2 KỌ́RÌNT 11

1À gá è leemám̄ gè kọ ó zẹ́ẹ́ nèm̄i deè kọ ḿ zẹ́ẹ́ ló bel gbálà ńkem, belí nen ból. Zẹ́ẹ́ nèm̄i deè. 2M̀ ólò palà ge bùlài dì belí bé e Bàrì ólò bùlài naa, boo bée kọ boolo dii belii nvín pá nyáá e bè à gáà sí ló pá gbálà e nda beè tenií ló nè áá kóló t̃ẽ̀ènè kà dóm, naamá ẹlẹ, Kráìst. 3Sõò pọ̀ siím̄ kọ bà é kyọi bùlà vaá naa kọ ó gá bọ́i ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo vaá õ̀òà kilma kĩ e Kráìst dì, belí bé e naanàa beè tú kyèèlè kẹ̀ẹ̀mà Íìv vaá naa kọ á sí pọ́lọ́ naaá. 4Boo bée kọ ò valẹi bá sọi tọ deè nèi kọ̀láá nen e a dúí ló gé vee dõòna íb kpẹa e a kil ló Jíìzọ̀s, e a dú kele ló ní e beele beè vee. Vaá ò tui dõòna íb nyómá nè dõòna íb lé kpẹa e a dú kele ló ní e beele beè ló nèi vaá ò tuiá! 5Ním̄ bùlà kọ gbò e boolo kolììvá “kà pọ̀b kpãa gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlàa” èl kpãa nda. 6Kà bè à dú kà kà kọ ním̄ nyímà tẽ́ gè ló bel, sõò á gé naa vó m nyìmà nu e a kil ló Lé Kpẹa. È náa níí tẹlẹ bàlà kẽ nèi kọ̀láá tṍó, m kọ̀láá sĩ́ deè. 7É kọ m̀ náà pọ́lọ́ m ge tú nà ló kilma kẽ kọ bé boolo daaí boo, boo bée kọ m̀ vee Lé Kpẹa Bàrì nèi pọ́ì? 8M̀ géè gĩimá ló na gbò bõ̀òna ló Kráìsta m ge túva kpègè bá boo tṍó e m beè di zẹ̀ẹ̀ boolo e m géè sí tómá. 9Vaá boo tṍó e m beè dìí ló vaá bíi kpègè à bã̀m̄ lóá, ním̄ beè tãage tọ́ọ̀ bọ̀ì kọ ó nveenii bá nèm̄i. Pá vígà m Kráìst e ba è aa Masẹdónìà dù ní e ba è nèm̄ kọ̀láá kà nu e a è dìm̄ bíí ló é. Dì belí bé e bè ním̄ beè dú nyèè tò nèi tṍóá naaá, vóá bé e bè ním̄ é dúná gé nyèè tò nèi tọ́ọ̀ dee naa é. 10Kà kà bel Kráìst dìm̄ m, vaá m̀ gé ló kà kà bel tṍó e m kọ tọ́ọ̀ nen e a di zivè kà bálá sĩ́ Akáíà náa é láá kùvim̄ vaá kọ ḿ gá kpọ́ mon naa vó. 11É kọ m̀ kọ́ vóí boo bée kọ ním̄ vulèi? Bàrì nyímá èl kọ m̀ vulèi! 12M̀ é kil sĩ́ gè naa bé e m gé náaí, naa ní e na gbò e bà kọ baala gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlàa, náa é ie deè e a é náa kọ bà á kpọ́ mon kọ beele nè ọ̀và gé síè tóm m t̃ẽ̀ènè sĩ́ deè. 13Gbòa níì kàà gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà nì--bà kpọ́á kyáá bel ló kọ baala ọ̀và. Bà gé kẹlẹi, naa ní e o é íei bùlà kọ bà gé síè tóm nèe Kráìst, vaá bà sẹlẹ ló belí kọ ọ̀và kàà gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà. 14Á gá bọọi ló, boo bée kọ bãànà Sétàn ólò sẹlẹ ló belí kọ ẹlẹ nyómá tóm ẹ́ẹ́ dee. 15Vóá à naa, náa é tavàlà ló pá a gbò tóm gè sẹlẹ ló belí kọ baala gbò tóm Bàrì e a lelà. Dee dee nvée bà é túá kpọ̀ té e a é gbõ̀ònà ló ba pọ́lọ́ bá tóm. 16M̀ kpáá teníná gé boo kọ: Tọ́ọ̀ nen á gá túm̄ kolmá ból. Sõò be à gá náa vaá ò iei bùlà naanii vó, tunam̄í gé dì belí nen ból, kọ bé m̀ láá kpọna gé mon gbálà ńkem dì belí na gbòa. 17À dú kà kà kọ Dõò náa lẹẹlàm̄ kọ ḿ kpọ́ mon naa vóí, sõò m̀ gé zẹ́ẹ́ ló bel belí nen ból m ge kpọ́ mon. 18Tã́gíní bé e gã́ bug gbò nen tú pọ́ì nu bàlà booí kpọmá moná, nda é ni zẹ́ẹ́ kpọna gé mon belíva. 