2 TÉMỌ̀TÌ 3

1Nyimá naa vóí kọ, m gbò dee e tṍó é gé tà, mè tavàlà tṍó é di. 2Gbò nen é vulè áá baála ló vaá bà vulè kpègè. Bà é pṍómi, kpẹlá, vaá òn nen. Bà é lọl togó kè kẽ ba tẹ̀ nè ba kà. Bà náa é mon lé. Bà náa é fã Bàrì. 3Bà náa é tó sàn nen. Bà náa é ia ló pọ́lọ́ e nen síva. Bà é légèlè dém ló nen. Bà é náa kọ̀láá nu e a dọ́vá bá vaá sí bàg. Bà é ọ́ví lé nu. 4Bà é bilà nen vaá dọ kẽ dú laga laga vaá dàlà kpá ló boo. Bà é vulè dẽe ló kpéè ló èlmà Bàrì. 5Bà é sẹlẹ ló kọ bà gé fãè Bàrì, sõò bà náa é nè deè kpóó e a bẹl gè fã̀ Bàrì kọ à lẹẹlàèva bel ló. Kil kpã́á ló íb gbò e bà dì naa vó. 6À íe sìgà gbòi e bà é nímí kẽ bã tọ ló gbò nen vaá sii sigà zùùgà pá bia nvea bá, e a dú gbò pá bia e bà íe tãàgà bùlà boo bée pọ́lọ́ e áá ọ̀và beè sì, vaá kele kele íb ból tàn nu gé viigeva. 7Gbò pá bia e e gé kọ́í ólò di ló gè nó nu lee, sõò bà náa ólò nyimá ló kà kà bel tọ́ọ̀ dee. 8Dì belí bé e Jánẹ̀s nè Jámbrẹ̀z beè bé Mózìs naaá, vóá bé e na gbòi béná gé kà kà bel naa é. Bà dú gbò e ba nyíe ni kyọà vaá kọ̀ bel à di ló sĩ́ deè e baala kọ bà dẹlẹ̀e nyíe boo Kráìst. 9Sõò bà náa é láá bọọ gè kilna sĩ́, boo bée kọ bé e bà dú ból naa é ẹẹa ke gbàà dénè nen, dì belí bé e a beè naaá ló pálàa kà na kà gbálà e m beè kolí béeá naa. 10Sõò dẽe olo a palà ge tùlà nu e nda gé nóòmà, bé e nda gé láví láb naa, nè nu e nda bọ́á sĩ́ kyãàmà m dùm. O mon bé e m dẹlẹ̀ nyíe boo Kráìst naa, bé e m ĩimà tavàlà di tõ̀ò naa, bé e m vulè naa, bé e m élà àgàlà naa, 11bé e bà gé bíigèm̄ ló naa, nè dénè tãàgà e m gé mon. Tọ́ọ̀ íb ból tãàgà e bè ním̄ monì gbẹá Ántìọ̀k, Ikónìàm nè Léstrà, á gé. Náa íe tọ́ọ̀ íb pọ́lọ́ bé e ba náa bíìgèm̄ ló naa vaá m̀ ì̃ìmà! Sõò Dõò áálám̄ lọl bá dénè ẹ̀ẹ̀. 12Vaá sõò, bà é bíìgè ló kọ̀láá nen e a gbĩ́ gè zọ̀ Kráìst Jíìzọ̀s gbaa ló vaá fã̀ Bàrì m a dùm. 13Gbò pọ́lọ́ nè gbò e bà tú ló tumá nu e bà náa dú é kil sĩ́ gè kpáá dú pọ́lọ́ èl bé e bà dì naa, vaá bà é dagẹ̀ dõòna gbò boo tṍó e baala di m dàg. 14Sõò olo mòn ge kil sĩ́ m nu e olo beè nò vaá ziga ló kọ à dú kà kà. Ò nyímà ló nen e o beè nó lọl bá 15vaá nyimá kọ domá tã́gíní bé e o è di di nu má o kà ní e o beè nyimá gbò nu e ba è emí m Kpá Káí, e a dú gbò nu e a é láá nèni nyima kọ ó ié dùùà tení dú ló gè dẹlẹ nyíe boo Kráìst Jíìzọ̀s, e. 16Kọ̀láá kà nu e ba è emí m Kpá Káí téní aa m bug e Bàrì nè, vaá à dú lé ló gè noomà kà kà bel, ge kọmá bel ló lọ̀ nu, ge lele dee bá nen, nè ge noomà bé e nen é tõo lèlà naa, 17kọ bé nen tóm Bàrì palà ge mmá vaá ié nu e a é gbõomaé ló ge simá kọ̀láá kà lé tóm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\