2 KỌ́RÌNT 12

1À dú kà kà kọ náa íe tọ́ọ̀ kà bélè e gè kpọ́ mon dọ nè nen, sõò m̀ é kil sĩ́ gè kpọ́ mon. Vaá kátogóí m̀ é ló bel kilma ló nu e Dõò beè kùùlà zogèm̄. 2M̀ nyímà ló ene kà gbálà e a dẹlẹ nyíe boo Kráìst, e òb nè ténì gbáá e a kil nvéeá, Dõò beè faaláe nvee m ní e a égè taa kpãa káála (sẹ̀ níí beè naaá bàlà kẽ sẹ̀ m nyómá à, nda ním̄ aa dee nyimá--áá Bàrì ní e a nyímá é). 3M̀ kpáá kọná gé kọ Dõò beè faalá gbálài nvee ke tõ̀ò bò séi (sẹ̀ níí beè naaá bàlà kẽ sẹ̀ m nyómá à, ním̄ aa deè nyimá--áá Bàrì ní e a nyímá é), vaá nu e nená dã́ gbẹa kĩé níì nu e nen gé láá baa tẽ́ nì. Gã́ nen náa é láá kọá. 5Nen e a dì belí vó ní e m é tú kpọmá mon é, sõò kilma kĩ e nda nè ńda ló dì, áá nu e a zogè kọ m̀ dú ọ́ọ́ ọọ̀ ló ní e m é tú kpọmá mon é. 6Sõò be á beè kọ m̀ gbĩ́ ge kpọ́ mon, ním̄ gá è dú ból, boo bée kọ m̀ gá è ló kóló kà kà bel. Sõò ním̄ é náa vó, boo bée kọ ním̄ gbĩ́ kọ tọ́ọ̀ nen á ẹ̀vìm̄ bọ̀ọ̀vẹ̀ boo bée nu e Dõò kùùlà zogèm̄ èlmà boo bée nu e bà moním̄ bá e m gé náa nè nu e bà dã́m̄ gã́ e m gé ló. 7Sõò kọ bé ním̄ bọọ gè tú gbele dù̃ùnè nu e Dõò beè kùùlà zogèm̄á dààmà kpá ló boo, Bàrì à gboó ká tãàgà, e a belí zél gbẹ̀, gbẹẹm̄ ló. Nuí à gboó olòó sí tóm belí nu e Sétàn lẹẹlàe kọ á olòó nèm̄ kpọ̀ té nè ge naa ní e bè ním̄ é bọọ gè dàlà kpá ló boo. 8Taa tóm e m ni tãàgà ló Bàrì boo nuí, vaá bànie kọ á tú nuí lọlim̄ ló. 9Sõò Bàrì aalá nèm̄ kọ, “Sàn nyíe e m íèni ló gbõoma, boo bée kọ nà kpóó ólò palà ge siá tóm m ọ́ọ́ ọọ̀ ló nen.” À é palà ge ẹẹlẹ̀m̄ nyíe gè tú nà ọ́ọ́ ọọ̀ ló kpọmá mon kọ bé kpóó Kráìst dim̄ boo. 10Kà bè m tení bá ọ́ọ́ ọọ̀ ló, nvèèà lẹ́, tavàlà di tõ̀ò, bíígá ló, à bè tãàgà boo bée Kráìst, nyíem̄ ẹ́ẹ, boo bée kọ tṍó e lóm̄ ọọ, kpóó Kráìst agẹlẹm̄ ló. 11M̀ ló bel belí nen ból! Boolo ní e o náànìì kọ ḿ naa vó é, boo bée kọ boolo ní e o gá è beè leelam̄í é. Boo bée kọ kà bè ním̄ dú tọ́ọ̀ nu, gbò e boolo kólììva “kà pọ̀b kpãa gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlàa” náa tõ̀ò kpãa nda m tọ́ọ̀ sĩ́ deè. 12Gbò gã́ bug tóm dù̃ùnè e Bàrì beè tú nda simá èèlè nyíe zẹ̀ẹ̀i m nà ge ì̃ìmà sí nà tóm, náa zogè kọ nda nen e Jíìzọ̀s lẹẹlà. 