1 TẸSALỌNÁÍKÀ 5

1Pá vígà, náa dú bíi gè kọ nen á emí kpá má boolo e a kil ló tṍó à bè dee e gbò nu e m géè kọí é nááá. 2Boo bée kọ boolo palà ge nyimai kọ dee e Dõò é dú é bú ló kẽ belí bé e nen zib ólò bú ló nen vaá dú boo tṍó bílá dee naa. 3Boo tṍó e gbò nen gé kọ́ mè nu a dú lé vaá ló kẽ a fẹ́ẹ́gá, ní e bú ló kyọ̀à sĩ́ é gboó dọ̀vá boo é! À é bú ló kẽ belí zọ̀ nvín e a dọ́ boo pá bia e a di kè bá gbàà, naa ní e gbò nen náa é láá teá zelí bá. 4Sõò boolo, e pá vígà, ó géi m kùkùù gín, naa ní e deeá é gé búi ló belí bé e nen zib ólò naa. 5Dénè bọ̀ì gbò nvín ẹ́ẹ́ dee nè ẹ́ẹ́ èlà. Beele níì gbò bílá dee à bè gbò kùkùù gín nì. 6Boo bée vó, naanii mè beele née é dáa belí na gbòa, sõò naanii mè é dí kpènà ló vaá ọẹ dẽe. 7Boo bée kọ bílá dee ní e gbò nen dáámá é, vaá bílá dee ní e gbò nen ṍmá míí tẽeá dẽe é. 8Sõò tã́gíní bé e beele dú gbò ẹ́ẹ́ deeá, naanii mè é ọẹ dẽe. Naanii mè é dẹlẹ nyíe boo Dõò vaá vùlè ene, mè à belí báà kpọ́gọ́lọ́ e nen bé kpega nu báná nyíe. Naanii mè é ból dẽe sĩ́ dùùà, boo bée kọ à é kpenài belí bé e pẹ̀gẹ̀lẹ̀ nen bé ólò kpènàe togó naa. 9Boo bée kọ Bàrì náa sẹlẹ́i sẹ̀ẹ̀ ge tú a sṹg tẹlẹ̀í boo. Tãa vó, à sẹlẹ́i sẹ̀ẹ̀ ge nèi dùùà tení dú ló bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst, 10e a beè úí boo kọ bé, kà bè è di dùm boo tṍó e a é dú à bè é géná, è láá gbá zọ̀e di dùm. 11Boo bée vó, nveenii kpóó ló ene vaá ò nveenii bá nei ene belí bé e o gé náaniiá. 12È gé baníí bá, e pá vígà, kọ ó nyimai ló gbò e bà dìí ló e bà gé palà ge zọ̀i siá tóm vaá bà gé tulèi boo èèlè Dõò vaá nèi dùùlà bá deè tṍ. 13Vuleíva vaá ò palà ge nveeniíva ka ló, boo bée tóm e bà gé sí. Iei fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló zẹ̀ẹ̀i. 14È palà ge baníí bá, e pá vígà, kọ ó ãanei gbò kpọ̀lọ̀, nei agẹ nyíe gbò e pọ̀ di ló, nveenii kpóó ló gbò e lóva ọọ, vaá ò túi begè dẽe agẹ nyíe faamai dénè nen. 15Monii kọ tọ́ọ̀ nen náa tú pọ́lọ́ kpẽmá pọ́lọ́, sõò gbĩi gè olòó naanii lé ene vaá ò náanii lé dénè nen. 16Iei ẹ́ẹ́ nyíe dénè tṍó. 17Tãagai ló Bàrì lee. 18Õai Bàrì zaa m kọ̀láá kà di tõ̀ò, boo bée kọ níá bé e Bàrì gbĩ́ kọ boolo e o dii nei Kráìst Jíìzọ̀s ó tõonii naanii é. 19Ó gá gimei Nyómá Káí. 20Ó gá ẹvii bùlà Bàrì e nen kọ́ nèi tẹlẹí kẽ. 21Palà ge tui kọ̀láá kà nu sẹẹaí bá ẹvii vaá ò túi ní e a dú lé e a di gbàà. 22Kpoolai ló lọlii ló kọ̀láá kà nu e a mèà belí pọ́lọ́. 23Bàrì fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló á túi sẹlẹ káí m kọ̀láá sĩ́ deè, vaá à náa kọ bọọ nyómá, nè bọọ ból nyíe, nè bọọ nom kpá ló á di m lèlà sĩ́ deè, e tọ́ọ̀ kà kọ̀ bel náa é di ló, boo tṍó e bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst é dú. 24Nen e a è kolíí bọ́ ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo, vaá ẹlẹ ní e a é sí nèi é. 25Tãagai ló Bàrì mai beele, e pá vígà. 26Kanai mon dénè pá vígà m bá bé e a bọ́ ló kọ gbò nvín Bàrì á kànà mon ene naa. 27M̀ tú boo bée Dõò nèmài na kà lẹ̀ẹ̀lài kọ ó bugii kpáí, naa ní e dénè pá vígà é dã́. 28Sàn nyíe bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst á zọ̀i tõ̀òà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\