2 KỌ́RÌNT 1

1Kpáí aa bá nda, Pọ́ọ̀l, e Kráìst Jíìzọ̀s lẹẹlà dì belí bé e a dú bùlà Bàrì naa, nè bẹẹ vígà, Témọ̀tì, maá bõ̀òna ló Bàrì e a di Kọ́rìnt, nè dénè gbò nvín Bàrì e bà di zivè kà kpá dó Akáíà: 2M̀ gé bàn kọ Bàrì, e a dú bẹẹ Tẹ̀, nè Jíìzọ̀s Kráìst, e a dú Dõò, á iéi sàn nyíe ló vaá à néi fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló. 3Naanii é leelà Bàrì, e a dú Bàrì bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst vaá dúná gé a Tẹ̀. À dú Tẹ̀ e a íé sàn nyíe, Bàrì e a ólò nvèè bá nèi dénè tṍó. 4À nveè bá nèi m kọ̀láá kà bẹẹ tãàgà, kọ bé beele láá tú t̃ẽ̀ènè íb nvèè bá e ẹlẹ, Bàrì, nvèè nèiá nvèèmà bá nè dõòna gbò e bà di m kọ̀láá íb tãàgà. 5Dì belí bé e e zọ Kráìst dõ̀ònàgì a tõ̀ò tãàgà naaá, vóá bé e Bàrì é nveènà gé bá nèi tení dú ló Kráìst naa é. 6Be beele gé mon tãàgà, è gé mon tãàgà boo bée bé e a é náa vaá boolo íei nvèè bá nè dùùà. Vaá be tṍó e Bàrì nveè bá nè beele, à náa vó boo bée ge nvèè bá nè boolo, naa ní e o é láá ĩimai t̃ẽ̀ènè íb tãàgà e beele ĩimànà géá. 7Vóá à naa, è palà ge mmèi bùlà boo. È nyímà kọ, dì belí bé e o gé zọi dõonai bẹẹ tãàgà naaá, vóá bé e o é zọ́i dõonanai gé nveè bá e Bàrì gé néi naa é. 8È gbĩ́i gè kẽeei nyíe, e pá vígà, íb agẹ bá tãàgà e beele beè mòn gbẹa bálá sĩ́ Ésìà. A beè aga bá, naa ní e e beè ié bùlà kọ née é dinàè dùm. 9A beè tõoí ló belí nu e bà beelá ú nèi. A beè naa vó kọ bé, tãa e e dọ̀ bẹ̀là bẹẹ bá, è dọ bẹ̀là áá Bàrì e a ólò kẽee gbò e ba è ù. 10Bàrì beè dùùlài lọl bá gbele gẹẹ gẹẹ ló nu e a gá è màn ú e a dì belí vó, vaá à é duulài. È dẹlẹe nyíe boo kọ à é kpáá dùùlài, 11boo tṍó e o nvèènii bá nèi tení dú ló bọọ gè tãàgà ló Bàrì mái. Bàrì é gboó aalá dénè tãàga ló e gã́ bug gbò nen gé tãàga má beeleá, vaá gboó tãanèi dee bá, naa ní e gã́ bug gbò nen é gboó ṍá Bàrì zaa m agẹ mon boo bée beele. 12È kaagà boo kọ nyíei agala boo kọ tení dú ló kói e a aa ló sàn nyíe Bàrì e bè níì nyìmà nen nì, è tú õoà nyíe nè õoà bùlà e Bàrì nei tõ̀òmà ló gbò nen m bàlà booí, èlmà tõ̀ò kilma kĩ e boolo dii. 13È émì áá nu e o gé láá bugii vaá tavẹi mái. M̀ ẹb dẽe sĩ́ kọ ò é beè tavẹi deè sĩ́ e a gé dú, 14dì belí bé e o ni tavẹi báà sĩ́ naa kátogóíá, kọ bé dee e bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst é dú, ò láá túi beele kaamai ka dì belí bé e beele é tú boolo kààmànà gé ka naa. 15M beè mmè bùlà boo naa vóí vaá m beè gboó noo kọ m̀ é zẹ́ẹ́ kãanìèi, kọ bé à dú bàà tóm gè dọ̀ bélè nèi. 16Boo bée kọ m beè noo gè kãái tṍó e m é sí Masẹdónìà nè tṍó e m é oòa kẽ dù, kọ bé ò nveenii bá nem̄i nyòòma nà kyẽè ge sí Judíà. 17É kọ ge nyaaná nà bùlà náa kọ ḿ dì belí nen e bè náa ló t̃ẽ̀ènè gã́ bel? É kọ m̀ noo nu dì belí nen bàlà boo, e a di kpènà ló gè kọ “Mm” nè “Ḿm̀m” t̃ẽ̀ènè tóm? 18M̀ tú Bàrì lomá kà kà bel nei kọ kpẹa e beele beè kọ́ nèi náa nyáá aa ló “Mm” dú “Ḿm̀m.” 19Boo bée kọ Jíìzọ̀s Kráìst, Sã́áná Bàrì, e Sáílàs nè Témọ̀tì nè nda beè vee kpẹa e a kilíé ló nèiá, níì nen “Mm” nè “Ḿm̀m” t̃ẽ̀ènè tóm nì. Tãa vó, ẹlẹ ní e a dú “Mm” Bàrì lee é, 20boo bée kọ ẹlẹ ní e a dú “Mm” kilma ló kọ̀láá kà zìgà nu e Bàrì zìgà e. Vó ní e a náa è ólò tení dú ló ẹlẹ vaá kọ “Á dì naa vó” boo bée ge nvèè ka ló Bàrì e. 21Bàrì ní e a náa kọ beele nè boolo é elá àgàlà m bẹẹ gè gbaa ló Kráìst e. Bàrì ní e a sái é. 22Ẹlẹ ní e a nveèi kpĩ́i ló naamá pá ńlẹ gbò e, vaá nèi Nyómá Káí kọ á tõo m bẹẹ nyíe naamá nu e a zógè kọ à é néi kọ̀láá kà nu e a è kpoogè dee ló sẹ̀ẹ̀i. 23Bàrì á sí nen di tõ̀ò nèm̄--ẹlẹ nyímá nà bùlà kọ nu e a è naa vaá m̀ oòa aa ló gè dú Kọ́rìnt ge kọ, bé m̀ aa ló gè naa ní e nyíei é tãàgà. 24Née gbĩ́i ge beníi nyòòmà nu e o é íe gè zigai ló. È nyímà kọ o élai agalai m bọọ zìgà bel. Tãa vó, è gé zọ̀i síá tóm kọ bé nyíei palà ge ẹẹ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\