2 TÉMỌ̀TÌ 2

1Nu e a gboó kuu bá olo, e nà nvín, kọlà kọ ó nvèà kpóó ló aa m sàn nyíe e bẹẹ gè gbaa ló Kráìst náa kọ é ié. 2Tú gbò nu e gbele tõ̀ò nen beè di tõ̀ò tṍó e m gé kọ́ vaá olo ò dãmànà gé tṍá kọ́ nè gbò e nen é láá dẹlẹ nyíe boo, e baala é láá noomànà gé dõòna gbò. 3Dù gé zọ̀ nda mòn tãàgà, dì belí lé nen bé Kráìst Jíìzọ̀s. 4Tọ́ọ̀ nen bé e a di ól tóm náa ólò tú a ló nvee m nu e bè náa kuu bé, boo bée kọ à ólò gbĩ́ ge naa nu e a é ẹ́ẹlẹ nyíe a nen togó. 5Áá be kọ nen e a di ól ànà ànà á sẹlẹ a log, bà náa é dọ kẽ nèe pẹ̀gẹ̀lẹ̀ bé èl bá e a kuu ànà ànàa. 6Nen kil ól e a è palà ge sí tóm bọ́ ló kọ á dú túá nen e a é zẹẹ́ dé nu e a dú boo ólá. 7Bugi togó boo gbò nu e m gé kọ́í, mè Bàrì é náa kọ ó tavẹ dénè ẹ̀ẹ̀. 8Ni kẽea boo Jíìzọ̀s Kráìst, e a dú mana mana Méné Dévìd. Bàrì beè kẽée lọl ke mà ú, dì belí bé e a di m Lé Kpẹa e nda gé veeí naa. 9Boo bée kọ nda vee Lé Kpẹaí ní e nda gé mon tãàgà, naa ní e bà tú kpọ́gọ́lọ́ bọbmám̄ belí nen e a dọ log é. Sõò be bà bọví nda, bà náa bọ́ví mon bel Bàrì. 10Vó ní e a náa vaá m̀ gboó di boo bée gbò e Bàrì beè sà vaá ì̃ìmà dénè nu é, kọ bé baala láá iena gé dùùà e a aa bá Kráìst Jíìzọ̀s, bii ló gbele dù̃ùnè e a dì lee e a é zọ dùùài gbá tọ. 11À dú kà kà kọ: Be e zọ́e ù, è é beè zọ̀nàe gé di dùm. 12Be è kil sĩ́ gè ì̃ìmà, è é zọ́e lẹ̀ẹ̀là bel. Be è amàe sàn, ẹlẹ é amànà gé sàn beele. 13Be beele née ḿmè bẹẹ zìgà, ẹlẹ dì e a gé ḿmè ńlẹ zìgà, boo bée kọ náa é láá àmà sàn a bá. 14Tú níí kẽeevá nyíe, vaá ò túva sẹlẹ kè sĩ́ Bàrì ãanéva kọ bà á gá kaná boo bel. Mè níé náa íe tọ́ọ̀ kà nvèè bá; tãa vó, à aa deè kyọ̀ gbò e bà gé pãane tṍ. 15Palà ge pììgà tú o ló nè Bàrì m sĩ́ deè e Bàrì é dóni vaá kọ ò ténì, dì belí nen tóm e bè náa íe nu e a é síimàe kẹ́ẹ ló a tóm; tãa vó, à gé palà ge noomà kpẹa kà kà belí lele. 16Kpòòlà ló lọl ló kóló m lò sọ́l pá bàlà boo, boo bée kọ à ólò naa kọ gbò nen á kpáá palà ge kil kpã́á aa ló Bàrì, 17vaá ba mon bel ólò dé nen bã m bélí gẹẹ kom. Haimẹníọ̀s nè Failítọ̀s di gbàà gbò e m gé kọ́í, 18kọ bà a iià aa boo èèlè kà kà bel vaá kọ́ naa vóí kọ mè kẽ̀èà aa ke mà ú beè naaá tení. Gbòi dì e bà gé tãage zìgà bel sìgà gbò e bà ni dẹlẹ nyíe boo Kráìst. 19Sõò tọ́ọ̀ nu náa é láá kpọọlá agẹ dò díí kẽ e Bàrì beè dò lọ̀l. Bà émí naa vóí boo dò díí kẽá kọ, “Dõò nyímá ló pá ńlẹ” vaá “Kọ̀láá nen e a kólá bée Dõò ló á kpòòlà ló lọl ló pọ́lọ́.” 20Kele kele íb ból fẹ́ẹ́lẹ́ nè bù̃ ólò di m tọ e a bọọ. Ní e bà tú ẹ́ẹ́ kpé nè nóo kpé dèmmà ólò dì. Ní e bà ọ́ té naamá nè ní e bà tú go sãa dèmmà dìnà gé. À íe ní e bà ólò nvèè ka ló. À ié ní e bà ólò simá kọ̀láá kà tóm e a dú dĩ́. 21Nen e a lógí a ló õ̀ònà lọl m gbò pọ́lọ́ nu e m géè kọí é bélí fẹ́ẹ́lẹ́ e ka di ló, e bà kpoolà sẹlẹ káí kọ á dọ̀ bélè nè a Tẹ̀ Íe, vaá di kpènà ló tõo bànà kọ̀láá kà lé tóm e bà é túe simá. 22Kpòòlà ló lọl ló tàn m o dee ãa vaá ò kpó nvée lé lab dògò, ge dẹlẹ nyíe boo Kráìst, vulà súú dẽe ló, nè fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló, vaá gbaá dẽe gbò e bà tú õ̀òa nyíe kolmá Dõò. 23Kpòòlà ló lọl ló dàgì bá tàlà bel e nyìmà nu á gé m. Ò nyímà kọ à ólò domà kana. 24Nen e a gé sí tóm nè Dõò náa íè ge kaná kana. À íè ge dú nen e a é íe lé nyíe ló dénè nen, vaá dú nen e a nyímá tẽ́ gè noomà nu vaá láá ì̃ìmà nu, 25nen e a é tú gbọ́ọ́ gbọọ̀ ló kọmá bel gbò e bà bée, boo bée kọ, be à sẹlẹ, Bàrì é láá nyaanává nyíe kọ bà á ọgá vaá nyima ló kà kà bel. 26Na tóm bà é gboó nyimá ba ló vaá teelá aa bá gyẽ̀ì e Pọ́lọ́ Nyómá beè siimáva nvea bá kọ bà á naa nu e ẹlẹ gbĩ́èa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\