2 TÉMỌ̀TÌ 4

1M̀ gé ãanéni gbẹá kè sĩ́ Bàrì nè kè sĩ́ Kráìst Jíìzọ̀s, e a é béélá bel ló gbò e bà di dùm nè gbò e bà ni ú, vaá tú boo bée Kráìst Jíìzọ̀s, e a é beè dù gé lẹ̀ẹ̀là bel, kọmá nèni 2kọ ó vee mon belí vaá ò dàlà bẹ̀ẹ̀là kọ̀láá tṍó (á leemá dì tõ̀ò tṍóá à dú lé à bè kọ náa dú lé), kọ ó bé lọ̀ nu, kọ ó kọ́ bel ló pọ́lọ́, kọ ó ló bel nvèèmà kpóó ló gbò nen, tení dú ló gè dĩine ló vaá noomà nu gbò nen. 3Boo bée kọ tṍó gé dú e gbò nen náa é tom gè tú lèlà dò bá nu. Tãa vó, íb bé e tṍva é lá nyoone nòòmà nu e a dúgá kele kele naa é gboó naa kọ bà á bõonè ló gbò dò bá e bà é dú gé noomàva nu e a é zọ ló nu e a gé tanva gè dã̀ tuá. 4Bà é gbẹ́ẹ gè pãane tṍ ló kà kà bel vaá gé dagí nyoone nvée gbò dò bá nu e a bélí dagi bá lóg. 5Sõò olo, palà ge lẹ̀ẹ̀là bel ló o bá kọ̀láá tṍó, ì̃ìmà tãàgà, olòó vee Lé Kpẹa, vaá ò sí dénè tóm e a kuúni mmè. 6Boo bée kọ tãa bá ndaí, a lée tṍó e nda é gé vaaá gyọ́ọ nè Bàrì belí míí e bà eela kẽ. Nda é gé aa m na kà dùmi. 7M bé kà lé béá, m téélá teeá iná ke kùbmà, m náa nu e zìgà belí bĩ́inam̄ bá. 8Kátogóí à íe pẹ̀gẹ̀lẹ̀ bé èl bá e Bàrì kpóògè dee ló sẹ̀ẹ̀m̄ kọ à léèvèm̄ bel. Dõò e a ólò beelá bel leleá é ném̄ pẹ̀gẹ̀lẹ̀i Deeá--vaá náa é nè áá nda, sõò à é nènà gé dénè gbò e a è palà ge tànva kọ á kpáá dù. 9Pììgà ge vàlẹ̀ bá dù gé mònim̄. 10Boo bée kọ na kà bàlà boo e e di m̄í kpe ló Dímàs, naa ní e a sãanàm̄ bá ló gbẹẹ vaá àà tãanè Tẹsalọnáíkà. Krẹ́skẹ̀nz beè àà tãanè Galésìà, vaá Táítọ̀s à àà tãanè Dalmésìà. 11Áá Lúùk ní e a dìm̄ ló é. Gbĩ́ Máàk vaá ò fááláe domá, boo bée kọ à ólò dú nvèè bá nèm̄ m tómí. 12M beè lẹ̀ẹ̀là Tékèkọ̀s tẹlẹ Ẹ́fẹ̀sọ̀s. 13Kọ̀láá tṍó e o é dú, ò fáálá ńda pọ̀b kọ̀là ló e m beè gbẹẹ Tróàs bá Kápọ̀sa domá. Faalana gé gbò kpáá domá, èlmà tõ̀ò ní e bà tú kpá nom naamáá. 14Alẹkzándà, e a ólò tú kpọ́gọ́lọ́ simá tómá, palà ge sím̄ pọ́lọ́. Dõò é kpẽ́ pọ́lọ́ e a síá nèe. 15Olo ienáe gé ọ́ẹ́ dẽe ló, boo bée kọ a beè palà ge bé kpẹa e a dìí gã́í. 16Túá tóm e m gé kpenà nà bá, tọ́ọ̀ nen náa beè zọ̀m̄ dù. Dénè nen beè zàl bá tám̄ ló. Sõò m̀ gé ban kọ Bàrì á gá bugiva ló! 17Dõò beè gboó elám̄ kpàn vaá nvèèm̄ kpóó ló, kọ ḿ láá vee dénè nu e a di m kpẹa Bàrì, kọ dénè gbò e bè níì pá Júù nì á dã̀. Vaá Bàrì beè gboó aalám̄ lọ̀l gã́ kpẹẹ̀. 18Dõò é áálám̄ lọl bá kọ̀láá kà pọ́lọ́ nòò nu, vaá m fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló à túm̄ nvee káála, e ẹlẹ dì e a gé lẹẹlà belá. Ka á dì nèe lọl dee e bè náa tá tẹlẹ̀ dee e bè náa tá! Á dì naa vó. 19Kànà mon Presélà nè Akílà nè pá tọ Onẹséfọ̀rọ̀s. 20Irástọ̀s beè gbẹá Kọ́rìnt, sõò nda beè aa ló Trọ́fèmọ̀s, e kpá lóe géè zọ̀, gbẹẹ́ Mailítọ̀s. 21Pììgà ge dù kọ bé à kálá dọ̀ tṍó tọ́ọ. Úbalọ̀s, Púdẹ̀nz, Láínọ̀s, nè Klọ́dìà kọ́ ḿ kànàni mon. Vóá bé e dénè pá vígà m Kráìst e bà sígáá kọ́na gé naa é. 22M̀ gé ban kọ Dõò á tõo ló o nyómá. Bàrì á ié sàn nyíe ló dénè bọ̀ì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\