2 KỌ́RÌNT 7

1Tã́gíní bé e Bàrì zigà dénè gbò zìgà nuí nèiá, e pá nà lé vígà, naanii mè é tõo dùm e a õoà vaá è aa ló kọ̀láá kà nu e a é gbó dĩ́ ló bẹẹ nom kpá ló à bè bẹẹ ból nyíe, vaá è tú dénè bẹẹ ló sẹlẹ káí tení dú ló gè siiá pọ̀ ló Bàrì. 2Tui boolo kè tẽ́ nyíe zogenai gé beele. È gáà sí pọ́lọ́ tọ́ọ̀ nen. È gáà kyọ̀ nu ló tọ́ọ̀ nen. È gáà gĩima tọ́ọ̀ nen. 3Ním̄ kọ́ vóí m ge bẽgei bel. Boo bée kọ m beè zẹ́ẹ́ kọ́ kọ beele vulèi íná kĩ e tọ́ọ̀ nu e a di m dùm, bãànà ú, náa é láá daalái. 4Nyíem̄ palà ge àgài boo. M̀ ólò palà ge túi kpọmá mon. Dénè tãàgà e e ni tení bá náa ọọvẹ́m̄ ló. Tãa vó, m̀ palà ge íè ṍ kààgà. 5Bãànà tṍó e e ínà Masẹdónìà, née beè ié tọ́ọ̀ kà bò séi. Tãàgà beè beeá teníí ló, dõòna gbò géè kanái, vaá e beè di m síìà pọ̀. 6Sõò Bàrì, e a ólò nveè nyíe gbàà nen e nyíee ni pẹ́ẹ pèa, beè nvèèi nyíe gbàà tení domá ló gè naa kọ Táítọ̀s á dù. 7Níì áá gè kọ à dú ní e a nveèi nyíe gbàà e nì, sõò ge kọ à kpẹ́á bé e boolo nveenìì nyíe gbàà ẹlẹ naa nèi. À noo tẽ́ bé e o ièì tàn ge moním̄i naa, nè bé e o gé bãagai naanii, nè bé e o íèi tàn ge kpenám̄i naa. Vó à gboó naa kọ nyíem̄ á palà ge ẹẹ kátogóí. 8Boo bée kọ kà bè à dú gè kọ mè nà kpáá beè naa kọ bọọ nyíe á bììlà, ním̄ ọ́gà ló gè kọ m beè emí. M̀ gá è beè ọgá tṍó e m monì kọ à náa kọ bọọ nyíe á bììlà m gbálà ńkem tṍó. 9Bé e a náaá naa ẹ́ẹ́lẹ̀m̄ nyíe, níì boo bée kọ m̀ náa ní e nyíei biilà nì, sõò ge kọ bọọ bììlà nyíe náa kọ ó ọgai. Na kà bììla nyíeá dú bùlà Bàrì. Vóá à naa, née kyọi tọ́ọ̀ nu ló. 10Boo bée kọ bììlà nyíe e a dú bùlà Bàrì ólò tulè nen nvee m ọ́ga e a é man dùùà--vaá náa íe nu e nen é ọ́gá ló e a di kĩá! Sõò bììlà nyíe pá bàlà boo ólò màn ú. 11Ò monìì gé íb tóm e Bàrì tú bọọ bììlà nyíe simáá. À náa kọ á tànii gè naa zogè kọ bà á nyímá kọ nóo beè sii tọ́ọ̀ kà pọ́lọ́, à naa kọ sṹg á bã̀i ló nu e a è naaá, vaá à naa kọ ó siiai pọ̀. À naa kọ ó iei tàn ge moním̄i nè ge kpenám̄i nè ge mòn kọ kpọ̀ té neà nen e a beè sí pọ́lọ́á. M kọ̀láá sĩ́ deè ò náànìì zogei kọ nóo beè nyimai tẽ́ tọ́ọ̀ kà nu e a beè naaá. 12Vóá à naa, náa kal ló bée kọ m beè emí kpáá, ním̄ beè emí boo bée nen e a beè sí pọ́lọ́á à bè boo bée nen e ba è síe pọ́lọ́á. Tãa vó, m beè emí m ge naa kọ ó palà ge monii kọ mè Bàrì nyímá bé e o túì bọọ ló nei beele m kà kà naa. 13Níá nu e a è nvèè nyíe gbàà beele é. Níì áá gè kọ a beè nvèèi nyíe gbàà nì, sõò bé e nyíe Táítọ̀s beè ẹẹ naa beè palà ge ẹẹlẹ̀i nyíe na gé. À noo tẽ́ bé e dénè bọ̀ì náànìì kọ nyíee á dì̃ìnà naa nèi. 14M beè túi kpọmá mon nèe, vaá nóo náànìì kọ kẹ́ẹ á siím̄. Bé e kọ̀láá nu e e beè olòó kọ́ nèi beè dú kà kà naaá, vóá bé e bẹẹ gè tui kpọmá mon nè Táítọ̀s dúná gé kà kà naa é. 15Vaá vó à gboó naa kọ Táítọ̀s á kpáá palà ge vùlèi, boo tṍó e a olòó kẽ̀èà boo bé e o beè gbanííe tṍ ló naa, nè bé e o beè tui pọ̀ nè kéné ló túmáie naa. 16Nyíem̄ ẹẹ ló gè kọ m̀ gé láá palà ge dẹlẹ́i nyíe boo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\