2 KỌ́RÌNT 13

1Níí é égè taa tóm nà gè dù gé kãái. Dì belí bé e Kpá Káí kọ́ naa kọ, “Bàà nen à bè taa nen é élá nen di tõ̀ò ló nen e bà lóe bel ló kọ bé bel kálá bẽèe.” 2Tṍó e m beè dìí ló ní e a égè bàà tóm e m beè dù gé kãái tṍó e a kil nvéeá, m beè dùùlà bá deè tṍ gbò e ba è sí pọ́lọ́ nè dénè na gbòa. Vaá kátogóí e bè ḿ géi lóí, m̀ gé kpáá dùùlàva bá deè tṍ na gé kọ, tṍó e m é kpáá dù, m̀ é néva kpọ̀ té. 3M̀ é náa vó boo bée kọ ò gbĩ́i ge monii nu e a zogè kọ Kráìst ní e a gé túm̄ lomá bel nèi é. A gè tú gbọọ gbọọ bá sii ló náa zógè kọ à zuugà; tãa vó, à zogè a kpóó èèlè nyíe zẹ̀ẹ̀ boolo. 4Náa kal ló bée kọ lóe beè ọọ tṍó e ba è káe kú té, kpóó Bàrì náa kọ á di dùm kátogóí. Beéle ge gbaa ló Kráìst náa kọ ló beele ọọna gé, sõò kilma kĩ e boolo dì, è zọ Kráìst di dùm tení dú ló kpóó Bàrì. 5Ẹai bọọ ló m ge nyimá be ò dii e o gé dẹlẹi gé nyíe boo Kráìst. É kọ nóo nyímàì kọ Kráìst dìí m? Áá be kọ o ẹàì bọọ ló vaá ò monii kọ ò dọì. 6M̀ gá bùlà kọ ò nyímàì kọ beele gáà dọ̀. 7Sõò è ólò tãàgà ló Bàrì kọ ó gá síi pọ́lọ́, níì ge naa zogè kọ beele dú lèlà nì, sõò ge kọ á dú gè kọ mè ò naanii lèlà nu, kà bè à belí nu e bà é kọ beele lọ̀. 8Boo bée kọ née gé láá naa tọ́ọ̀ kà nu e a é bé kà kà belí, sõò áá nu e a é nvèè bá nèe kọ á kil sĩ́. 9Boo bée kọ à ẹẹlẹ̀i nyíe tṍó e beéle ọ́ọ́ ọọ̀ ló náa kọ ló boolo á agà. Beéle tãàga ló Bàrì ge kọ boolo ó sii tóm ló bọọ èèlè. 10Vó ní e a naa kọ ḿ emí kpáí mái boo tṍó e bè m̀ gáà inai ló é, kọ bé tṍó e m é dú, m̀ aa ló gè tú kói e Dõò beè nèm̄ siímai bá ló m agẹ bá. A beè nèm̄ kóií kọ ḿ nvèèmà bá nèi, níì ge kyọ̀mai sĩ́ nì. 11Dee dee nvée, e pá nà vígà, á leèi! Sii tóm ló bọọ èèlè, tui nà dùùlà bá deè tṍ, gbanii tṍ ló ene, tõonii m fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló. Bàrì e a ólò vulèi vaá nèi fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló á zọi tõ̀òà. 12Kanai mon ene m bá bé e a bọ́ ló kọ gbò nvín Bàrì á kànà mon ene naa. Dénè gbò nvín Bàrì e bà di kĩí kanài mon. 13Sàn nyíe bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst nè vùlà súú dẽe ló Bàrì nè gbaa ló Nyómá Káí á zọ̀ dénè bọ̀ì tõ̀òà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\