1 TÉMỌ̀TÌ 6

1Gbò e bà di kè bá gyóòlo á palà ge fã̀ dẽe ba tẹ̀ íe, kọ bé gbò nen náa on bée Bàrì à bè bẹẹ dò bá nu. 2Gyóòlo e a tẹ̀ íe dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s á gá gboó ẹ̀b a tẹ̀ íeá tẹlẹ kẽ, boo bée kọ pálàa ọ̀và gbáè duè vígà m Kráìst. Tãá vó, á di boo bée vó vaá kpáá palà ge sí tóm nèe, tã́gíní bé e nen e a gé íe bélè ló tómí dú nen e a dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s vaá dú nen e ẹlẹ palà ge vùlènà géá. Noomàva vaá ò duulàva bá deè tṍ kọ bà á naa gbò nuí. 3Kọ̀láá nen e a nóomà dò bá nu e a dú kele ló níí, vaá náa gbáá ló kà lèlà mon bel bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst nè dò bá nu e a kil ló gè fã̀ Bàrì, 4na kà nen dú nen e a palà ge dàlà kpá ló boo vaá náa nyima tọ́ọ̀ nu. À dú nen e a dọ kom ge olòó zọ̀ nen tàlà vaá kaná boo kọ̀láá nu e nen kọ́. Níí ólò gboó tãa ọ́b nyíe, ọ́la, on, pọ́lọ́ íb kẽ pĩò, 5nè gbele kpóó ló tàlà bel nvee zẹ̀ẹ̀ gbò e nyima nu íièva, e a dú gbò e bà náa nyímana ló kà kà bel, vaá bà ié bùlà kọ gè tãaga ló Bàrì dú ene sĩ́ deè ge bã̀mà méné. 6Ẽei, à dú kà kà kọ be nen gé tãaga ló Bàrì, vaá nu e a íe à gbõomaé ló, mè ẹ̀ẹ̀ kà nen méné. 7Boo bée kọ née beè faalá tọ́ọ̀ nu domá bàlà booí, vaá née é láá faalá tọ́ọ̀ nu lọl bàlà booí ààmà. 8Vó à naa, be è láá ie gé gyã́á gè dè nè nu gè nvèà, níé á gbõomàí ló. 9Sõò gbò e bà gbĩ́ gè bã̀ méné ólò dọ bá ẹ̀bmà vaá bã dáa gyẽ̀ì Pọ́lọ́ Nyómá. Gbele tõ̀ò dagi bá bùlà nè bùlà ge sí bàg ólò gboó bã̀vá m, e a dú gbò bùlà e a ólò tãa bá nen ọlẹ bá pè nè kyọ̀à sĩ́. 10Boo bée kọ ge vùlè kpègè ní e a man dénè kele kele íb ból pọ́lọ́ é. Sìgà gbò a dí boo gọ̀l òò kpègè vaá dagí aa nvée zìgà belí, vaá bà a tú bá kolmá gbele kpóó ló bùlà e a ni nveè kom ló ba nyíe. 11Sõò olo, dì belí gbálà Bàrì, kìn dénè na gbò nuá, vaá ò bé boo gè ié lé lab dògò, nè ge fã̀ Bàrì, nè ge dẹlẹ́e nyíe boo, nè ge ié vulà súú dẽe ló, nè ge láá ì̃ìmà nu, nè ge dú gbọ́ọ́ gbọọ ló. 12Palà ge bé kà lé bé zìgà belí, vaá ò bii bá ló dùm e bè náa tá e Bàrì beè kolíni ló boo tṍó e o beè elá kè sĩ́ gbele tõ̀ò nen ló gbele Lé Kpẹa kà kà belá. 13Kè sĩ́ Bàrì e a nè dùm dénè nu, nè kè sĩ́ Kráìst Jíìzọ̀s e a beè elá sĩ́ Páílẹ̀t vaá ló gbele Lé Kpẹa kà kà bel ní e m élà vaá palà ge kọ́ nèni é, 14kọ ó sẹlẹ gbò lẹ̀ẹ̀lài, e bè nóó zigà kọ tọ́ọ̀ nu á aa boo à bè ge naa ní e nen é mon nu e a é lómáni bel ló. Tõo naa vó dọ̀mà tṍó e bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst é dú. 15Bàrì é náa kọ á dú boo tṍó e ńlẹ tṍó ni lée. Bàrì bọ́ ló lèèlà, vaá áá ẹlẹ ní e a gé lẹẹlà bel é. Ẹ̀ẹ̀ Méné gbò méné, nè Dõò gbò dõò. 16Áá ẹlẹ ní e bè náa ólò ù e. À tõo m ẹ́ẹ́ dee e tọ́ọ̀ nen náa é láá iná ku ló. Tọ́ọ̀ nen gáà mònmàe dẽe, vaá tọ́ọ̀ nen náa é láá mònmàe dẽe. Á ié ka nè kpóó e a dì lee! Á dì naa vó! 17Kọ́ nè gbò e bà bã méné boo sãa bàlà booí kọ bà á gá ẽegá, à bè ge ból dẽe sĩ́ gyọ́, e a dú nu e nen náa é láá mmè bùlà boo. Tãa vó, bà á ból dẽe sĩ́ Bàrì, e a ólò taalẹ bá nèi kọ̀láá kà nu kọ á nèi ẹ́ẹ́ nyíe. 18Kọ́ nèva kọ bà á naa lé nu, kọ ba gè bã̀ méné á di m ge sí lé tóm, kọ bà á taalẹ bá vaá bà dí kpènà ló gè dõo nu nè nen. 19Tṍó e bà náa vó é gboó dú kọ bà gé gbo gyọ́ e a é tõo vaá dú kà lé dò díí kẽ sẹ̀ẹ̀ deè sĩ́ e a gé dú, kọ bé bà láá ié dùm e a dú kà kà. 20Témọ̀tì, palà ge sii bá ló nu e Bàrì beè nvèèni báá. Palà ge kpòòlà ló lọl ló gbò kóló m lò sọ́l e bè náa nè fã̀ Bàrì nè gbò béa e a di m nòòmà nu e gbò e bà náa nyímá gé kólíe nyìmà nuá. 21Boo bée kọ à íe sìgà gbò e ba è kọ baala íèè nyìmà nuí, vaá à náa kọ bà a dọ aa nvée zìgà belí. Bàrì á ie sàn nyíe ló dénè bọ̀ì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\