TÓM 10

1À íe ene kà gbálà e a bée kọlà Kọnílìọ̀s e a beè di bon Sizaríà. A beè di togó vòò tub (600) nen bé e bà dṹùnà bóó nè òb tub nen bé pá Róm̀ e bà kólíva “Gbò Bé Pá Ítàlì.” 2Dénè pá a tọ nè ẹ̀ẹ̀ beè olòó fã̀ Bàrì. A beè olòó palà ge nvèè bá nè gbò tãa e a dú Júù vaá a è olòó tãàgà ló Bàrì lee. 3Boo taa tóm fèèbe ene dee, Bàrì beè gboó kùùlàe dẽe naa kọ á mòn nyómá tóm Bàrì e a bã tọ lóe vaá kólíe kọ, “Kọnílìọ̀s!” 4À gboó gọ̀líé ló ẹ̀b. Pọ̀ à gboó siíe vaá à gboó kólíe vaá bĩináe kọ, “Tẹ́ẹ̀, éé náá é?” Nyómá tómá à gboó aalá nèe kọ: “Bàrì dã́ o tãàgà ló vaá à mòn bé e o gé nvèè bá nè gbò nen naa, vaá dénè nuí a íná kè sĩ́ Bàrì di belí vààla gyọ́ọ e a é kẽeà boo. 5Lẹ̀ẹ̀là gbò nen kọ bà á sí Jọ́pà kátogóí ló ene kà gbálà e a kọ̀là Sáímọ̀n Pítà. 6À di tọ ene kà gbálà e a ólò sí tóm ló kpá nom e a bée kọ̀là Sáímọ̀n, e a tọ di nu gã́ pene.” 7Nyómá tómá à gboó àà, vaá Kọnílìọ̀s à gboó kolí bàà kà pá a nvín tọ bii ló ene kà nen bé e a ólò fã̀ Bàrì e a dṹùnà gbò e bà ólò dìe ló kọ̀láá tṍó. 8À gboó noo tẽ́ nu e nyómá tómá kọ nèeá nèva vaá lẹ̀ẹ̀làva kọ bà á sí Jọ́pà. 9Dee e a zilà nyoone nvée deeá, boo tṍó e a é láá dú òb nè bàà tóm fèèbe, gbòa beè di boo èèlè e bà gé dú vaá bà á íná ku ló Jọ́pà. Pítà beè gboó dẽe kil boo bọ̀b tọ gé tãàgà ló Bàrì. 10Tá kói beè táé ló vaá à gboó gbĩ́ gè dé gyã́á. Boo tṍó e bà gé naa gyã́á e a é déá, Bàrì beè gboó kùùlàe dẽe. 11À gboó mòn káála e a kuuà nè ene kà nu e a belí gbele gbàà kàn e bà tab ténìva gá gẹẹlẹ lọl káála kilma boo kunu kẽ. 12Kọ̀láá íb sĩ́ nom nè ńnóm e a ólò di tọ nè ní e a ólò di boo bàlà ól beè di boo nu e a belí kàna. 13À gboó dã́ mon e a kọ́ nèe kọ, “Aa boo fẹ́ gbò nom nè ńnómí vaá ò bà!” 14Sõò Pítà beè aalá kọ, “Ním̄ gé fẹ́ bà, e Dõò! M̀ gáà bà tọ́ọ̀ kà nom à bè ńnóm e beele née ólò tú kọ à õoà à bè ge kọ à dú lé gè bà tọ́ọ̀ dee.” 15Moná à kpáá kọ́ nèe kọ, “Ó gá kọná kọ nu e Bàrì ni kọ à di õoà náa õoà à bè ge kọ náa dú lé gè bà.” 16Taa tóm gbò e a lẹẹà naa vó, kọ bé bà kálá òòma kẽ nuá kilma káála. 