2 KỌ́RÌNT 6

1Dì belí gbò e e gé zọ Bàrì gbá siá tóm, è bànii kọ ó gá tomii kọ sàn nyíe e Bàrì beè ieí lóá á dú zọ̀là pọ́ì. 2Boo bée kọ Bàrì beè kọ: “Lèlà tṍó e a beè dì nèni gè ié nà nvèè báá, m beè aalá o tãàgà ló; Lelà dee e a è lee kọ ḿ duulàniá, m beè nvèè bá nèni.” Ẹvii! Kátogóí ní lèlà tṍó e a dì nèni gè ié nvèè bá lọl bá Bàrì e. Nieí ní lèlà dee e a lée kọ Bàrì á duulàni é! 3Née gbĩ́ì kọ tọ́ọ̀ nen á òn bẹẹ bá tóm kyọ̀. Boo bée vó, née gbĩ́ì ge naa nu e a é tãage tọ́ọ̀ nen. 4Tãa vó, è gbĩ́ì gè naa zogè m kọ̀láá kà nu e e gé náa, kọ beele gbò e e gé sí tóm nè Bàrì, tení dú ló gè ì̃ìmà tãàgà, agẹ di tõ̀ò, nè nu e a tavàlà. 5È bõà bom, sí kpọ́gọ́lọ́ vaá nvèèà lẹ́. È sí agẹ tóm vaá kalí dáá nè gyã́á. 6È zogè kọ è dú gbò e e gé sí tóm nè Bàrì, tení dú ló bẹẹ gè tõo m dùm e a õoà, nè ge nyimá ló kà kà bel, nè ge ì̃ìmà nu, nè ge ié sàn nyíe, nè Nyómá Káí, nè kà kà vulà súú dẽe ló, 7tení domá ló kpẹa kà kà bel e e gé ló, nè boo kói Bàrì. È íè lé lab dògò naamá bẹẹ nu bé, gè bémá bé nè ge kpènà bẹẹ bá. 8Sìgà gbò lọlíi fàà ló vaá sìgà gbò à nvèèi ka ló. Sìgà gbò onii vaá sìgà gbò à lèèlài. Sìgà gbò kolíi gbò kpọ̀ kyáá bel, sõò è gé ló kà kà bel. 9È belí gbò e bà náa nyímái ló, sõò dénè nen nyímái ló. È belí gbò e bà ni ú, sõò dì belí bé e o monii naaniií, è di dùm. Gbò nen nei kpọ̀ té, sõò née ú. 10Náa kal ló bée kọ bà náái nu bììlà nyíe, è kil sĩ́ gè ié ẹ́ẹ́ nyíe. Née bã méné, sõò è nveè gbò nen méné. Née íè tọ́ọ̀ nu bàlà kẽí, sõò è íè dénè nu m nyómá. 11È kọ kọ̀láá kà nu lọl m bẹẹ bùlà vaá tú nèi, e pá Kọ́rìnt. È zogèi kè tẽ́ bẹẹ nyíe. 12Née íè ke gbò e a di ló bẹẹ vulà kìlmàí ló, sõò boolo ní e o íèì ke gbò e a di ló bọọ vulà kilma ló beele é. 13M̀ ló belí dì belí tẹ̀ nvín e a gé ló bel nè pá a nvín. Iei íb nyíe e beele íè kilma ló booloá ló beele na gé. Tui boolo kè tẽ́ nyíe zogenai gé beele. 14Ó gá zọi gbò e bà náa dẹlẹ nyíe boo Kráìst gbaai ló m nàà nu. Boo bée kọ à é náà vaá lé nè pọ́lọ́ láá gbaá ló é? Sẹ̀ à é náà vaá ẹ́ẹ́ dee nè bílá dee láá gbá tõ̀òà e? 15Mó íb kù̃ùnà mòn ní e a di zẹ̀ẹ̀ Kráìst nè Pọ́lọ́ Nyómá é? Mó íb bila ló ní e a di zẹ̀ẹ̀ nen e a dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s nè nen e bè náa dẹlẹe nyíe boo é? 16Mó íb gbaa ló ní e a di zẹ̀ẹ̀ tọ káí Bàrì nè gbò ńbàlì e bà náàmà bá é? Boo bée kọ beele ní e e dú tọ káí Bàrì e a di dùm e! Dì belí bé e ẹlẹ, Bàrì, kọ́ naa kọ: “Nda é tõo zẹ̀ẹ̀ pá ńda gbò vaá zọ̀va gbá tọ kyãà. Nda é dú ba Bàrì, vaá baala dú pá ńda gbò.” 17Vóá à naa, Dõò Bàrì à gboó kọna gé kọ: “Tenii aaliivá zẹ̀ẹ̀, vaá ò kpoolai bọọ ló sẹlẹi kele. Ó gá tọi bá ló tọ́ọ̀ kà nu e bè náa õoà, mè nda é gboó túi. 18Nda é gboó dú bọọ Tẹ̀, vaá boolo dúi pá ńda nvín pá gbálà nè pá bia.” Vóá bé e Dõò, e a íe dénè lẹ̀ẹ̀là bel, kọ́ é.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\