2 PÍTÀ 1

1Kpáí aa bá nda, Sáímọ̀n Pítà, e m dú nen e Jíìzọ̀s Kráìst lẹẹlà vaá m̀ dú a gyóòlo. M̀ gé lẹẹlà kpáí má gbò e bà ni téni dú ló lé lab dògò bẹẹ Bàrì nè bẹẹ Nen Dùùlà, Jíìzọ̀s Kráìst, vaá zọ beele ié t̃ẽ̀ènè kà zìgà bel: 2M̀ banì kọ Bàrì á bọ̀ọ̀vẹ̀ a sàn nyíe nè a fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló boói, boo bée kọ ò nyímàì ló ẹlẹ nè Jíìzọ̀s, e a dú bẹẹ Dõò. 3Kráìst tú kpóó e a dìé bá, dì belí Bàrì, nèmài dénè nu e a dúi bíí ló gè tõoma dùm e a nè fã̀ Bàrì. Níí válií ló boo bée kọ è nyímá ló Bàrì e a beè kolíi kọ é dù gé zọè ẹlẹ dõonàè a dù̃ùnè nè a leelé. 4Bàrì téní dú ló a dù̃ùnè nè a leeléí vaá nèi dénè a gbele dõ̀ò nu e a bọọ, e a beè zìgà nèiá. Gbò dõ̀ò nuí é náa kọ ó belii Bàrì vaá dii pọ́ì aalii bá tàn pọ́lọ́ e a gé kyọ̀gàlà pá bàlà boo. 5Boo bée vóí, sii dénè kpóó nyoomai gè iei dùm e a lelà gbai ló bé e o dẹlẹ̀ì nyíe boo Bàrì naanii. Nyimai bùlà Bàrì gbai ló bé e o íèì dùm e a lelà naanii. 6Lẹẹlai bel ló bọọ bá gbai ló bé e o nyímàì bùlà Bàrì naanii. Ĩimai nu gbai ló bé e o lẹẹlàì bel ló bọọ bá naanii. Fãi Bàrì gbai ló bé e o ĩimàì nu naanii. 7Bulai bọọ vígà m Kráìst gbai ló bé e o fãì Bàrì naa. Vaá ò íei vulà gbai ló bé e o bulàì bọọ vígà m Kráìst naanii. 8Boo bée kọ be gbò nuí ḿmaí m, bà é náa kọ ó olòó sii tóm vaá dọi bélè m bọọ gè nyimá ló bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst. 9Kọ̀láá nen e gbò nuí á géé m dú nen gímá dẽe e bè náa moà deè sĩ́, vaá à táé nyíe kọ ba è logìèe lọlie m pọ́lọ́ e a è olòó sièa. 10Boo bée vó, e pá vígà, kpáá palà ge piigai kọ bọọ dùm á zogè kọ kà kà gé e Bàrì beè kolíi vaá sài. Be ò náanii vó, nóo é dọi. 11Vó é náa kọ Bàrì á palà ge nèi deè kọ ó bãi zẹ̀ẹ̀ gbò e Jíìzọ̀s Kráìst, e a dú bẹẹ Dõò nè bẹẹ Nen Dùùlà, é lẹẹlà bel ló dọ̀ dèdè. 12Boo bée vó ní e m é bii bá ló kẽeéi gbò nuí nyíe é, náa kal ló bée kọ boolo nyímàì dénè ẹ̀ẹ̀ vaá palà ge iei agẹ ló m kpẹa kà kà bel e a beè inaí lóá. 13Kùbmà dẽe tṍó e m di dùmi, m̀ bulà kọ à lelàm̄ ló kọ ḿ olòó naa kọ gbò nuí á kẽ̀èàí nyíe, 14boo bée kọ m̀ nyímà kọ m̀ é valẹ aa m na kà nom kpá ló e a é úí, dì belí bé e bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst beè palà ge naám̄ kọ ḿ nyimá naa. 15M̀ é piigà bé e a é náa, vaá tṍó e nda ni ú àà, ò láá olòó kẽeaí boo gbò nuí kọ̀láá tṍó. 16Tṍó e e géè kọ́ nu e a kil ló gè kọ mè bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst é fáálá kpóó domá, née géè lógí lóg e nen beè ĩì tẽ́ kẽ bugi togó nèi. Beele beè tú beéle dẽe mònmà a bọ́ọ́ bọọ. 17Boo bée kọ beele beè di tõ̀ò tṍó e Bàrì Tẹ̀ géè nveèe ka ló vaá tué naamá dù̃ùnè. Beele beè di kĩé boo tṍó e a dã́ mon gbele dù̃ùnè Bàrì e a bọọ, e a kọ́, “Níí nà Sã́áná e m vùlè, e nyíem̄ palà ge ẹẹé ló!” 18Beele beè dã́ tṍó e moní silà aa káála, boo tṍó e beele beè dìé ló boo gù káíá. 19Beele gboó palà ge agala boo nu e gbò kọ́ bùlà Bàrì beè kọ̀. À é dú lé be boolo pãanei tṍ ló, boo bée kọ à bélí té sã́ e a gé bẹ́ kĩ e a dú kùkùù gín, dọ̀mà tṍó e Deeá é zilà vaá gyã́à káála bòm deè gboó mo m bọọ nyíe. 20Nu e a bọ́ ló kọ ó zẹẹ́ palà ge nyimai kọlà kọ tọ́ọ̀ nen náa é láá dọ kẽ tú ńlẹ bug bààmà tẽ́ bùlà Bàrì e a ẽ́á m Kpá Káí. 21Boo bée kọ tọ́ọ̀ kà bùlà Bàrì náa beè dú nu e nen tṍá nyíe ló vaá kọ̀, sõò Nyómá Káí ní e a beè tú gbò nen kọ́má nu e Bàrì kọ́ bà á kọ̀ e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\