19Boolo dúì gbò nyìmà nu. Vó ní e a náa kọ ó valẹi bá sọi tọ deè nei gbò ból é! 20Ò sọì tọ deè kọ kọ̀láá nen á lẹẹlài bel ló belí gbò gyóòlo, à bè ge túi démá, à bè ge kẹlẹi, à bè ge ẹ̀vii kilma kẽ, à bè ge nvèèmài lẹ́. 21À dú nu kẹ́ẹ nèm̄ ge zìgà kọ beele beè dú ból be sĩ́ beele née náa tọ́ọ̀ kà na gbò nuá. Kátogóí m̀ gé gboó ló bel belí nen ból, vaá m̀ é gboó taaá ló tú gbò nu e na gbòa taaá ló vaá tú kpọmá moná, kpọ́mána gé mon. 22É kọ baala pá Híbrù? Nda pá Híbrù nà gé. É kọ bà dú Ízràẹ̀l? Nda dúnà gé Ízràẹ̀l. É kọ bà aa mana mana Ébràhàm? Nda aànà gé mana mana Ébràhàm. 23É kọ bà gé sí tóm nè Kráìst? Nda síì tóm nè Kráìst èlva--m̀ gé ló bel belí nen dáa--nda síì agẹ tóm e a el ńbaála! M̀ sí gã́ bug tṍó kpọ́gọ́lọ́ èlva, ním láá bugi gã́ bug tṍó e bà ni bomím̄, vaá m fùl kṍò bá ú kà tõ̀ò tṍó èlva. 24Vòò tóm e gbò tule pá Júù ni kpọ́m̄ tub nè òb nè sĩ́ìna òb tóm té ló. 25Taa tóm e gbò tule pá Róm̀ ni tú gbṍí bòmmàm̄. Ene tóm e bà ni tobmàm̄ dem. Taa tóm e mìàló ni eeàm̄ ló gbẹẹ sĩ́ pene, vaá ene tóm e faà eeàm̄ lóá. M beè gbẹa sĩ́ pene zivè bílá zìlà dee lọa bá. 26Gbele tõ̀ò tṍó boo nà kyẽ̀è e m ni fùl kṍò bá kpóó ló múú nè bá gbò zib e bà ólò tú bá kpóó zìbmà nuá. M̀ fùl kṍò bá pá Júù e nda nè ọ̀và dúà t̃ẽ̀ènè kà bon nè bá gbò e bè níì pá Júù nì. M̀ fùlgàgì kṍò gbẹa gbò bon kĩ e gbò nen dì nè gbẹa boo kpáá bàlà ól kĩ e gbò nen á gé nè gbẹa sĩ́ pene. M̀ fùl kṍò bá gbò e bà kpọ́á kyáá bel ló kọ baala gbò vígà m Kráìst. 27M mon tãàgà gbẹa bá gè sí agẹ tóm. Gã́ bug bílá dee e bè ním̄ ólò daa. Gã́ bug tṍó e bè ním̄ ólò ié gyã́á gè dè à bè múú gè õ̀. Sìgà tṍó m̀ ólò mà gbàà gyã́á vaá kyãàmà kóló kpá ló tõo kè tọ́ọ. 28Vaá maaná lọl ló dénè na gbò nuí, dénè deeí m̀ dì e m gé bulà dénè gbò bõ̀òna ló Kráìst, vaá à gboó dú nyèè tò nèm̄. 29Tṍó e ló ene nen ọọ m nyómá, à ólò belí ló nda ní e a ọọ é. Tṍó e ene nen dọ, à tãagém̄ nyíe. 30Be a dú gè kọ m̀ gé kpọ́ moná, m̀ é tú gbò nu e a zogè nà ọ́ọ́ ọọ̀ ló kpọmá. 31Bàrì nè Tẹ̀ bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s, e a bọ́ ló lèèlà dọ̀ dèdè, nyímá kọ m̀ gé ló kà kà bel. 32Boo tṍó e m beè di Damáskọ̀sa, nen e a géè bẹ̀l bálá sĩ́á, e a è di kè kẽ Gbele Méné Arítàs beè tú gbò kù dẽe ló kpẽ́ dénè èèlè e a bã boná kọ bà á siím̄, 33sõò pá vígà m Kráìst beè túm̄ nvee m kùn vaá tú díí lul ló vaá tàvìm̄ tenmá boo ene kà deè e a di gbàà kú gbọọ e a bééá tení ló boná vaá túm̄ tẹlẹ nvée. M̀ gboó kìl ààe bá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\