2 KỌ́RÌNT 3

1É kọ à belí nu e e gé kpáá lèèlà bẹẹ bá? Sẹ̀ é kọ, dì belí bé e sìgà gbò ólò naa, è bĩ́ìnà kpá lé bée e a aa bá dõòna gbò e a é leelài nè boolo à bè kọ ní e a aa bá boolo e a é leelài nè dõòna gbò? 2Boolo ní e o dii belii beéle kpá lé bée, e bà émí boo beéle nyíe kọ kọ̀láá nen á bugi vaá nyimá é. 3À palà ge dọ bàlà kẽ kọ boolo ní e o dii belii kpá e ẹlẹ, Kráìst, beè emí vaá lẹ̀ẹ̀là tenmá bá beele é. Níí níì kpá e nen beè tú té kpá emmá nì, sõò ní e Nyómá Bàrì e a di dùm beè emí. Náa è emí boo báà dem, sõò boo nyíe nen. 4È láá kọ́ naa vóí, boo bée kọ Kráìst náa kọ nyíei á dẹ̀ẹ̀là boo Bàrì. 5Beele née íè tọ́ọ̀ kà nu e a dìí m e a é náa kọ é láá kọ beele íè kói gè simá íb tóm e a dì belí vóí. Bàrì ní e a nei kói e e símà e. 6Ẹlẹ ní e a nei kói gè naa kọ é láá sí tóm nè Bàrì kè kẽ ãa zíl gbaa lóí é. M ãa zíl gbaa lóí, níì log e bà émí ní e a gé lẹẹlài bel ló é nì, sõò Nyómá Káí. Log e bà émí man ú, sõò Nyómá Káí nè dùm. 7Ba beè kẹvigi súú kpá e bà émmá Logá nvee boo báà dem, vaá dù̃ùnè Bàrì beè mò boo tṍó e a géè dú gè tú Logá nè. Náa kal ló bée kọ sĩ́ Mózìs náa è gbẹa ló gè nyagí lee, sõò pá nvín Ízràẹ̀l náa beè láá ẹ̀vie sĩ́, bá bé e a è nyagí naa. Dù̃ùnè Bàrì beè mò tṍó e a géè nè Log e a man ú. 8Sõò dù̃ùnè Bàrì e a è mò tṍó e a géè tú ãa zíl gbaa ló, e Nyómá Káí ní e a gé lẹẹlà bel lóí nvee kẽ é, beè palà ge bọọ. 9Boo bée kọ be nómá zíl gbaa ló e a domà bẽe bẽ́é belá beè dú dù̃ùnè, ãa zíl gbaa ló e a domà lee léé belí é palà ge dú dù̃ùnè èl. 10È é láá kọ Logá náa dúná dù̃ùnè boo bée kọ Lé Kpẹaí palà ge dú dù̃ùnè èl. 11Boo bée kọ be nu e bè náa é di lee dú dù̃ùnè, nu e a é di dọ̀ dèdè íè ge palà ge dú dù̃ùnè. 12Lọl ló gè kọ è íè na kà ból dẽe sĩ́íá, lói à gboó palà ge taaá gè ló mon bel Bàrì. 13Beele é gé belí Mózìs, e a beè tú báà kàn uuá sĩ́e kọ bé pá nvín Ízràẹ̀l náa mon tṍó e nyagí e bè náa é gbẹae sĩ́á é tá. 14Bà náa beè láá dã́ tẽ́. Vaá tẹlẹ nieí t̃ẽ̀ènè kà báà kàna úúá boo ba nyíe vaá naa kọ bà á gá láá dã́ tẽ́ kpá nómá zíl gbaa lóá kọ̀láá tṍó e bà bugi nèva. Áá Kráìst ní e a é láá tú báà kàna lọl boo nyíe nen tṍó e nená gbaaé ló é. 15Bãànà nieí, kọ̀láá tṍó e bà bugi Log Mózìs, báà kàna kil sĩ́ gè uuává boo nyíe. 16Sõò bà gé láá tú lọ̀l, dì belí bé e Kpá Káí kọ́ naa kilma ló Mózìs kọ, “Kọ̀láá tṍó e a gé sí kè sĩ́ Dõò, à ólò tú báà kàna lọ̀a sĩ́e.” 17“Dõò” e e gé ló bel kilma lóí ní Nyómá, vaá kĩ e Nyómá Dõò dì, dì pọ́ì ólò di kĩé. 18Dénè beele e báà kàn á géí sĩ́í ní e e mò vaá tú dù̃ùnè Dõò tẹlẹ bàlà kẽ é. Dù̃ùnèa e a mo aa ló Dõòa, e a dú Nyómáá, gé nyáánái vaá naa kọ é belíe m dù̃ùnè e kpãa olòó kpáá palà ge dọ ló.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\