2 PÍTÀ 3

1Pá vígà, níí nè ẹ̀ẹ̀ à égè bàà kà kpá e m ni émí mái. M pálàa kà kpáí, m piigà ge kẽeéi gbò nuí nyíe kọ bé à kẽee bọọ bùlà kọ ó iei lé bug, 2naa ní e o é kẽeaí boo gbò mon bel e gbò kọ́ bùlà Bàrì, e bà di káí, beè tú gbẹẹ sĩ́ e bè à gáà dù vaá vee, biina gé ló lẹ̀ẹ̀là e bẹẹ Dõò nè bẹẹ Nen Dùùlà beè nèi tenmá bá gbò e ẹlẹ lẹẹlà má boolo. 3Túá ke tõ̀ò, ò é zẹẹ́ nyimai kọ, dee dee nvée tṍó, mè à é íe gbò e bà é kyãa boo ba kpéè ló. Bà é magài nvèèmà lẹ́ 4vaá bĩinái kọ, “Éé nen e a è zìgà kọ à é dúèa di ãà e? Tã́gíní tṍó e beéle gbò tẹ̀ beè dì vaá bà ú àà, bé e nu beè dì naa lọl dàlà togó tṍó e Bàrì beè dèm bàlà boo ní e a dìnà gé é!” 5Sõò bà sẹlẹ kọ á nyaèvá ló kọ mon bel e a dú gã́ Bàrì ní e a beè nèmà lẹ̀ẹ̀là vaá káála á dì àà gé kéléá é. A mon belí ní e a beè kpòòmà kunu kẽ lọl ló múú vaá tú kunu kẽ tenmá m múú tẹlẹ bàlà kẽ é, 6vaá múú ní e a beè bã̀ vaá tú nómá bàlà booá m ge kyọ̀e sĩ́ é. 7Sõò Bàrì gé tú áá kà mon belá kumà káála nè kunu kẽ e a di kátogóí sẹlẹ sẹ̀ẹ̀ sã́ e a é kyọ́va sĩ́. Bàrì kumàva sẹlẹ sẹ̀ẹ̀ dee e a é béélá bel ló vaá kyọ̀ sĩ́ gbò e bà náa fã́e. 8Níí á gá táí nyíe, e pá vígà! Ene dee tõo kè sĩ́ Dõò belí bàà bóó nè òb tub (1,000) gbáá, vaá bàà bóó nè òb tub gbáá à tõoé kè sĩ́ belí ene dee. 9Bàrì náa kọọgà ló gè naa nu e a beè zìgà, belí bé e sìgà gbò bugi togó naa. Sõò à gé ĩimà vaá ẹ̀bmài bá, boo bée kọ náa gbĩ́ kọ tọ́ọ̀ nen á ié kyọ̀à sĩ́; tãa vó, à gbĩ́ kọ dénè nen á ọgá ló ba pọ́lọ́. 10Sõò Dee e Dõò é dú é bú ló nen belí bé e nen zib ólò bú ló nen naa. Kà lèlà deeá, káála é kovà tení tà, vaá kọ̀láá kà nu e a dì é bẹ́ sã́. Kunu kẽí nè dénè nu e a dìé m é bẹ́ tà. 11Tã́gíní bé e bà é kyọ sĩ́ dénè gbò nuí naa vóá, à bọ́ ló kọ ó palà ge tõonii káí vaá fãi Bàrì 12begè dẽe tṍó e o gé élai banai vaá naanii kọ dee e Bàrì é dú gé béélá bel á gbalá. Deeá ní e káála é bẹ́ tà vaá sã́ táa dénè nu ọvẹ belí múú é. 13Sõò dì belí bé e Bàrì beè zìgà naa nèi, beele gé élá bànà ãa káála nè ãa kunu kẽ, e lé lab dògò é tú dọ m. 14Boo bée vó, e pá vígà, tã́gíní bé e o gé élai bànài Deeá, piigai monii kọ á gá ié dà à bè bo e a é díí ló kè sĩ́ Bàrì, vaá ò zọíe diaí m fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló. 15Tui bé e bẹẹ Dõò gé ĩimà elá naa tumai kọ à gé neèi dee kọ ó duuai, dì belí bé e bẹẹ vígà Pọ́ọ̀l beè tú nyìmà nu e Bàrì beè nèe kọmá nèi m kpá e a beè emí máiá naa. 16À ólò ló belí m kọ̀láá kà kpá e a émí vaá lẹ̀ẹ̀là. Sìgà nu e a émí m gbò kpáí tavàlà ge dã̀, vaá gbò e bà gáà no nu nè gbò e lóva gáà àgà ólò gboó tàb kììlà, dì belí bé e bà ólò tàbnà gé dõòna dõòna ke tõ̀ò e a di m Kpá Káí kììlà naa vaá à gboó màn kyọ̀à sĩ́ nè áá ọ̀và. 17Sõò boolo beè nyimai níí tenmai, e pá nà vígà. Ọẹi dẽe, mè á di vó gbò e bà náa tõo kè kẽ log tú ba lọ̀ nu tumái ààmà vaá naa kọ ó gá ienai agẹ ló. 18Sõò kilii sĩ́ gè bọọlii m sàn nyíe Bàrì nè m ge nyima ló Jíìzọ̀s Kráìst, e a dú bẹẹ Dõò nè bẹẹ Nen Dùùlà. Lèèlà á dì nèe lọl kátogóí tẹlẹ̀ dee e bè náa tá! Á dì naa vó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\