TÓM 1

1M túá kà nà kpá, e Tiọ́fèlọ̀s, m beè emí nu e a kil ló dénè tóm e Jíìzọ̀s beè sì nè dénè nu e a beè nóòmà, lọl tṍó e a beè dàlà togó sí a tóm 2tẹlẹ dee e Bàrì túe kilma káála. Kọ bé Bàrì à kalá túe kilma káála, a beè tú kpóó Nyómá Káí nèmà dùùlà bá dee tṍ gbò e a beè sà naamá gbò e ẹlẹ lẹẹlà. 3M bàà tub dee e a nyoone nvée dee e Jíìzọ̀s ni kẽ̀èà aa kè mà ú lọ̀l, a beè olòó tú a ló zogègìva m tõ̀tõ̀ò sĩ́ deè e a è naa kọ bà á nyimá kọ à di dùm. Ba beè monie, vaá à zọ̀va lóá bel e a kil ló lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì. 4Vaá boo tṍó e ba è di bṍónáá, a beè gboó nèva dùùlà bá deè tṍí kọ: “Ó gá aalii Jerúsàlẹ̀m, sõò elai bànài dõ̀ò nu e nà Tẹ̀ beè zìgàa, e m beè kọ́ nu e kil ló nèiá. 5Jọ́ọ̀n beè olòó tú múú logma gbò nen, sõò m gbálà ńkem dee e a gé dú, Bàrì é néi Nyómá Kái.” 6Boo tṍó e Jíìzọ̀s nè gbò e bà ólò nyoonée nvée beè di bṍóná, ba è gboó bĩináe kọ, “Dõo, é kọ kátogóí ní e o é gboó naa kọ pá Ízràẹ̀l á lẹ̀ẹ̀là bel é?” 7Jíìzọ̀s à gboó aalá nèva kọ: “Áá ńda Tẹ̀ ní e a íe kpóó gè lẹẹlà bel ló gbò tṍó nè gbò dee e na gbò nuí é náá é, vaá náa kuu boolo gè kọ ó nyimai. 8Sõò tṍó e Nyómá Káí é dọ́í boo, Bàrì é néi kpóó e a é náa kọ ó láá elai nen di tõ̀ò nèm̄i lọlii m bon Jerúsàlẹ̀m tẹlẹ dénè Judíà nè Samérìà nè ke kùbmà bàlà booí.” 9À ló belí lọ̀l, Bàrì à gboó túe kilma káála. Bà di ló gè ẹ̀vie dọ̀ tṍó e bù dee gṍe vaá bà náa monnáe. 10Tṍó e Jíìzọ̀s di gbàà bù dee e a gé aà kil káálaá, gbò e bà ólò nyoonée nvéeá beè gboó gọl ló sĩ́ káála ẹ̀b. Bàà kà gbálà e bà nvèà ẹ́ẹ́ kọ̀là ló beè gboó buuá elává kpàn 11vaá bĩináva kọ, “Boolo, pá Gálìlì, éé ní e o elai kĩá vaá gọ̀lií ló sĩ́ káála ẹvii é? Lèlà bá Jíìzọ̀s, e Bàrì túe lọlíí zẹ̀ẹ̀ kilma káálaí, é òòà kẽ dú m t̃ẽ̀ènè sĩ́ dee e o monììe e a aa kil káálaí.” 12Boo tṍóá, gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlàa beè gboó òòà aa boo Gù Ọ́lìv vaá má sĩ́ Jerúsàlẹ̀m. (Begè dẽe gè kyãà aa kĩé dọ Jerúsàlẹ̀m é láá toolá ténì kélè ól.) 13Bà íná boná vaá gboó má sĩ́ boo tọ gbàn deè kĩ e ba è zẹ́ẹ́ olòó tõo: Pítà, Jọ́ọ̀n, Jém̀z nè Ándrù, Fílìp nè Tọ́màs, Baatọ́lọ̀mù nè Máátìù, Jém̀z, e a dú nvín Álfìọ̀s, Sáímọ̀n, e a è di zẹ̀ẹ̀ gbò e bà géè bé boo kọ pá Júù á aa kè bá pá Róm̀, nè Júdàs, nvín Jém̀z. 14Gbò bia nè ọ̀và bii ló Mérì, kà Jíìzọ̀s, nè pá vígà Jíìzọ̀s beè olòó gbá bõoná ló gè tãàga ló Bàrì. 15Tṍó e gbálà ńkem dee ni téní, gbò vígà m Kráìst, e bà é láá toolá ọ̀ọ̀lẹ̀ tub ọ̀và beè di bṍóná, vaá Pítà à gboó elá ela zẹ̀ẹ̀va ló bel vaá kọ: 16“Pá vígà, a è dú bíi kọ nu e Nyómá Káí beè ló gbẹẹ kẽ tenmá gã́ Dévìd vaá ba beè emí m Kpá Káí kilma ló Júdàs, e a beè tulè gbò e ba è sii Jíìzọ̀sa, á lẹ̀ẹ̀à. 17Boo bée kọ Júdàs beè ene nen e a è dìí zẹ̀ẹ̀, e Jíìzọ̀s beè sàe kọ á zọ̀i síá tóm.” 18(Kpègè e Júdàs beè ie lọl ló a pọ́lọ́ bá tóm ní e ba è tú zalma kunu kẽ kĩ e a è dọ̀ ù vaá pómí zààlà fá ló gbẹá é. 19Dénè gbò e a di Jerúsàlẹ̀m beè dã́ nu e a è nááá ló Júdàs, vaá m baála dém bel bà gboó kolí ólá kolíe Akẹ́ldàmà, e a gè tàb kọlà “Kunu Kẽ Mii.”) 20“Ba beè emí m Kpá Sọ́l Leelà kọ: ʽA tọ á dú kóló m, tọ́ọ̀ nen á gá sígá m.’ Ba è emína gé kọ: ʽDõòna nen á nyaaé ló m a tọ tóm.’ 21“Vóá à naa, à dú bíi kọ dõòna nen á dọ̀í ló vaá elá nen di tõ̀ò kọ Dõò Jíìzọ̀s beè kẽ̀èà aa kè mà ú. À é íè ge dú ene nen gbàà gbò gbálà e a beè dìí ló dénè tṍó e Jíìzọ̀s nè bẹ̀ì géè kyãà kil sĩ́ nè nvéeá, dàlà togó lọl tṍó e Jọ́ọ̀n beè ló kpẹa e a kil ló gè tú múú logmá gbò nen tẹlẹ dee e Bàrì tú Jíìzọ̀s lọlíí ló kilma káála.” 23Boo bée vó, bà gboó í bá ló bàà kà gbálà: Túá nen kọlà Jósẹ̀f e bà ólò kolíe Baasábàs, à bè Jọ́stọ̀s na gé. Ní e a égè bàà nen à kọ̀là Matáíàs. 24Bà gboó tãàgà ló Bàrì kọ: “Dõò, ò nyímà bùlà kọ̀láá nen. Vóá à naa, naa kọ é nyima ló nen e olo sàa zẹ̀ẹ̀ pálàa není 25kọ bé à sí tómí dì belí nen e Jíìzọ̀s lẹẹlà, vaá nyaaá ló Júdàs e a è aaí dẽe má sĩ́ kĩ e a bọ́ ló ẹlẹá.” 26Bà gboó uu ńnóm pálàa ọ̀và naamá sĩ́ deè gè sà ene nen lọlvá zẹ̀ẹ̀. A beè dọ̀ nè Matáíàs vaá bà gboó túe gbá dẽe na kà òb nè ene nen e Jíìzọ̀s lẹẹlàa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\