2 KỌ́RÌNT 4

1È nyímà kọ sàn nyíe e Bàrì íé ní e a náa kọ á nèi tómí kọ é sì e. Vóá à naa, lói náa ọọ. 2È kin kọ̀láá kà nu kẹ́ẹ e gbò nen ólò naa ke gù̃a. Née ólò gbĩ́ gè kẹlẹ gbò nen, à bè ge kyọ̀gàlà mon bel Bàrì. Bàrì á sí nen di tõ̀ò nèi, kọ è dọ bàlà kẽ ló kà kà mon bel Bàrì. È náà vóí, bé gbò nen mon kọ è gé náa lèlà nu. 3Boo bée kọ, be à íe gbò e Lé Kpẹa e beele gé veeí gũá ló, níá gbò e bà é pe. 4Bà náa ziga ló mon bel Bàrì, boo bée kọ Pọ́lọ́ Nyómá, e a gé lẹẹlà bel ló bàlà booí, a gímèva dẽe m nyómá. À náa kọ bà á gá láá mòn ẹ́ẹ́ dee e a mo aa ló Lé Kpẹa e a kil ló bé e Kráìst, e a di m bela Bàrì, dú dù̃ùnè naa. 5Boo bée kọ née vee kpẹa e a kil ló bẹẹ bá. Sõò è vee kọ Jíìzọ̀s Kráìst ní e a dú Dõò e, vaá è kọ beele gé sí tóm nè boolo boo bée Jíìzọ̀s. 6Bàrì beè kọ, “Ẹ́ẹ́ dee é mo aa gbàà kùkùù gín.” T̃ẽ̀ènè kà Bàrì e a è kọ́ vóá, ní e a náana gé kọ a ẹ́ẹ́ dee á mo m beéle nyíe é, gè naa kọ é nyimá ló dù̃ùnè Bàrì e a mo aa sĩ́ Kráìst. 7Sõò beéle e e íè na kà gyọ́ m nyómáí dìgà belí pọ́ì ńbã́ sãa, m ge naa zogè kọ gbele kpóó e a di m mon bel Bàrìi dú bá Bàrì, mè níì bá beele nì. 8Gbele tõ̀ò tṍó bà nveei tãàgà ló, sõò bà náa láá kpègii. Sìgà tṍó è íè bàà bàà bùlà, sõò née peè bùlà. 9Bà biigèi ló, sõò Bàrì náa iàí ló. Sìgà tṍó bà konii uu kẽ, sõò bà náa láá kyọ̀i sĩ́. 10Dénè tṍóí è di m àà zib bã́ gè kọ bà é láá fẹ́i dì belí bé e ba è fẹ́ Jíìzọ̀s naa. Vaá gè kọ bẹẹ nom kpá ló di dùmi, náa zogè kọ mè Jíìzọ̀s dìnà gé dùm. 11Boo tṍó e e di di dùmi, è di m àà zib bã́ lee gè kọ bà é láá fẹ́i boo bée Jíìzọ̀s. Vaá gè kọ bẹẹ nom kpá ló, e a é láá ùi, di di dùmi náa zogè kọ mè Jíìzọ̀s dìnà gé dùm. 12Vóá à naa, beele di m àà zib bã́ lee kọ bà é láá fẹ́i, sõò vó ní e a é náa kọ boolo ó iei dùm e. 13Ba beè emí m Kpá Káí kọ, “M̀ dẹlẹ̀ nyíe boo Bàrì. Vó à naa, m̀ gboó ló bel.” T̃ẽ̀ènè báá bé e beele dẹlẹna gé nyíe boo Bàrì naa é, vaá è ló bel Bàrì boo bée kọ è dẹlẹ̀e nyíe boo. 14Beele nyímà kọ Bàrì, e a beè kẽee bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s lọl ke mà úá, é kẽeena gé beele dì belí bé e a è kẽee Jíìzọ̀s naaá. À é tú boolo nè beele gbá ínmá kè sĩ́ Jíìzọ̀s. 15Dénè gbò nuí naaá bé à dọ bélè nè boolo, vaá gbò nen é kpáá ṍá Bàrì zaa vaá lèèlàe boo tṍó e a é duulà kà gã́ bug gbò nen tení dú ló a sàn nyíe. 16Boo bée vó, nyíei di agẹ. Náa kal ló bée kọ bẹẹ nom kpá ló e nen monmà dẽeí dì e a gé áná, bẹẹ nyómá gé dú ãa bu dee. 17Gbálà ńkem tãàgà e e gé moní náa é di lee. À é man gbele ka e a é di dọ̀ dèdè, vaá kaá é palà ge bọọ èl tãàgài. 18Boo bée kọ née tú bẹẹ bùlà mmè boo nu e e monmà dẽe, sõò è mmè boo nu e bè née monmà dẽe. Nu e nen monmà dẽe náa é di lee, sõò nu e nen náa monmà dẽe é di dọ̀ dee e bè náa tá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\