1 TÉMỌ̀TÌ 4

1Nyómá Káí palà ge kọ́ nèi kọ, dee dee nvée tṍó, mè sìgà gbò é beè sãànà bá ló dò bá nu Kráìst. Bà é gban tṍ ló nyómá dàg vaá tú dò bá nu zọ. 2Gbò dò bá nuí é zaalà tení bá gbò bàà sĩ́ e bà é kpọ́ kyáá bel. Gbòi náa nyímá ló lé nè pọ́lọ́, boo bée kọ ba bùlà dú íí belí nu e ba è tú sã́ kpọ́gọ́lọ́ ọbmá fẹ̀. 3Bà nóomà kọ nen á gá ilí va, nè ge kọ nen á kalí sìgà íb gyã́á. Sõò Bàrì beè dèm dénè gyã́áí kọ gbò e bà ziga ló kà kà bel vaá nyima nu e a kọlà á õá Bàrì zaa boo gbò gyã́áí vaá bà dé. 4Kọ̀láá kà nu e Bàrì beè dèm dú lé, vaá náa dú lé gè kìn tọ́ọ̀ kà. Tãa vó, à dú lé kọ é õá Bàrì zaa boo kọ̀láá kà nu vaá è dé, 5boo bée kọ mon bel Bàrì nè tãàga ló e e tãaga boo gyã́áá náa kọ á õ̀òà vaá di káí. 6Be ò tú gbò dùùlà bá deè tṍí nè pá vígà m Kráìst, ò é dú lé nen tóm Kráìst Jíìzọ̀s. Vó é zógè kọ mon bel Bàrì e e ziga lóá nè lé dò bá nu e o di nvéeá ní e a gé búmáni é. 7Kpòòlà ló lọl ló gbò dagi bá lóg pá bàlà boo e a belígi lóg gbò nómá va. Olòó kànà ló o nyómá kọ lóe á di agẹ m ge fã̀ Bàrì. 8Boo bée kọ pọ́ì ge kànà ló kọ ló nen á di agẹ íe gé ńlẹ bélè, sõò ge kànà ló m ge fã̀ Bàrì íè bélè tenmá kọ̀láá bá e a dì, boo bée kọ à íe nu e a é néi m na kà dùm e e dií nè m dùm e a di sĩ́ e a gé dú. 9Na kà belí dú kà kà vaá bọ́ ló kọ dénè nen á aa deè ziga: 10È gé gbólá kpóó ló vaá palà ge sí tóm agẹlẹ bá, boo bée kọ è tú bẹẹ nyíe dẹlẹ boo Bàrì e a di dùm, e a dú Nen Dùùlà e a dì nè dénè nen, èlmà tõ̀ò ló gbò e bà dẹlẹ́e nyíe boo. 11Kọ́ nèva kọ bà á naa gbò nuí vaá ò olòó noomàva. 12Ó gá zìgà kọ tọ́ọ̀ nen á ẹbni tẹlẹ kẽ kọ ò di dí pá nvín. Tãa vó, ò dú nu dòmà bá nè na gbò e bà dẹlẹna gé nyíe boo Jíìzọ̀sa tenmá ló bá e o é lómá bel, bé e o é láví láb naa, bé e o é íe vulà súú dẽe ló naa, bé e o é dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s naa, nè bé e o é tõo dùm e a õoà naa. 13Nvèè sĩ́ ló gè olòó bugi nu e a di m Kpá Káí nè gbò nen kọ bà á dã̀, vaá ò olòó nvèè kpóó ló gbò nen vaá noomàva nu dọ̀mà tṍó e nda é dú. 14Ó gá gbẹmà nvée dõ̀ò nu e a dìní m, e Bàrì beè nèni tenmá gã́ gbò kọ́ bùlà Bàrì boo tṍó e gbò tule bõ̀òna ló Kráìst beè bõoná vaá dẹlẹ́ni bá bólá. 15Tú o ló nè ge sí dénè gbò tómí kilma sĩ́, kọ bé dénè nen mon bé e o gé kil sĩ́ naa. 16Palà ge ọẹ dẽeni e a kil ló íb láb e o é láví nè íb nu e o é nóomà. Olòó naa vó lee, boo bée kọ be ò náa vó, ò é láá dùùlà o bá, biina gé ló gbò e bà gé pãanéni tṍ ló.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\