2 JỌ́Ọ̀N 1

1Kpáí aa bá nda, Nen Kà Nen, maá pá bia e Bàrì beè sà, nè pá a nvín, e m vulè m kà kà belí. Níì áá nda ní e m vulèi é nì, sõò dénè gbò e bà nyímá ló kà kà bel vulènai gé, 2boo bée kọ kà kà bel tõo m beele vaá à é dií ló dọ̀ dèdè. 3Bàrì, e a dú bẹẹ Tẹ̀, nè Jíìzọ̀s Kráìst, e a dú a Sã́áná, é naái sàn vaá íéi sàn nyíe ló vaá néi fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló tení dú ló kà kà bel nè vulà súú dẽe ló. 4A beè palà ge ẹẹlẹ̀m̄ nyíe ge mòn kọ sìgà bọọ gbò nvín gé kyãà nyoone nvée kà kà bel, dì belí bé e Tẹ̀ beè lẹ̀ẹ̀lài naa. 5Vaá kátogóí m̀ gé gboó bàn, e pá bia, kọ á gá belí bé e m gé émí ãa lẹ̀ẹ̀là mái, sõò níí nómá lẹ̀ẹ̀là e e beè ié lọl kà dàà togóá, e a kọ́ é vùlè ene. 6Vaá nu e vulà dú kọlà ge kyãa boo lẹ̀ẹ̀là Bàrì. Níí t̃ẽ̀ènè kà lẹ̀ẹ̀là e o beè dãi lọlii kà dàà togóá: kọ ó tõonií m vulà. 7Gbele tõ̀ò gbò kẹ̀lẹ̀, e a dú gbò e bà náa zigà kọ Jíìzọ̀s beè mèà dú nen, a zaala bàlà booí. Nen e a dì belí vó dú nen kẹ̀lẹ̀ vaá ẹlẹ ní Nen Ọ́b Kráìst e. 8Ọẹi dẽe kọ bé ò láá iei kpẽ́ e a ḿmá vaá nu e o ni síi tóm ló náa peèi. 9Kọ̀láá nen e a ful zelí kúu vaá náa tõo kè kẽ dò bá nu Kráìst, Bàrì á géé m. Kọ̀láá nen e a biia boo dò bá nuí dú kọ Tẹ̀ nè Sã́áná gbá dìé ló. 10Be à íe nen e a dú vaá náa nóomài naa vó, ó gá tuíe nveenií tọ; bãànà gè zààvàé ló, ó gá naanii. 11Nen e a zaavàé ló zọ́e dõ̀ònà a pọ́lọ́ bá tóm. 12M̀ íe gbele tõ̀ò nu gè kọ́ nèi, sõò náa taním̄ ge emí mái. Tãa vó, m̀ íè bùlà ge kãái, naa ní e e é gbá mònà sĩ́ nè sĩ́ vaá loá bel. Na tóm, nyíe dénè bẹ̀ì é gboó aa deè ẹẹ. 13Pá nvín o vígà pá bia e Bàrì beè sà kanàni mon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\