2 PÍTÀ 2

1Sõò gbò e ba è kpọ́ kyáá kọ baála gbò kọ́ bùlà Bàrì beè dìnà gé zẹ̀ẹ̀ gbòa, belí bé e gbò dò bá kẹ̀lẹ̀ é beè dì zẹ̀ẹ̀ boolo naa. Bà é beè gẹẹlẹ ló tú lọ̀ dò bá nu e a é kyọ nu domá. Bà é tú ba bá kolmá gbala gbala kyọ̀à sĩ́ tẹẹá boo tení dú ló gè àmà sàn Dõò e a beè zalíva. 2Gbele tõ̀ò gbò é biia nvée gbòi vaá bã̀ nyaa. Gbò nen é gboó di boo bée baala vaá kọ́ èèlè kà kà belí kyọ̀. 3Boo bée gọ̀l òò e bà íe, bà é dem bel e bà é túmá kpègè lọlíí bá vaá túi ùlmà ki. Tã́gíní kpã́á dee e bèèla bel e a kuúva dì e a gé élá bànàva, vaá kyọ̀à sĩ́ e a é dọvá boo dì e a gé seele dẽe ẹ̀bva. 4È nyímà kọ Bàrì náa beè sọ̀ bá gbò nyómá tóm e ba è sí pọ́lọ́á kọ bà á kìl pọ́ì. Tãa vó, a beè tãáva bá tẹlẹ ke tõ̀ò bẹẹ ló, vaá tú díí kpọ́gọ́lọ́ bọbmáva gbẹẹ́ m kùkùù gín kĩé, sẹlẹ́va sẹ̀ẹ̀ Dee Bèèla Bel. 5È nyímà kọ Bàrì náa beè sọ̀ bá gbò e ba è di nómá bàlà booá kọ bà á kìl pọ́ì. Tãa vó, a beè tú múú tumá zivè kà bàlà boo e a è di tṍóá, boo bée kọ bà náa beè fã̀e. Áá Nóà, e a géè vee kọ gbò nen á naa nu e a lelà nè dõòna kà àlàbà nen, ní e a è lọl gbàà e. 6Bàrì beè bẽgè bel pá Sọ́dàm nè pá Gọmọ́rà vaá tú sã́ kyọ̀màva sĩ́, naamá gè zogè íb nu e a é nááá ló gbò e bà náa fã́e. 7È nyímà kọ Bàrì beè tú Lọ́t lọl m kpọ̀ téí. Lọ́t beè lé nen, vaá dùm nyaa e a è di m gbò pọ́lọ́í beè palà ge bẽemáe. 8Gbele lé není beè dìvá zẹ̀ẹ̀, vaá dénè deeí ní e nyíee beè olòó tãàgà boo tṍó e a mon vaá dã́na gé íb gbò pọ́lọ́ nu e bà gé náa é. 9Níé zógè kọ Bàrì nyímá tẽ́ gè tú gbò e bà fã́e lọl bá ẹ̀bmà e a élavá sĩ́, nè ge tú gbò pọ́lọ́ sẹlẹ sẹ̀ẹ̀ kpọ̀ té e a é néva Dee Bèèla Bel, 10èlmà tõ̀ò gbò e bà gbẹ́ tule vaá dẹví gbẹá bá kpéè ló nom kpá ló. Gbò dò bá kẹ̀lẹ̀i ólò dàlà kpá ló boo vaá dẽéva náa ólò pì̃ múú. Pọ̀ náa ólò síiva ge òn gbò e ka di ló. 11Bãànà gbò nyómá tóm Bàrì, e bà íe kpóó vaá bọọ kẽ́é èl baala, náa ólò tú gbò e ka di lóí kilma kè sĩ́ Dõò gé òn à bè ge bẽgèva bel. 12Sõò gbò dò bá kẹ̀lẹ̀i ólò naa nu e a fuuà dọ̀vá nyíe belí gbò nom kọ̀l e ba è mea boo bée bé e a é náa gbò nen á siíva fẹ̀. Kọ̀láá kà nu e ba bug náa tulà, bà ólò kọ́ kyọ̀. Bà é kyọ́va sĩ́ belí gbò nom kọ̀li, 13vaá tãàgà e bà é moní ní e a é gboó dú kp̃ẽ̀ kom e bà íe ló ba pọ́lọ́ láb é. Nu e baala kólíe kpéè ló kọlà ge tú kà ẹ́ẹ́má èlà naamá kọ̀láá nu e a tan ba nom kpá ló. Baala ní e bà dú dà nè bo e a di ló bọọ bõona ló dè nu é, vaá bà ólò dì e bà gé ṍ kààga boo tṍóá kọ bà a láá kẹlẹ̀èi. 14Tọ́ọ̀ nu e a kpáá dìvá boo dẽe èlmà va kùnà kúnà á gé, vaá náa ólò mmáva gè tú dẽe gbĩmá pọ́lọ́ e bà gá sí. Bà ólò tãa bá gbò e lóva gáà àgà tẹlẹ dáa díí e ba è elí. Ba è noomà ba nyíe kọ nu e bà íèè á gá gbõomàèvá ló. Kpọ̀ té Bàrì dìvá boo! 15Bà a iià aa boo lèlà èèlè vaá dagí. Bà a láví láb Bélàm, nvín Bíọ̀, e ba è zìgà kpègè nèe kọ á sí pọ́lọ́ vaá à leemáe. 16Sõò a nom tò, e ẹlẹ beè di boo, ní e a è kpègie kọ á gá lavina láb nen ból é. Nomá beè ló bel belí nen vaá kọ́e bel ló a pọ́lọ́. 17Bà bélí kpáá kpáá m bànà múú nè bù dee e fọ́ọ́lọ́ gé dalà kyãàmà. Bàrì kpoogè dee ló kùkùù gín sẹ̀ẹ̀va. 18Boo bée kọ bà ólò põómi vaá ló bel e nyima á gé m, vaá tení dú ló tàn nom kpá ló nè dùm nyaa e a dìvá m, bà tã́a bá gbò e bà gé ã́àa teá aa ló gbò e bà di nvée lọ̀ nu tẹlẹ dáa díí e ba è elí. 19Bà ólò zigà zìgà nè gbò nen kọ bà é íe dì pọ́ì, boo tṍó e baala nè baála ló dú gyóòlo kè bá gbò dùm e a kyọ nen--boo bée kọ kọ̀láá kà nu e a láá bé nen èl bá, nen dú gyóòlo nè na kà nu. 20Boo bée kọ tṍó e gbò nen ni téní dú ló gè nyimá ló Jíìzọ̀s Kráìst, e a dú bẹẹ Dõò nè bẹẹ Nen Dùùlà, vaá aaá aa bá gbò pọ́lọ́ láb e a kyọ bàlà booí, be à gá náa bà zila fẹ́ẹ̀gẹ̀ ló vaá kpáá gé ọlẹ̀ togó m gbò láví, naa ní e a béva èl bá, ba di tõ̀ò na tóm é bẽ́e èl kà túá ból e bà gáà beè nyima ló Kráìsta. 21À gá è dú lé be bà náa beè nyima ló èèlè lé lab dògò, èlmà kọ tṍó e ba ni nyímá, mè bà kpáá kììlà nvée kpee lẹ̀ẹ̀là e a di káí e ba è nèvaá. 22Kà lèlà kà kà nu e gbò kina belí kọ́í ní e a náaavá ló é, kọ: “Gbógó ooa kẽ dá a kpọ,” nè ge kọ, “Dì máá e ba è bile múú ooa kẽ bìlà gbá.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\