2 KỌ́RÌNT 2

1Vóá à naa, m̀ gboó nyááná bùlà kọ ním̄ é kpáá dunai ló gé naa ní e nyíei é biilà. 2Boo bée kọ be à dú gè kọ m̀ naa ní e nyíei biilà, mée ní e a é nvèè nyíe gbàà nda é? T̃ẽ̀ènè kà gbòa e nda naa ní e nyíeva biilàa. 3Vó ní e a náa vaá m beè emí kpáá mái é--ním̄ beè gbĩ́ gè dúí ló m ge naa ní e gbò e bà gá è naa kọ nyíem̄ á ẹẹ, á òòà kẽ naa ní e nyíem̄ é biilà. Boo bée kọ m̀ palà ge nyimá kọ, be tṍó e nyíe nda ẹ́ẹ, mè nyíe dénè bọ̀ì ẹ́ẹna gé. 4Nyíem̄ beè palà ge bììlà vaá tãàgà, naa ní e gĩ́ì tó kalà ààm̄ dẽe tṍó e m beè emí kpáá. Nu e m beè nyoone emí kpáá níì ge naa kọ nyíei á bììlà nì, sõò ge naa kọ ó nyimai bé e m vulèi naa. 5Kátogóí, be à ié nen e a náa nu bììlà nyíe, náa náa nda, sõò à náa dénè bọ̀ì--kọ̀láá bé e a belí naa, à náa sìgà bọ̀ì. (M̀ kọ́ vóí boo bée kọ ním̄ gbĩ́ ge tú agẹ bá siimáe.) 6Íb kpọ̀ té e gã́ bug bọ̀ì neì není gbõomàe ló. 7Sõò kátogóí, gboó iaí ló neíe vaá ò neíe agẹ̀ nyíe, kọ bé nyíee náa bọọ gè bììlà, naa ní e a é sívèe. 8Vóá à naa, m̀ banii kọ ó naanii ní e a é nyímá kọ kà kà gé mè ò vulèìe. 9Nu e m beè nyoone emí na kà kpáá mái beè ge dòài m gè nyimá kà bè ò dii kpènà ló gè olòó gbànii tṍ ló kọ̀láá kà nà dùùlà bá deè tṍ. 10Kọ̀láá nen e boolo iài ló a pọ́lọ́ e a beè sì neíe, nda iànà gé ló nèe. Boo bée kọ, tṍó e nda ià ló nu nè nen--é be à íe nu e a dì bíi kọ ḿ ia ló nè nen--m̀ náa vó kè sĩ́ Kráìst boo bée boolo, 11kọ bé Sétàn náa láá iéi kói ló. Boo bée kọ è nyímà ló nu e dénè a nòò nu kọlà. 12Tṍó e m ína Tróàs gé vee Lé Kpẹa e a kil ló Kráìst, m beè mòn kọ Dõò beè kùùlà èèlè nèm̄ gè kọ ḿ sí tóm kĩé. 13Sõò nyíem̄ beè palà ge tãàgà, boo bée kọ ním̄ beè láá gbĩ́ Táítọ̀s, e a dú nà vígà m Kráìst, mòn. Vóá à naa, m beè gboó ààvá ló àà vaá tãanè Masẹdónìà. 14Sõò è ṍà Bàrì zaa e a ólò naa kọ é kyãà dúé nvée gé dõ̀ònà a bé èl bá tení dú ló gè gbaa ló Kráìst. Bàrì tú beele simá tóm gè naa kọ kpẹa e a kil ló Kráìst á zààlà iná dénè ke tõ̀ò belí lé nu ló e a gãa. 15Boo bée kọ beele dì belí lé nu ló ínsẹ̀ns e Kráìst váámá gyọ́ọ nè Bàrì, e a gãa nu ló zaalà iná ló gbò e bà ni duuà nè gbò e bà pe. 16Kilma kĩ e gbò e bà pe dì, à tõová ló belí bèm nu ló íí nu e a é fẹ́ nen. Sõò kilma kĩ e gbò e bà ni dùùà dì, à tõova ló belí lé nu ló nóo e a é nè dùm nen. Mée ní e a íe kói e a é láá simá íb tóm e a dì belí vóí é? 17Beele é gé belí na gbòa, e bà tú mon bel Bàrì naamá nu ùlmà kiá. Sõò dì belí gbò e Bàrì ní e a è lẹ̀ẹ̀lài é, è dú kà kà vaá ló lèlà bel kè sĩ́ Bàrì e a è lẹ̀ẹ̀lài, dì belí gbò e e gé sí tóm nè Kráìst.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\