2 TẸSALỌNÁÍKÀ 1

1Kpáí aa bá nda, Pọ́ọ̀l, nè Selvánọ̀s, nè Témọ̀tì, maá boolo e o dií bõ̀òna ló Kráìst e a di Tẹsalọnáíkà, e o dúì gbò e o dii nei Bàrì, e a dú bẹẹ Tẹ̀, nè Jíìzọ̀s Kráìst, e a dú Dõò: 2M̀ gé ban kọ Bàrì, e a dú bẹẹ Tẹ̀, nè Jíìzọ̀s Kráìst, e a dú Dõò, á iéi sàn nyíe ló vaá à néi fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló. 3È íè ge olòó õá Bàrì zaa boói lee, e pá vígà. À bọ́ ló kọ é naa vó, boo bée kọ ò dii e o gé kpáá palà ge dẹlẹi nyíe boo Jíìzọ̀s, vaá ò gé kpáá palà ge vulenai gé ene. 4Boo bée vó, è ólò túi kààmà ka boo tṍó e e ína dõòna gbò bõ̀òna ló Bàrì. È ólò kọ́ bé e o láá elai agalai vaá dẹlẹi nyíe boo Jíìzọ̀s tení gbàà dénè bé e bà bíigèi ló vaá naa kọ ó monii tãàgà naa. 5Níí palà ge naa zogè kọ bèèla bel Bàrì lelà, vaá naa kọ bà é bugi boolo kọ ò bọ́ì ló gbò e Bàrì é lẹẹlà bel ló, e a dú nu e o gé monii tãàga booí. 6Bàrì ólò naa nu e a lelà. À é kpẽ́ tãàgà e gbò nen gé nveèí lóí vaá naa kọ baala á mòn tãàgà, 7vaá à é nè bò séi boolo, nè beele na gé, boo tṍó e Bàrì é náa kọ é mòn bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s nè pá a gbò nyómá tóm e kpóó di ló e bà gé aa káála dù. 8À é fáálá sã́ e a gé bẹ́ domá gé kpọmá té ló gbò e bà náa nyímá ló Bàrì nè gbò e bà náa ziga ló Lé Kpẹa e a kil ló bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s. 9Ba kpọ̀ té é dú kọ bà é íe kyọ̀à sĩ́ dọ̀ dèdè, vaá bà é kpóva kọ bà á gá tõo kè sĩ́ Dõò à bè ge monmà dẽe dù̃ùnè e a dú ló a kpóó. 10Níí é nááá kà lèlà Deeá, e bẹẹ Dõò é ooa kẽ dù gé ié ka lọl bá pá a gbò, vaá dénè gbò e bà dẹlẹ́e nyíe boo é ẹvíe vaá nèe fã̀. Boolo é diivá ló, boo bée kọ o beè zigai ló Lé Kpẹa e beele beè kọ́ nèiá. 11Vó ní e a kọ́ é olòó tãàga ló Bàrì mái kọ bẹẹ Bàrì á bugíi naamá gbò e o bọ́i ló gè iei nu e a beè kolíi ló é. È gé banna gé kọ tení dú ló a kpóó mè á mmè bọọ tàn ge naa lé nu, bii ló bọọ tóm e o dẹlẹ̀ì nyíe boo Jíìzọ̀s vaá sii. 12È gé ban naa vóí kọ bé gbò nen dí boo bée boolo vaá lèèlà bée bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s. Boolo é gboó diié ló vaá ienai gé ka tení dú ló sàn nyíe bẹẹ Bàrì nè bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\