2 KỌ́RÌNT 10

1Gbò nen kọ m̀ ólò kilmà kpá ló kẽ tṍó e m dìí ló, e e monnà sĩ́ nè sĩ́, vaá m̀ dú gboo gboo ló tṍó e bè ḿ géi ló. Sõò kà lèlà bá nda, Pọ́ọ̀l, gé banii boo bée Kráìst, e a dú gbọ́ọ́ gbọọ̀ ló vaá ie lé nyíe, 2kọ ó gá naanii ní e m é bẹ́i bẹẹ ló tṍó e m é dú, boo bée kọ m̀ palà ge nyimá kọ m̀ é láá bẹ́ bẹẹ ló gbò e bà di kĩá e bà ló bel ló beele kọ è lávì láb belí pá bàlà boo. 3À dú kà kà kọ è di bàlà booí, sõò née gé bé beéle bé belí bé e pá bàlà boo ólò bé ńbaála naa. 4Boo bée kọ nu e beele gé bémá bé níì íb nu e pá bàlà boo ólò bemá bé nì. Sõò à dú nu bé Bàrì, e kói di ló, e e ólò tú kyọ̀mà sĩ́ gba be Pọ́lọ́ Nyómá. È ólò tú kyọ̀mà sĩ́ gbò dùlà bel e bè náa dú kà kà. 5È tã́ámá bá kọ̀láá kà nu uu kẽ, e a elí ló boo vaá kpegà deè gbò nen kọ bà á gá nyimá ló Bàrì. È ólò tú siimá kọ̀láá kà bug togó e gbò nen íe nveà bá belí gbò nen e bà sii lọl dẽe bé, vaá naa ní e bà é tõo kè kẽ Kráìst. 6Vaá tṍó e o ni zógei kọ o tõoniié kè kẽ lọ̀lii, è é gboó di kpènà ló gè nè kpọ̀ té kọ̀láá nen e bè náa tõoé kè kẽ. 7Boolo monìì áá nu e a di bàlà kẽ. Be à ié nen e a dìí zẹ̀ẹ̀ kĩá e a íé bùlà kọ ẹlẹ kuulìè Kráìst, á kẽèa boo kọ mè beele kuunà gé Kráìst dì belí bé e ẹlẹ kuúe naaá. 8Boo bée kọ kà bè m̀ tú kói e Dõò beè nè beele kọ é nvèèmà bá nèi, e bè níì ge kyọ̀mài sĩ́ nì, kààmà ka èlmà bé e m gá è tú kààmà naa, kẹ́ẹ náa é siím̄. 9Ním̄ gbĩ́ ge naa ní e a é tõoí ló belí nu e m gé émí gbò kpáí mái m ge siimài pọ̀. 10Boo bée kọ sìgà nen é kọ, “Pọ́ọ̀l ólò emí gbele sã́ sã́ ló bel e a nyèè m a kpá, sõò tṍó e sĩ́ ẹlẹ dìí ló à zùùgà vaá náa nyímá tẽ́ gè ló bel.” 11Nen e a íé bùlà naa vó á nyimá kọ mè kele á gé zẹ̀ẹ̀ nu e e émì m bẹẹ kpá tṍó e bè é géí ló, nè nu e e náa tṍó e e dìí ló kĩá. 12Beele née gé zigà ge zọ̀ gbò e bà ólò lèèlà ba bá kuna ló à bè ge tú bẹẹ ló doolévá ló. Bà náa nyímá nu! Bà tú baála bá nòòmà kpãa e bà é tú ba ló doole ló, vaá bà tú kpãa e baala beè nòòmà baála báá beemá bel ló ba bá! 13Sõò beele née kaagà zelí boo kpãa e Bàrì beè dò, sõò bẹẹ kààgà é gbẹa boo kùbmà kĩ e Bàrì beè dò nèi kọ é sí tóm iná, vaá bãànà boolo dìí gã́ bug gbò e Bàrì beè kọ é sí tóm iná ló. 14Vaá tã́gíní bé e boolo dii gã́ bug gbò e Bàrì beè kọ é iná lóá, née zélì kĩ e Bàrì beè kọ é sí tóm íná boo tṍó e e beè faalá Lé Kpẹa e a kil ló Kráìst domaí lóá. 15Vóá à naa, beele née ólò kààgà boo tóm e dõòna gbò beè sì, e bè á gé gã́ bug kĩ e Bàrì beè dò nèi kọ é sí tóm íná. Tãa vó, è ẹ̀b dẽe sĩ́ kọ boo tṍó e bọọ zìgà é bọọá, mè beele é gboó láá palà ge sí kà zivè tõ̀ò tóm zẹ̀ẹ̀i, nyòòmà bé e Bàrì beè dò nè beele naa. 16Tṍóá beele é gboó láá zelí boolo gé vee Lé Kpẹa e a kil ló Kráìst m dõòna kà gbò kpá dó, vaá née é tú tóm e dõòna nen beè sí lọ̀l, kĩ e Bàrì beè dò nè nená, kààmà ka. 17Kpá Káí kọ́ naa vó kọ, “Kọ̀láá nen e a é kààgà, á kààgà boo nu e Dõò ni náa.” 18Boo bée kọ Bàrì náa tú nen e a leelà a bá, sõò nen e ẹlẹ leelà ní e a tú é.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\