1 TÉMỌ̀TÌ 1

1Kpáí aa bá nda, Pọ́ọ̀l, e Kráìst Jíìzọ̀s lẹẹlà, dì belí bé e Bàrì, e a dú bẹẹ Nen Dùùlà, nè Kráìst Jíìzọ̀s, e a dú nen e e gé ból dẽe sĩ́, beè tenmá naa. 2M̀ gé lẹẹlà kpáí má Témọ̀tì, e a aa deè dú ńda nvín m ge dẹlẹ nyíe boo Kráìst: M̀ gé ban kọ Bàrì Tẹ̀, nè Kráìst Jíìzọ̀s, e a dú bẹẹ Dõò, á naani sàn, vaá à iéni sàn nyíe ló, vaá à néni fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló. 3M̀ gbĩ́ kọ ó gbẹá Ẹ́fẹ̀sọ̀s, dì belí bé e m beè kọ́ nèni naa boo tṍó e nda géè má sĩ́ Masẹdónìàa, kọ bé ò kub gbò e bà gé tõo kĩé noomà kele dò bá nuá. 4Kọ́ nèva kọ bà á gá tú ló nè gè olòó logí lóg vaá nyoone dò bá nu e a kil ló pá nyómá, e a kọ́ bé e gbò nyómáá gya nvée ene naa, e ke kùbmà á gé ló. Dénè na gbò nu ólò domà tàlà bel, gbẹẹ gè tú nòò nu Bàrì e a dẹẹa boo gè dẹlẹ nyíe boo Kráìst kilma sĩ́. 5Nu e a man na kà lẹ̀ẹ̀lài kọlà bé e a é náa vaá è íe vulà e a é aa m õoà nyíe, nè bùlà e a di pọ́ì, nè kà kà ge dẹlẹ nyíe boo Kráìst. 6Sìgà gbò iià aa boo gbò nuí vaá gboó dagí bã m gbò dùlà bel e bè náa bã úlù. 7À léémáva gè dú gbò nóomà Log boo tṍó e bà náa tavẹ nu e áá baala gé kọ́, bãànà gbò nu e bà ló bel agala boo kọ baála palà ge nyimàè. 8È nyímà kọ Log dú lé, é be à bélí kọ nen túe simá tóm belí bé e a lelà naa. 9Nu e e nyímá kọlà kọ bà náa nveè log nyòòmà gbò e bà gé náa nu e a lelà, sõò bà nveè log nyòòmà gbò e bà gbáálá log nè gbò gbóò togó, gbò e bà náa fã Bàrì nè gbò pọ́lọ́, gbò e bà náa tãaga ló Bàrì nè gbò e bà náa tõo káí, gbò e bà fẹ́ tẹ̀ e a beè bònva nè gbò e bà fẹ́ kà e a beè mànva, gbò e bà fẹ́ nen, 10gbò e bà kuná gã̀, pá gbálà e a kúná pá gbálà à bè pá bia e a kúná pá bia, gbò e bà tú bá kpóó zìbmà nen ààmà gé oo, gbò e bà kpọ́ kyáá bel, gbò e bà tú kyáá bel zilmá zíl, à bè gbò e bà náa kọ̀láá kà dõòna kà nu e a bé lèlà dò bá nu, 11e a dú dò bá nu e a di m kpẹa e Bàrì beè nè nda kọ ḿ veeí. Na kà kpẹaí ní e a dú Lé Kpẹa e a kọ́ dù̃ùnè e a di ló Bàrì e a bọ́ ló lèèlà e. 12M̀ ṍà Kráìst Jíìzọ̀s, e a dú bẹẹ Dõò, zaa, e a ném̄ kói kọ ḿ láá sí tómí. M̀ ṍàe zaa kọ à láá bugím̄ kọ m̀ bọ́ ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo, vaá gboó sàm̄ kọ ḿ siè tóm neèe, 13náa kal ló bée kọ tṍó e a kil nvéeá m géè gbẹ́e vaá biigèe ló vaá nvèèmàe lẹ́. Sõò Bàrì íém̄ sàn nyíe ló m ge kọ ním̄ beè nyimá nu e m géè naa, boo bée kọ dénè tṍóá, m̀ gáà beè dẹlẹ nyíe boo Kráìst. 14Sàn nyíe bẹẹ Dõò beè palà ge bọọ kilma kĩ e nda dì, m ge nvèè bá kọ ḿ láá dẹlẹ̀èe nyíe boo vaá ié vulà súú dẽe ló e a kuu gbò e bà gbáá ló Kráìst Jíìzọ̀s. 15Na kà belí dú kà kà vaá bọ́ ló kọ dénè nen á aa deè ziga, kọ: Kráìst Jíìzọ̀s beè dú bàlà booí ló gè dùùlà gbò pọ́lọ́. Nda ní nen pọ́lọ́ e a tõo lọ̀l vaá à lee é, 16sõò Bàrì íem̄ sàn nyíe ló kọ bé, tení dú ló ge dùùlà nda, e m dú pọ́lọ́ èl dénè nen, Kráìst Jíìzọ̀s tú bé e a palà ge ì̃ìmà ńda pọ́lọ́ naa naamá nu dòmà bá nè gbò e bà é beè dù gé dẹlẹ́e nyíe boo vaá ié dùm e bè náa tá. 17Méné e a dì lee, e bè náa é ú vaá dẽe nen náa moàe, e áá ẹlẹ ní e a dú Bàrì e a dì vaá à lee é, á tú ka vaá à tú lèèlà tẹlẹ dee e bè náa tá! Á dì naa vó. 18Nà nvín, Témọ̀tì, lẹ̀ẹ̀là e m gé neni, dì belí bé e Bàrì beè kọ́ a bùlà kìlmàní ló naa tṍó e a kil nvéeá, kọlà kọ ó tú gbò nu e Bàrì beè kọ̀a gbẹá m̄ni bemá kà lé bé, 19vaá ò bii bá ló gè dẹlẹ nyíe boo Kráìst nè ge ié bùlà e a di pọ́ì. À íe sìgà gbò e bà di ló gè kìn nu e ba bùlà kọ́ nèva vaá kyọ̀gàlà dénè bé e ba è dẹlẹ nyíe boo Bàrì naa. 20Nen e a dì belí Haimẹníọ̀s nè Alẹkzándà di gbàà gbò e m gé kọ́í, vaá m beè nèva kpọ̀ té m ge siíva bá nè Sétàn. Níé é nóomàva kọ bà á gá gbẹnà Bàrì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\