3 JỌ́Ọ̀N 1

1Kpáí aa bá nda, Nen Kà Nen, maá nà lé kóò, Gáíọ̀s, e m vule m kà kà belí. 2Nà lé kóò, m̀ banì kọ dénè nu á leení ló, vaá ó di m válá ló, belí bé e nu lée ló o ból nyíe naa. 3Nyíem̄ beè palà ge ẹẹ tṍó e sìgà pá vígà m Kráìst dú vaá kọ́ kpẹa e a kil ló kà kà bel e a dìní m nèm̄, e a kọlà kọ ò gé kyãà nyoone nvée kà kà bel. 4Tọ́ọ̀ bé e nyíem̄ é kpáá ẹẹ naa èlmà tṍó e m dã́ kọ pá nà nvín gé kyãà nyoone nvée kà kà bel á gé. 5Nà lé kóò, ò palà ge tú t̃ẽ̀ènè ból nyíe simá tóm nè pá vígà m Kráìst, bãànà gbò kyáà e a dìvá zẹ̀ẹ̀. 6Bà élá kè sĩ́ bõ̀òna ló Kráìst vaá kọ́ kpẹa e a kil ló o vulà súú dẽe ló. À é dú lé be ò nveè bá bé e a é náa vaá bà láá tú ba kyẽè kilma sĩ́ m sĩ́ deè e a é ẹ́ẹ̀lẹ̀ nyíe Bàrì. 7Boo bée kọ boo bée Kráìst ní e ba è dì vaá aa tọ é, vaá bà náa beè zìgà ge tú tọ́ọ̀ nu e gbò e bà náa nyímá ló Bàrì dõo nèva. 8À gboó dú bíi kọ beele íè ge nvèè bá nè gbò e bà dì belí vó, kọ bé è láá zọ̀va dõ̀ònà tóm e bà gé sí nyòòmà kà kà belí. 9M beè emí kpá má bõ̀òna lóá, sõò Daiọ́tràfìs, e a ólò gbĩ́ gè di sĩ́ dénè nu, náa nvèè togó kè kẽ tọ́ọ̀ nu e e gé kọ́. 10Boo bée vó, kọ̀láá tṍó e m ínàí ló, m̀ é buulà dénè nu e a gé náa tẹlẹ bàlà kẽ--íb bé e a gé kpọ́ kyáá bel ló beele vaá lói bàg bàg bel ló naa. Dénè níé náa gbõomáe gé ló. Náa zigà ge tú pá vígà e bà dú nvee tọ, vaá be à mon gbò e bà gbĩ́ ge túva nvee tọ, à kpegva vaá kpóva lọl bõ̀òna ló Kráìst. 11Nà lé kóò, ó gá nó nu e a dú pọ́lọ́, sõò nó nu e a dú lé. Kọ̀láá nen e a náa lé dú nvín Bàrì. Kọ̀láá nen e a náa pọ́lọ́ gáà nyima ló Bàrì. 12Dénè nen kọ́ kpẹa lé Damítrìọ̀s. Kà kà bel túe tẹlẹ bàlà kẽ kọ ẹ̀ẹ̀ lé nen. Beele kọ́nà gé kpẹa lé e a kilíé ló, vaá ò nyímàì kọ kà kà bel ní e e gé kọ́ é. 13M̀ íe gbele tõ̀ò nu gè emí máni, sõò náa taním̄ gè emí. 14M̀ íè bùlà ge mònií boo gbala gbala, naa ní e e é gbá mònà sĩ́ nè sĩ́ vaá loá bel. 15Fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló á dìní ló. Dénè pá o kóò kanàni mon. Kànà mon bu kà pá bẹẹ kóò e bà di kĩá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\