1 TÉMỌ̀TÌ 5

1Ó gá eege mon ló pá gbálà e a ni dú kà nen, sõò dùùlàe bá deè tṍ belí o tẹ̀. Dùùlà bá deè tṍ gbò ãà gbálà belí pá o vígà pá gbálà. 2Dùùlà bá deè tṍ gbò kà nen pá bia belí pá o kà, vaá ò duulà bá deè tṍ gbò ãa bia belí pá o vígà pá bia, m sĩ́ deè e a palà ge õ̀òà. 3Nvee ka ló vaá ò nveè bá nè gbò va tãa e bà náa íe tọ́ọ̀ kà nen nvèè bá. 4Sõò be à gá náa vaá à ié va tãa e pá a nvín dì, à bè kọ gbò pá nvín e a dú gbàà pá a nvín dì, bà á zẹẹ́ nó sĩ́ deè ge fã̀ Bàrì e a kọ́ bà á nvèè bá nè pá ba tọ m ge kpẽ́má lé e ba gbò tẹ̀ nè kà beè naáva, boo bée kọ níé palà ge leemá Bàrì. 5Va tãa e a dú áá ẹ̀ẹ̀, vaá náa íe tọ́ọ̀ nen nvèè bá, íe dénè a ból dẽe sĩ́ boo Bàrì, vaá à ólò tú bílá dee nè ẹ́ẹ́ èlà tãama ló Bàrì, vaá olòó bàn a nvèè bá. 6Sõò va tãa e a tú a ló nè kpéè ló beè ú tenmá, náa kal ló bée kọ à di dùm. 7Nèva gbò dùùlà bá deè tṍí kọ bé tọ́ọ̀ nen náa íe nu e a é kọ́vá ló. 8Be à íe nen e bè náa ẹb pá a nen, ní e a el tõ̀ò pá ńlẹ tọ, na kà nen amà sàn dò bá nu Kráìst vaá dú pọ́lọ́ èl nen e bè à gáà dẹlẹ nyíe boo Kráìst. 9Ó gá tú bée va tãa e bè à gáà toola taa tub gbáá kilma gbàn deè nvee gbàà bée gbò va tãa e o íèì. Ní e a bẽene kọlà kọ à íe ge dú nen e a è iá kóló t̃ẽ̀ènè ka dóm. 10À íe ge dú nen e gbò nen palà ge nyima ló kọ à ólò naa lé nu: nen e a ni palà ge bumá gbò pá nvín, faalá kyáà, kìlmà kpá ló kẽ sí tóm nè gbò nvín Bàrì, nvèè bá nè gbò e tãàgà di dẽe, vaá tú ló nè ge olòó naa áá kóló lé nu. 11Ó gá zìgà ge tú bée gbò va tãa e bà di di ãa sĩ́ nvee gbàà. Boo bée kọ, tṍó e tàn pá gbálà ḿmavá m vaá èl ló bé e bà tú ba ló nè Kráìst naa, bà ólò gboó gbĩ́ gè iá dóm, 12vaá níé ólò gboó naa kọ bà á ié bẽge bel kọ bà náa ḿmè ba zìgà e ba è zìgà nè Kráìst. 13Ńdõòna kà kọ̀là kọ bà nó gè dọ kẽ tõó kẽ, gbẹẹ gè sí tóm, vaá gboó olòó kẹgili aa tọ dọ tọ. Níì áá vó nì, sõò bà olòó ló bel nen vaá sọlẹ̀ gã́ m bel e bè náa kuúva. Bà di kĩé vaá gboó ló bel e bè náa bọ́ ló kọ bà á lò. 14Boo bée vó, à é léémám̄ kọ gbò va tãa e bà di di ãa sĩ́ á iá dóm, màn nvín, vaá íé baála tọ e bà é ku dẽe ló, kọ bé bà náa nè deè nen ọ́b kọ á íe nu gè elá boo lomái pọ́lọ́ bel ló. 15Boo bée kọ sìgà va tãa a dágí nyoone nvée Sétàn tenmá. 16Kọ̀láá kà pá bia e a dẹlẹ nyíe boo Kráìst á nvèè bá nè pá a nen e bà dú va tãa. Á gá sãànàva bá ló kọ bà á dú nyèè tò nè bõ̀òna ló Kráìst, kọ bé bõ̀òna ló Kráìst é gboó láá nvèè bá nè gbò va tãa e bà náa íe tọ́ọ̀ kà nen nvèè bá. 17Gbò tule bõ̀òna ló Kráìst e bà palà ge sí ba tóm leevè bọ́ ló kọ bà á nèva bàà tóm gbò kpègè e bà gé dé, ní e a el tõ̀ò, gbò e bà dìvá gbàà e bà gé mon tãàgà vee Lé Kpẹa vaá noomà mon bel Bàrì. 18Boo bée kọ Kpá Káí kọ́, “Ó gá mame gbàà gyã́á nom e o gé túe simá tóm.” Dõòna ke tõ̀ò à kọna gé kọ, “Nen e a sí tóm bọ́ ló kọ bà á kpẽ́ kòm nèe.” 19Tọ́ọ̀ nen á gá ló bel ló nen tule bõ̀òna ló Kráìst vaá ò tú, áá be kọ bàà nen à bè taa nen di tõ̀ò á ĩinè. 20Tú gbò e bà sí pọ́lọ́ sẹlẹ ke gbàà dénè nen kọ́va bel, kọ bé pọ̀ síi na gbò e bà sígáá. 21M̀ gé túni sẹlẹ kè sĩ́ Bàrì, nè kè sĩ́ Kráìst Jíìzọ̀s, nè kè sĩ́ pá a gbò nyómá tóm e a beè sà, vaá palà ge ãanéni kọ ó náa dénè gbò nuí, e bè nóó léé ló ene nen gbẹẹ ene nen, à bè ge ẹ̀b sĩ́ fìnì dìbmà béle. 22Ó gá vàlẹ̀ bá dẹlẹ bá ból nen kọ ò gé túèe nveenie m tọ tóm. Ó gá zọ̀ dõòna nen dõ̀ònà ńlẹ pọ́lọ́. Tõo dùm e a õoà. 23Ó gá õná áá kóló múú, sõò tú sìgà míí gbá ló, kọ bé à nveè bá ló gbààni nè ló gbò nu e a ólò bọọ gè zọ̀niá. 24Pọ́lọ́ sìgà nen palà ge dọ bàlà kẽ, bãànà tṍó e bà gáà beelava bel ló, sõò pọ́lọ́ sìgà nen náa valẹ bá dọ bàlà kẽ be à gáà lee. 25T̃ẽ̀ènè báá bé e lé e nen náa ólò dọ̀ bàlà kẽ naa é, vaá bãànà ní e bè náa palà ge dọ bàlà kẽ naa vó náa ólò gũá lee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\