2 TẸSALỌNÁÍKÀ 3

1Ge mmè, e pá vígà, tãagai ló Bàrì mai beele kọ bé mon bel Dõò láá vàlẹ̀ bá zààlà tení ló kẽ vaá ié ka, belí bé e a è nááá zẹ̀ẹ̀ boolo naa. 2Bannai gé Bàrì kọ á uúi lọl bá gbò bàg nè gbò pọ́lọ́, boo bée kọ níì dénè nen ní e a ziga ló mon bel Bàrì e nì. 3Dõò bọ́ ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo, vaá à é nveèi kpóó ló vaá kpènài lọl bá Pọ́lọ́ Nená. 4Dõò náa kọ nyíe beele á àgài boo. È nyímà kọ ò gé náanii belí bé e beele beè kọ́ naa nèi vaá mè ò é kilii sĩ́ gè naanii vó. 5È gé ban kọ Dõò á naa kọ ó nyimai íb bé e Bàrì vulèi naa, vaá à náa kọ ó láá ĩimai belí bé e Kráìst beè ì̃ìmà naa. 6Pá vígà, è gé élá boo bée bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst vaá nèi na kà lẹ̀ẹ̀lài kátogóí kọ ó kpoolai ló lọlii ló kọ̀láá kà vígà e a dú kpọ̀lọ̀ vaá náa tõo íb dùm e o beè monii bá beele. 7Boolo nyímàì kọ à bọ́ ló kọ ó tõonii íb dùm e beele beè tõo. Boo tṍó e beele beè dìí lóá, née beè dú kpọ̀lọ̀. 8Née beè dé gyã́á tọ́ọ̀ nen pọ́ì, sõò e beè sí agẹ tóm vaá kpọá té ló, vaá tú bílá dee nè ẹ́ẹ́ èlà simá pííla, kọ bé née dú nyèè tò nè tọ́ọ̀ bọ̀ì. 9À dú kà kà kọ è íè kpóó e e gá è láá kọmá nèi kọ ó tui gyã́á domai, sõò e beè gbĩ́ gè tú bẹẹ ló nè, naamá nu dòmà bá nè boolo, kọ bé ò nói nu lọlii ló. 10Boo tṍó e beele beè dìí lóá, e beè olòó kọ́ nèi kọ, “Nen e bè náa gbĩ́ gè sí tóm, á gá dé gyã́á.” 11È gé kọ́ vóí nèi boo bée kọ è dã́ kọ sìgà bọ̀ì dúì kpọ̀lọ̀. Bà náa gé sí tọ́ọ̀ kà tóm. Tãa vó, bà olòó dọ kẽ ló bel tení ló kẽ. 12È gé élá boo bée Jíìzọ̀s vaá nè lẹ̀ẹ̀là gbò e bà dì belí vó, vaá dùùlàva bá deè tṍ kọ bà á fẹẹlẹ ló sí tóm, kọ bé bà ié gyã́á e bà é dé. 13Tãa bá boolo, e pá vígà, lói á gá ọọ ló gè naa lé nu. 14Palà ge biilii dẽe sĩ́ nen e bè náa gban tṍ ló nu e beele émi m kpáí. Ó gá zọíe gbai tọ, kọ bé kẹ́ẹ sííe. 15Sõò ó gá ẹvííe belii bọọ nen ọ́b; tãa vó, ò duulaíe bá deè tṍ dìgà belí bọọ vígà. 16Kátogóí, è gé ban Dõò fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló kọ á olòó tú ńlẹ ló nèmài fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló kọ̀láá tṍó, m kọ̀láá kà di tõ̀ò. Dõò á zọ̀ dénè bọ̀ì tõ̀òà. 17Nda, Pọ́ọ̀l, tú ńda bá emmá na kà kànà mòn kólí. Níí nu e o é ténií ló vaá nyimai ló kọ̀láá kà kpá e a dú bá nda é. Níí ńda bá kpá. 18Sàn nyíe bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst á zọ̀ dénè bọ̀ì tõ̀òà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\