1 TÉMỌ̀TÌ 2

1M̀ gé gboó kọ́ nèi, túá ke tõ̀ò, kọ ó bĩinai nu bá Bàrì, tãagaié ló, baniíe, vaá ò õaíe zaa boo dénè gbò nen. 2Naanii vó boo gbò méné e a gé bẹl nè boo dénè gbò e bà di m lẹ̀ẹ̀là bel, kọ bé è láá tõo dùm m fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló vaá ié dì̃ìnè ló nyíe, vaá dú gbò e e é fã Bàrì m kọ̀láá sĩ́ deè vaá nvèà ka ló. 3Íb tãàga ló e a dì belí vó ólò dú lé vaá leemá Bàrì, e a dú bẹẹ Nen Dùùlà, 4e a gbĩ́ kọ dénè nen á dùùà vaá nyima ló kà kà bel. 5Boo bée kọ t̃ẽ̀ènè kà Bàrì e a dì, vaá t̃ẽ̀ènè nen e a é láá gbá Bàrì nè nen--nená kọlà Kráìst Jíìzọ̀s. 6A beè tú a dùm nè boo bée ge aalá dénè gbò nen, vaá níé à gboó tẹlẹ bàlà kẽ boo a lèlà tṍó kọ Bàrì gbĩ́ kọ dénè nen á dùùà. 7Vó ní e a náa vaá Bàrì à sà nda naamá nen e Jíìzọ̀s lẹẹlà nè nen e a gé vee a Lé Kpẹa nè gbò e bè níì pá Júù nì e, kọ bé m̀ nóomàva nu e bà é ziga ló nè nu e a dú kà kà. M̀ gé ló kà kà bel nèi, ním̄ gé kẹlẹ́i! 8À é léémám̄ kọ gbò gbálà á dàlà ba bá boo vaá tãaga ló Bàrì gbẹá kọ̀láá ke tõ̀ò. Sõò bà á mòn kọ bà dúè gbò gbálà e bà tú ba ló nè Bàrì, e bà náa é tú sṹg à bè kana tãàmà ló Bàrì. 9À é léémánám̄ gé kọ gbò bia á bugi togó ló nu e bà é nveà, vaá bà á nvèà nu e a bọ́va ló vaá nvèèva ka ló, níì ge gbĩá gbele gbele zẹ́gẹ́ ló gyáa, vaá kẹ̀ẹ̀gà nóo kpé, à bè ge nvèà ból lọ́ọ̀, vaá simági gbele gbele dom kàn nì. 10À é dú lé kọ bà á nvèà lé lab dògò, boo bée kọ níé ní e a dú lé nu e a bọ́ ló kọ gbò bia e bà kọ́ bà gé fãè Bàrì á nvèà e. 11Gbò bia á pĩi gã́ vaá palà ge kìlmà ló kẽ dã́ nu e bà gé nóomàva. 12Ním̄ nè deè kọ tọ́ọ̀ kà pá bia á noomà nu gbò gbálà à bè ge tulèva. Gbò pá bia íe ge pĩi gã́va. 13Boo bée kọ Ádàm ní e Bàrì beè zẹẹ́ dèm kọ bé à kalá dèm Íìv e. 14Vaá níì Ádàm ní e a beè dã́ dàg e nì. Sõò pá biaá, e a náámá Íìv, ní e a beè dã́ dàg vaá gbaalá log Bàrì e. 15Náa kal ló bée vó, pá bia é duuà tení ló ge màn nvín, é be à kil sĩ́ gè tú nyìmà nu tõoma dùm vaá dẹlẹ nyíe boo Kráìst, ié vulà súú dẽe ló, vaá tõo káí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\