2 KỌ́RÌNT 8

1Pá vígà, è gbĩ́ ge naa kọ ó nyimai ló nu e sàn nyíe Bàrì ni náa m gbò bõ̀òna ló Kráìst e a di bálá sĩ́ Masẹdónìà. 2Gbele kẽ́é tãàgàa beè dòàva, sõò nyíeva è di ẹ́ẹ́ lee. Ba beè dú kà tãaá, sõò bà tú taaà bùlà nèmà nu. 3M̀ é láá elá nen di tõ̀ò e a kil ló nèi kọ bà nè dì belí bé e báva láá toolá naa, kà sĩ́ bà nè èlmà boo. Aa m baála bùlà e tọ́ọ̀ nen náa è tṍ nèva, 4ba beè bànii vaá tãàgai ló kọ é naanìè ní e deè é diè neèva gè kọ bà á gbaaàe dẽe gè nvèè bá nè gbò nvín Bàrì e bà di Judíà. 5Ba beè naa èlmà bé e beele beè ẹ̀b dẽe sĩ́ naa! Túá ke tõ̀ò, ba beè tú ba ló nè Dõò, be sĩ́ bà gboó tú ló nè beele tení dú ló bùlà Bàrì. 6Vóá à naa, e è ban Táítọ̀s, e a è dàlà togó sí íb tómí èèlè nyíe zẹ̀ẹ̀iá, kọ á kil sĩ́ ló vaá nvèè bá nèi naa kọ ó sii tóm vulà súú dẽe lóí lọlii dẽe. 7Ò palai dénè nu: m bọọ gè dẹlẹ nyíe boo Kráìst, bọọ gè vee Lé Kpẹa, bọọ gè nyimá ló kà kà belí, bọọ ié tàn, nè m vulà súú dẽe ló e o íèì kilmai ló beele. Boo bée vó à é léémám̄ gè kọ ó palanai gé m ge sí tóm vulà súú dẽe lóí. 8Ním̄ gé lẹẹlài bel. Sõò m̀ gé tú bé e dõòna gbò íé tàn ge nvèè bá naa naamá nu dòmà bá nèi, m ge gbĩ́ gè nyimá kà bè boólo vulà súú dẽe ló dúná gé kà kà. 9Boolo nyímàì bé e vulà súú dẽe ló e bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst íe kìlmài ló bọọ naa--bé e a è bã̀ méné naa, sõò à tú a ló naamá tãa boo bée boolo, kọ bé boolo dúi méné tení dú ló ńlẹ ge dú tãa. 10Ńda bùlà kọ à gá è palà ge dú lé kọ ó naanii nu e o beè dalai togó nyàna lọlíí dẽe kátogóí. Boolo ní e o beè zẹ́ẹ́ noonii kọ ò é náanii é, níì áá gè kọ ò é náanii nì, sõò ge iéná gé tàn ge naa. 11À dú bíi kọ ó naanii lọlíí dẽe! Tui tàn naamai lọlíí dẽe dì belí bé e o beè tui tàn noomai naaniiá, vaá ò nei nyòòmà bé e bái é láá toolá naa. 12Be ò tui tàn nemai, nyíe Bàrì é ẹẹ ló bọọ nè nu, e o nèi nyòòmà bé e bái tóólá naa, níì ní e bái náa tóólá nì. 13Ním̄ gé gbĩ́ gè tú nyèè tò toolè boolo vaá kọ dõòna gbò á toolá ńvalẹ. Tãa vó, m̀ gbĩ́ gè kọ dénè nen á nvèè bá nè ene kune. 14Tã́gíní bé e boolo íèì gã́ bug nu kátogóí vaá baala à ié ńkemá, à dú bíi kọ ó nveenii bá nèiva, kọ bé tṍó e baala é íé gã́ bug vaá boolo ò iei ńkem, baala láá nvèènà gé bá nè boolo. Níá sĩ́ deè e o é kunai m ge nvèè bá nè ene é. 15Dì belí bé e Kpá Káí kọ́ naa kọ, “Nen e a beè bõonè ló gã́ bug gyã́á náa beè ié zélì boo, vaá nen e a beè bõonè ló ńkem gyã́á, báe náa beè naní.” 16È ṍà Bàrì zaa ló gè naa kọ Táítọ̀s á ié tàn ge nvèè bá nèi dì belí bé e beele íènà gé naa. 17Boo bée kọ níì áá gè kọ a è zìgà ge dúí ló tṍó e beele beè bànie nì, sõò ẹlẹ beè palà ge ié tàn ge nvèè bá, naa ní e aa m ńlẹ bùlà, a è noo gè dúi ló. 18È lẹẹlà ene kà vígà, e dénè bõ̀òna ló Kráìst ólò palà ge nvèèe ka ló nyòòmà bé e a ólò vee Lé Kpẹa naa, biié ló domá. 19Níì áá gè kọ bà ólò nvèèe ka ló nì, sõò gbò bõ̀òna ló Kráìst e bà di kĩí beè sàe kọ á gbaai ló boo bẹẹ kyẽè m ge sí tóm vùlà súú dẽe lóí. Tóm e e gé síí é nè ka bẹẹ Dõò, vaá à náana gé zogè kọ è íè tàn ge nvèè bá nè pá bẹẹ gbò vígà m Kráìst e bíí dìva ló. 20È tú ọ́ẹ́ dẽe faamá dõ̀ò nu e gbò nen beè tú taaà bùlà nèmài, kọ bé náa náa ní e ene nen é oníi. 21Nu e a dú bẹẹ bùlà níì ge kọ è gbĩ́i ge naa nu e a é lelà kè sĩ́ áá Bàrì nì, sõò ge naa nu e a é lelànà gé kè sĩ́ gbò nen. 22È gé lẹẹlà dõòna kà bẹẹ vígà biívá ló domá. E doà bẹẹ vígài kà tõ̀ò sĩ́ deè vaá è mòn kọ à ólò ié tàn ge nvèè bá lee. Vaá kátogóí, e a palà ge iei dẹ̀lẹ̀ nyíe booí, à gboó kpáá palà ge tànie gè nvèè bá. 23Tãa bá Táítọ̀s, níá nen e nda nè ẹ̀ẹ̀ ólò gbá siá tóm vaá gbá nvèè bá nèi. Pálàa kà na kà gbò vígà m Kráìst e bà dìe lóá, níá gbò e gbò bõ̀òna ló Kráìst lẹẹlàva, vaá bà dú ka nè Kráìst. 24Vóá à naa, zogèiva bọọ vulà súú dẽe ló, kọ bé à dọ bàlà kẽ kè sĩ́ dénè bõ̀òna ló Kráìst kọ bẹẹ gè túi kpọmá mon lelà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\