2 TÉMỌ̀TÌ 1

1Kpáí aa bá nda, Pọ́ọ̀l, e Kráìst Jíìzọ̀s lẹẹlà dì belí bé e a dú bùlà Bàrì naa, kọ ḿ vee dùm e Bàrì beè zìgà nè gbò e bà gbáá ló Kráìst Jíìzọ̀s. 2M̀ gé lẹẹlà kpáí má Témọ̀tì, e a dú nà nvín e m vulè: M̀ gé ban kọ Bàrì Tẹ̀, nè Kráìst Jíìzọ̀s, e a dú bẹẹ Dõò, á naani sàn, vaá à iéni sàn nyíe ló, vaá à néni fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló. 3M̀ ólò tú ṍà zaa nè Bàrì e nda gé tú bùlà e a õoà simá tóm nè, dì belí bé e pá nà gbò nómá tẹ̀ beè sí naa, vaá olòó kẽ̀èàni boo m nà tãaga ló lee, bílá dee nè ẹ́ẹ́ èlà. 4Tṍó e m kẽea boo bé e o beè tó kàlẹ̀ gĩ́i naa, à palà ge biím̄ ge mònni, naa ní e nyíem̄ é gboó palà ge ẹẹ. 5M̀ kẽea boo bé e o dẹlẹ̀ nyíe boo Kráìst m kà kà naa, dì belí bé e o nómá kà Lóès nè o kà Únìs beè gyààni sĩ́ kẽ dẹlẹ́e nyíe boo naa, e a dú nu e m palà ge agala boo kọ kátogóí à dìní m naamá lé. 6Boo bée vó, m̀ gé kẽeeni nyíe kọ ó naa kọ sã́ á kpáá olòó bẹa ló nu e Bàrì beè dõo nvèèni m boo tṍó e nda è dẹlẹ́ni bá bólá. 7Boo bée kọ Nyómá e Bàrì beè nèi níì nyómá zùùgà nì. Tãa vó, a beè nèi Nyómá e a é náa kọ é ié kpóó nè vulà súú dẽe ló, vaá à náa kọ é láá lẹ̀ẹ̀là bel ló bẹẹ bá. 8Boo bée vó, kẹ́ẹ á gá siíni ló gè kọ́ kpẹa e a kil ló bẹẹ Dõò. Kẹ́ẹ á gá siináni gé e a kil ló nda e m di kpọ́gọ́lọ́ boo a béeí. Tãa vó, ò dú gé zọ̀ nda mon tãaga boo Lé Kpẹaí, tení dú ló kpóó e Bàrì é néni. 9A beè dùùlài vaá kolíi kọ é di káí, níì boo bée tóm e beele beè sì nì, sõò boo bée nu e a è dú a bùlà nè boo bée a sàn nyíe e a íeí ló, tenmá bá Kráìst Jíìzọ̀s, lọl gé tã́gíní bé e bè à gáà beè dèm bàlà boo. 10Sõò kátogóí beele è mòn sàn nyíe e Bàrì tẹ́lẹ bàlà kẽí tení dú ló kọ Kráìst Jíìzọ̀s, e a dú bẹẹ Nen Dùùlà, beè aa káála dú bàlà booí. À dú gé lọl kpóó bá ú vaá tú dùm e bè náa tá tẹlẹ bàlà kẽ nèi m Lé Kpẹa. 11Boo bée gè kọ ḿ vee Lé Kpẹaí ní e Bàrì sa nda naamá nen e Jíìzọ̀s lẹẹlà nè nen dò bá é. 12Vaá vó ní e a dómà dénè tãàgà e m gé moní é. Sõò kẹ́ẹ náa siím̄, boo bée kọ m̀ nyímà ló nen e nda dẹlẹ̀ nyíe boo, vaá m̀ palà ge nyimà kọ à é láá kpènà nu e ẹlẹ beè nvèèm̄ báí dọ̀mà Deeá. 13Tú gbò lèlà dò bá nu e o beè dã́ gã́ ndaá naamá nu dòmà bá e o é élá boo, vaá ò kil sĩ́ gè ié dẹ̀lẹ̀ nyíe boo Kráìst nè vulà súú dẽe ló e a dì nè gbò e bà gbáá ló Kráìst Jíìzọ̀s. 14Palà ge kumà dénè lé nu e Bàrì beè nvèèní báá, tení dú ló kpóó e a aa bá Nyómá Káí, e a tõo m dénè bẹ̀ì. 15Ò nyímà kọ dénè nen e a di Ésìà a zal bá tám̄ ló, biina gé ló Faigẹ́lọ̀s nè Hamọ́jènìz. 16M̀ gé ban Bàrì kọ á ié sàn nyíe ló pá tọ Onẹséfọ̀rọ̀s, boo bée kọ a è naa nu e a ẹ́ẹ́lẹ̀m̄ nyíe gbele tõ̀ò tṍó vaá náa beè siiá kẹ́ẹ e a kilím̄ ló kọ m̀ di tọ kpọ́gọ́lọ́. 17Tãa vó, áá bé e a gé íná gé Róm̀a ní e a dàlà togó gbĩ́m̄ dọ̀ tṍó e a gbĩ́m̄ mòn e. 18M̀ gé ban Dõò kọ á iée sàn nyíe ló Deeá! Olo palà ge nyimá dénè bé e a è nvèè bá nèm̄ naa gbẹá Ẹ́fẹ̀sọ̀s.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\