1 TÉMỌ̀TÌ 3

1Níí kà kà bel: Nen e a íe tàn ge tõo togó bõ̀òna ló Kráìst gbĩ́ gè sí kà lé tóm. 2Nen e a é tõo togó bõ̀òna ló Kráìst íe ge dú nen e bè náa íe pọ́lọ́ kpẹa. À íe ge dú dóm t̃ẽ̀ènè kà va, nen e a láá lẹ̀ẹ̀là bel ló a bá, nen e a nyímá nu, nen e a nvèà ka ló, nen e a ólò kolí kyáà. À íe ge dú nen e a nyímá tẽ́ gè noomà nu. 3Á gá dú nen tènè míí dẽe à bè nen gboo gboo ló; tãa vó, á dú gbọ́ọ́ gbọọ̀ ló nen e a ólò fẹẹlẹ ló. Á gá dú nen e a vulè dẽe ló kpègè. 4Á dú nen e a láá palà ge bẹ̀l a tọ vaá naa kọ pá a nvín á tõo kè kẽ lẹ̀ẹ̀là vaá ié fã̀. 5Boo bée kọ nen e bè náa nyímá tẽ́ gè bẹ̀l a tọ náa é láá bẹ̀l bõ̀òna ló Kráìst. 6Á gá dú nen e a ã́àa nyima ló Bàrì, mè á di vó à bọọ gè dalàe kpá ló boo vaá naa kọ á dọ bá t̃ẽ̀ènè kà bẽge bel e Pọ́lọ́ Nyómá beè dọ báá. 7À íe gè dú nen e gbò e bà á gé bõ̀òna ló Kráìst ólò ló a lé bel. Be níì vó nì, bà é lọlie fàà ló vaá à dọ dáa gyẽ̀ì e Pọ́lọ́ Nyómá beè elí. 8Gbò e bà é nveè bá tóm bõ̀òna ló Kráìst íe ge duna gé gbò e bà tõo lèlà, e bà náa é dú gbò bàà dém, à bè gbò e bà ólò bọọ gè ṍ míí, à bè gbò e bà íe gọ̀l òò kpègè. 9Bà íe ge dú gbò e bà é tú õoà bùlà siimá bá ló kà kà bel e a gṹá ló gbò nen vaá Bàrì à tẹlẹ bàlà kẽ nè beele kọ é ziga lóí. 10Nen íe gè zẹẹ́ dòva ẹ̀b, vaá mòn kọ kpẹa á gévá ló, bé à kálá kọ bà á sí tóm dì belí gbò nvèè bá. 11Ba pá bia íe ge dúná gé gbò e bà tõo lèlà, e bà náa é ténmà gã́ ló nen. Bà íe gè dú gbò e bà láá lẹ̀ẹ̀là bel ló ba bá vaá bọ́ ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo m kọ̀láá kà nu. 12Nen e a gé nveè bá tóm bõ̀òna ló Kráìst íe ge dú dóm t̃ẽ̀ènè kà va, vaá dú nen e a láá palà ge bẹ̀l pá a nvín nè pá a tọ. 13Gbò e bà gé nveè bá tóm bõ̀òna ló Kráìst vaá bà sí ba tóm leevè ólò ié ka vaá láá taaá ló kọ́ bé e baala dẹlẹ nyíe boo Kráìst Jíìzọ̀s naa. 14Boo tṍó e m gé émí kpáí mánií, m̀ gé ẹb dẽe sĩ́ ge valẹ bá dù gé mònni. 15Sõò be à gá náa vaá m̀ pee tṍó ló gè dù, kpáí é náa kọ ó nyimá bé e a bọ́ ló kọ gbò e Bàrì gé bẹl, e a dú bõ̀òna ló e ẹlẹ, Bàrì e a di dùm, íe á laví láb naa. Bõ̀òna lóí ní e a dú kyọ́ọ nè dò díí kẽ e a di ló kà kà belí é. 16Tọ́ọ̀ kà dùlà bel á gé ló kọ kà kà bel e a gṹá ló gbò nen kilma ló Kráìst e beele gé fãí dú nu e a aa deè bọọ: A beè mèà dọ bàlà kẽ m nom kpá ló nen, bà gbĩ́e mòn kọ à lelà m nyómá, gbò nyómá tóm à mònmàe dẽe, gbò nen beè vee kpẹa e a kilíé ló dénè kpá dó, gbò e bà di dénè bàlà boo à dẹlẹ́e nyíe boo, vaá Bàrì à túe kilma káála.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\