá bàlà boo, e bà náa nyímá ló Bàrì, gé náa naa. 6Tọ́ọ̀ nen á gá sí pọ́lọ́ a vígà m Kráìst, à bè ge dée tọ ból, tenmá na sĩ́ deè. E beè kọ́ nèi vaá palà ge ãanéi kọ Dõò é kpọ́ té ló gbò e bà náa vó. 7Boo bée kọ Bàrì náa beè kolíi kọ é tõo dùm e bè náa õoà, sõò a beè kolíi kọ é tõo káí. 8Vó à naa, kọ̀láá nen e a kin lẹ̀ẹ̀lài náa kin nen, sõò à kin Bàrì, e a ólò tú a Nyómá Káí nè booloá. 9Boolo nóo íèì bíi kọ nen á emí kpá mái kọ ó vulei bọọ vígà m Bàrì, boo bée kọ Bàrì beè noomà boolo kọ ó vulei ene. 10Vaá níá kà lèlà bá e o tõomaí ló dénè pá bẹẹ gbò vígà m Kráìst e a di zivè kà Masẹdónìà e. Sõò è gé gboó nvèèi kpóó ló, e pá vígà, kọ ó kilii sĩ́ m vulà súú dẽe lóí. 11Piigai gè tõonii m dì̃ìnè ló dùm. Dẽéi á ẹ̀à nu e bá boolo di ló, vaá ò túi bá simai tóm, belí bé e beele beè noomài naa. 12Vó é náa kọ gbò e a di ke dẹi á fã̀i dẽe, vaá à náa kọ ó gá tõonii bànài bá tọ́ọ̀ nen. 13Pá vígà, née gbĩ́ì kọ ó zeelií boo nu e a kuu gbò e bà á géná, kọ bé nóo tóì belii na gbò e bà náa íe tọ́ọ̀ kà ból dẽe sĩ́á. 14Dì belí bé e e zigà naa kọ Jíìzọ̀s beè ù vaá Bàrì à kẽée lọl ke mà ú, vóá bé e e zigànà gé kọ Bàrì é tú gbò e ba è dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s vaá bà á géná gbáé ló òòma kẽ naa é. 15Nu e Dõò beè kọ̀ ní e beele gé kọ́ nèií kọ: Beele, e e di dùm dọ̀mà tṍó e Dõò é dú, née é íe ge gyàà sĩ́ kẽ gbò e bà á géná. 16Boo bée kọ ẹlẹ, Dõò, é aa káála dú boo tṍó e a dú gè dã́ mon kpã́ e a é vúá vaá nè lẹ̀ẹ̀là, bii ló mon nen togó gbò nyómá tóm e a é silà, nè kpá koò Bàrì e bà é uuli. Gbò e ba è dẹlẹ nyíe boo Kráìst vaá ba è ù é zẹẹ́ kẽeà. 17Na tóm, beele e e siga di dùm é gbáavá dẽe vaá dénè bẹ̀ì gboó bõoná kil m bù dee gé zọ̀ bẹẹ Dõò nyòònà gbàn deè. È é gboó di ló Dõò lee. 18Boo bée vó, tui gbò mon belí nveemai kpóó ló ene.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\