13Mó sĩ́ deè ní e bá e m beè sẹ̀ẹ̀mài dú pọ́lọ́ èl ní e m beè sẹ̀ẹ̀mà na gbò bõ̀òna lóá é? Sẹ̀ ge kọ ním̄ beè tãagéi kọ ó tuí bọọ kpègè nveemai bá nem̄i? Be níá ní e a dú pọ́lọ́ e m beè siíi é, ò íái ló nèm̄i! 14M kpenà ló lọ̀l kátogóí gè dù gé kãái ní e a égè taa tóm. Vaá ním̄ bĩ́íná bọọ nvèè bá kpègè, boo bée kọ níì bọọ kpègè ní e a dim̄ bíí ló é nì, sõò boolo ní e o dim̄í bíí ló é. Boo bée kọ náa dú bíi kọ gbò pá nvín á gbĩ́ nu sẹlẹ kẽ sẹ̀ẹ̀ ba tẹ̀ nè ba kà; tãa vó, tẹ̀ nè kà ní e a dú bíi kọ bà á gbĩ́ nu sẹlẹ kẽ sẹ̀ẹ̀ ba gbò pá nvín é. 15Kà bè m̀ kpẽ́ dénè kpègè e m íè vaá pee dénè nà tṍó boo gè nvèè bá nè boolo, náa é biilém̄ nyíe. É kọ ò é gboó lọlii nu boo bé e o gá è vulem̄i naa boo bée kọ m̀ palà ge vulèi? 16Ò é láá gboó zọm̄i monii kọ ním̄ beè dú nyèè tò nèi. Sõò sìgà nen é kọ m̀ géè bìlài vaá kẹlẹi m ge gĩimái ló. 17M mó sĩ́ deè e? É kọ à ié ene nen, e a di zẹ̀ẹ̀ gbò e m beè lẹ̀ẹ̀là máiá, e m beè gĩimái tení dúé ló? 18M beè lẹ̀ẹ̀là Táítọ̀s mái, vaá m̀ lẹ̀ẹ̀lànà gé na kà vígà pá gbálà m Kráìsta biié ló. É kọ ò é kọ́i kọ Táítọ̀s beè gì̃ìmàèi? Ẹ̀ẹ̀ nè nda íè t̃ẽ̀ènè íb bùlà nè lab dògò. 19É kọ ò íèì bùlà kọ dénè tṍó e e gé ló belí mè è gé kpènà bẹẹ bá kilma kĩ e boolo dii? Bàrì á sí nen di tõ̀ò nèi kọ è gé ló kà kà bel dì belí gbò e e gé sí tóm nè Kráìst, vaá kọ̀láá kà nu e e ólò naa, e pá nà kóò e m vulè, è ólò naa m ge nvèè bá nè boolo. 20Pọ̀ siím̄ belí kọ, tṍó e m é dú ináí ló kĩá, mè m̀ é monii m lab dògò e a é dú kele aa ló íb ní e m beè ié bùlà kọ ò é lávii, vaá boolo é monii nda m bá e a é dú kele aa ló ní e o beè iei bùlà kọ m̀ é dómá. À tõom̄ ló belí e m é moníi m lab dògò kana, bẹẹ nyíe, sṹg, pĩ́, ge ló bel ló nen, ge bã̀ pílì ló nen, dàlà kpá ló boo, nè dùm laga laga. 21Pọ̀ síim̄ belí kọ dõòna tṍó e m é dúí ló mè ńda Bàrì e m gé tãàga lóí é kpáá síimàm̄ kẹ́ẹ gbẹẹí kè sĩ́, vaá m̀ é gboó bãàgà boo bée gbò e ba è sí pọ́lọ́ tṍó e a kil nvéeá vaá tẹlẹ vóí bà gáà ọgá gé ló ba dùm e bè náa õoà, kúnà gã̀, nè òòvà ló.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\