2 KỌ́RÌNT 9

1Náa dú bíi kọ ḿ emí kpá mái e a kil ló nvèè bá e a kuu gbò nvín Bàrì e bà di Judíà, 2boo bée kọ nda nyímà kọ ò íèì tàn ge nveenii bá, naa ní e m beè túi kpọmá mon nè gbò e bà di Masẹdónìà vaá kọ, “Pá vígà m Kráìst e bà di Akáíà beè kpènà ló gè nvèè bá tã́gíní nyàna.” Vaá bọọ tàn ge nvèè bá a náá kọ gã́ bug ọ̀và á iena gé tàn ge nvèè bá. 3Sõò m̀ gé lẹẹlà pá vígà m Kráìsti domáí ló, kọ bé bẹẹ gè túi kpọmá mon e a kil ló gè nvèè báí náa kiià belí bé e e gé kpọ́ kyáá bel. Kpenai ló, dì belí bé e m beè kọ́ nè gbò e bà di Masẹdónìà naa, kọ ò é dií kpènà ló. 4Be níì vó nì, be sìgà gbò e bà di Masẹdónìà nè m̀m̀ gbá tọ dúí ló vaá è mòn kọ ó géí kpènà ló, à é palà ge siimàm̄ kẹ́ẹ--ním̄ zẹ́ẹ́ kọ́ ní e a é síi boolo--boo bée kọ m beè palà ge túi naamá agẹ nyíe. 5Boo bée vó, m beè gboó mòn kọ à dú bíi gè kọ ḿ zẹ́ẹ́ lẹ̀ẹ̀là pá vígà m Kráìsti domáí ló, kọ bà á gyà sĩ́ gé kpoogè dee ló nu e a kil ló dõ̀ò nu e o beè zigaiá sẹlẹ kẽ bé m̀ kálá dù, kọ bé à dú gè kpoogè dee ló lọ̀l bé à gá dọ tṍó e nda é dú, naa ní e bè náa é belí nu e bà bénii kọ ó nei; tãa vó, á zógè kọ ò neì lọlíí m bọọ bùlà. 6Nu e m gé kọ́ kọlà vóí: Nen e a fó ńkem é buulànà gé ńkem, vaá nen e a fó gã́ bug é buulànà gé gã́ bug. 7Bu nen á nè dì belí bé e ẹlẹ beè noo m ńlẹ bùlà naa, níì ge nè lọ̀l vaá ọgá ló nì, à bè ge nè belí nu e bà béníe nì, boo bée kọ Bàrì vulè nen e a tú ẹ́ẹ́ nyíe nèmà nu. 8Vaá Bàrì é láá nèi èlmà bé e a dìí bíí ló naa, naa ní e o é íei nu e a é gbõomáí ló lee vaá ò íenai gé ní e o é simai kọ̀láá kà lé tóm. 9Dì belí bé e Kpá Káí kọ́ kilma ló nen e a dì belí vó naa kọ: “À taalẹ bá dõo nu nè gbò tãa. A lé nyíe dì lee.” 10Vaá Bàrì, e a ólò naa kọ nen fò nu á ié súú té e a é fó nè gyã́á gè dè, é náana gé kọ ó iei dénè súú té e a dìí bíí ló gè fò vaá à náa kọ á dùm. Bàrì é téní dú ló bọọ gè taalẹ bá nè vaá bọ̀ọ̀vẹ̀ bọọ bùùlà nu. 11Bàrì é olòó naa kọ ó bãi méné, naanii ní e o é láá palà ge taalẹi bá nei kọ̀láá tṍó, kọ bé à naa ní e gã́ bug gbò nen é ṍá Bàrì zaa boo bée bọọ dõ̀ò nu e o neìva tenmai bá beele. 12Boo bée kọ tóm e o síìi náa dú nvèè bá nè áá kóló gbò nvín Bàrì, sõò à náana gé kọ gbele tõ̀ò nen á ṍá Bàrì zaa. 13Vaá boo bée nu e tóm e o síìi zógè, pá bọọ gbò vígà m Kráìst é gboó lèèlà Bàrì boo bée bé e o kọì Lé Kpẹa e a kil ló Kráìst vaá ò naanii nu e o kọ́ì naa. Bà é leelànà ge Bàrì boo bée bé e o taalẹ̀i bá vaá zọi baala nè dõòna gbò nen dõonai nu e o íèì naanii. 14Vaá aa m bé e bà é bulài naa, bà é gboó tãàga ló Bàrì má boolo boo bée gbele sàn nyíe e Bàrì íeí ló. 15È ṍà Bàrì zaa ló a dõ̀ò nu e a neií, e gã́ náa é láá kọá!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\