2 KỌ́RÌNT 5

1Boo bée kọ è nyímà kọ tṍó e na kà tọ kpò sãa e e di m̄í, e a náámá bẹẹ nom kpá lóí, é kyọà, Bàrì é nei tọ e e é tõo m káála, tọ e ẹlẹ beè tú ńlẹ bá tìbmà, e a é di dọ̀ dee e bè náa tá. 2Kátogóí, e e di di m na kà nom kpá lóí, è di m pyòlà túu, vaá à palà ge dú bẹẹ tàn gè gbĩ́ ge kọ è é nveàè na kà nom kpá ló e a aa káálaá. 3È gbĩ́ì ge di m bẹẹ ãa nom kpá lóí kọ bé bíi nom kpá ló náa é kpáá dìnàí ló. 4Boo tṍó e e di di m na kà tọ kpò sãa boo kunu kẽí, e a náámá bẹẹ nom kpá ló e a dìí lóí, è pyòlà túu vaá olòó bùlà. Níì ge kọ è gbĩ́ì ge aa m bẹẹ nom kpá ló boo kunu kẽí nì, sõò ge kọ è gbĩ́ì ge nvèà ní e a aa káálaá, kọ bé di dùm e bè náa tá sọọlà mèn bẹẹ nom kpá ló e a é láá ùi. 5Bàrì ní nen e a è kpoogèi dee ló sẹ̀ẹ̀ na kà nyààai é, vaá a è nei a Nyómá naamá nu e a zógè kọ à é néi kọ̀láá kà nu e a è kpoogè dee ló sẹ̀ẹ̀i. 6Boo bée vó, nyíei di aga boo lee, vaá è nyímà kọ boo tṍó e e di di m na kà nom kpá ló, e a náámá bẹẹ tọí, mè è gáà iná tọ bẹẹ Dõò. 7Boo bée kọ zìgà bel ní e e tõoma na kà di dùmi é, níì nu e e monmà dẽe nì. 8Nyíei palà ge di aga boo vaá à é léémái gè aa m bẹẹ nom kpá ló, e a dú bẹẹ tọí, vaá di tọ kĩ e e é zọ bẹẹ Dõò tõ̀òà. 9Náa kal ló bée kọ vó, nu e a bọọ kọlà kọ kà bè è di di m bẹẹ tọ kĩí à bè è di ló ẹlẹ kĩé, è gbĩ́ì ge naa a lèèma. 10Boo bée kọ dénè bẹ̀ì é íè ge élá m té bèèla bel kè sĩ́ Kráìst. Bu nen é íé kpẽ́ nyòòmà nu e ẹlẹ beè naa boo tṍó e a è di m nom kpá ló boo kunu kẽí, kà bè a è naa lé à bè pọ́lọ́. 11Beele nyímà ló nu e gè siiá pọ̀ ló Dõò Bàrì kọlà. Boo bée vó, è ólò gbĩ́ gè naa ní e dõòna gbò é nyímáná gé ló. Bàrì palà ge nyimá ló beele, vaá m̀ ẹb dẽe sĩ́ kọ boolo palà ge nyimanái gé ló. 12Née gé kpáá gbĩ́ gè lèèlà bẹẹ bá nèi, sõò è gbĩ́ì ge kòl bée kà lé nu e o é élai boo tui beéle kaamai ka, kọ bé ò láá nyimai bá e o é áámái bel nei gbò e bà ólò tú mèà e nen íé, e bè níì a lab dògò nì, kààmà ka. 13É kọ kà kà e bè née nyímà bẹẹ bá? Be à dì naa vó, à dú boo bée Bàrì. Sõò be ọ́ẹ̀ dẽei, à dú boo bée boolo. 14Vùlà súú dẽe ló Kráìst ní e a gé lẹẹlà bel ló beéle é. Kráìst beè ú boo dénè nen, vaá è nyímá kọ ú e ene nen beè ú boo dénè není tẹlẹ bàlà kẽ kọ dénè nen beè ù. 15A beè ú boo dénè nen, kọ bé gbò e bà di dùm náa kil sĩ́ gè naa baála lee ló, sõò ge naa lee ló nen e a beè ù vaá Bàrì à kẽeée lọl ke mà ú boo bée baalaá. 16Vóá à naa, lọl kátogóí ààmà née gé túná íb súú dẽe e pá bàlà boo ólò ẹ̀bmà nená vaá kpáá ẹ̀bmànà tọ́ọ̀ nen. À dú kà kà kọ à íe tṍó e e beè tú íb dẽe e a dì belí vó ẹ̀bmà Kráìst, sõò née gé kpáá naana vó. 17Tṍó e nen gbáá ló Kráìst, à dú ãa nen m ge dẽ̀à. Nómá lab dògò a tení àà, vaá ãa lab dògò a dààà togó. 18Bàrì ní e a naa dénè gbò nuí nèi é. À nvèè fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló èèlè nyíe zẹ̀ẹ̀ beele nè ẹlẹ tení dú ló Kráìst, vaá tú tóm gè nvèè fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló èèlè nyíe zẹ̀ẹ̀ gbò nen nè ẹ̀ẹ̀ nvee bá beele. 19Nu e e kọ́ kọ̀là kọ mè Bàrì beè nvèè fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló èèlè nyíe zẹ̀ẹ̀ dénè gbò nen nè ẹ̀ẹ̀ tení dú ló Kráìst. Náa bugiva pọ́lọ́ ló, vaá a è tú kpẹa e a kọ́ sĩ́ dee e a ólò nvèè fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló èèlè nyíe zẹ̀ẹ̀ gbò nen nè ẹ̀ẹ̀ nvee bá beele. 20Vóá à naa, beele éla boo bée Kráìst, dì belí nu e ẹlẹ, Bàrì, gé tení dú ló beele vaá bàn dénè gbò nen. È gé baníi boo bée Kráìst kọ ó zọi Bàrì naai fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló. 21Kráìst náa beè sí tọ́ọ̀ kà pọ́lọ́, sõò Bàrì beè sẹ̀ẹ̀màe bá nen pọ́lọ́ boo bée beele, kọ bé Bàrì leèvè bel beele tení dú ló bẹẹ gè gbaa ló Kráìst.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\