17Pítà géè bugi togó boo bé e íb nu e Bàrì kuulà zogèeá kọlà. Boo tṍóá, gbò e Kọnílìọ̀s beè lẹ̀ẹ̀làa a bĩ́íná vaá nyimá kĩ e tọ Sáímọ̀n dì. Ba è gboó di elá gã́ nu tọ e a téní bã beá. 18Bà gboó kolí kól vaá bĩiná kọ, “É kọ à ié nen kyáà e a bée kọlà Sáímọ̀n Pítà e a di beí?” 19Pítà beè di e a géè bugi togó boo bé e íb nu e Bàrì kuulà zogèeá kọlà, tṍó e Nyómá Káí Bàrì gboó kọ́ nèe kọ, “Gbàn tṍ! À ie taa nen e bà gé bĩ́ínáni. 20Kpoogá dee ló vaá ò zọva nyòònà. Ó gá kọ nóo gé nyooneèva, boo bée kọ nda ní e m beè lẹ̀ẹ̀làva é.” 21Boo bée vó, Pítà à gboó zọ̀va nyòònà vaá kọ́ nèva kọ, “Nda ní nen e o géè gbĩ́i é. Éé ní e o dúi ló é?” 22Bà aalá nèe kọ, “Nen togó gbò bé e a bée kọlà Kọnílìọ̀s ní e a è lẹ̀ẹ̀lài é. À dú lé nen e a ólò fã̀ Bàrì vaá dénè pá Júù ólò palà ge nvèèe ka ló. Ene kà nyómá tóm Bàrì beè kọ́ nèe kọ á lẹ̀ẹ̀là tóm kolmáni domá a tọ, kọ bé à dã́ nu e o é kọ́ nèe.” 23Pítà à gboó kolíva nvee tọ vaá nèva kĩ e bà ma zivè kà bílá dee deeá. Dee e a nyoone nvée deeá, Pítà beè gboó kpoogá dee ló vaá zọ̀va gbá tọ àà, vaá sìgà gbò e bà dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s e bà dú bon Jọ́pà beè zọ̀va gbá tọ sì. 24Bà íná Sizaríà dee e a égè bàà dee e ba è aa Jọ́pà. Bà gá íná kĩé, Kọnílìọ̀s bii ló pá a vígà nè pá a lé kóò e a è kolí beè dì e bà géè elá bànàva. 25Pítà gé elá gé nu tọ e a gé gbĩ́ gè bã tọá, Kọnílìọ̀s à gboó kanae mon vaá dọ̀e ke gbàà kumi sĩ́ kẽ nèe. 26Sõò Pítà beè siíe bá ló ele èla vaá kọ́ nèe kọ, “Aa boo elá èla, boo bée kọ nda níì Bàrì nì.” 27Boo tṍó e Pítà gé zọ Kọnílìọ̀s kyãà bã m tọá, Pítà beè kil sĩ́ ló gè ló bel nèe. Tṍó e Pítà íná kà m tọá à gboó mòn kà tõ̀ò nen e bà di bṍóná. 28À gboó kọ́ nèva kọ: “Boolo palà ge nyimai kọ log pá Júù náa sọ tọ deè kọ nen e a dú Júù á sí tọ gbò e bè níì pá Júù nì à bè ge zọ̀va naaá nu. Sõò Bàrì beè zogè nda kọ ḿ gá tú kọ tọ́ọ̀ nen e Bàrì beè dèm náa õ̀òà à bè ge dú pọ́lọ́ gè zọ̀e gbaa ló. 29Vaá vó ní e a náa, vaá tṍó e o lẹẹlà tóm kolmám̄ kọ ḿ dù, ním̄ pee tṍó ló gè dù e. M̀ gé gboó bĩ́ínái kọ, Éé ní e o lẹẹlài tóm kolmám̄i ló é?” 30Kọnílìọ̀s à gboó aalá kọ: “Kpènè vóí taa dee e a kil nvéeí kẽá, m beè di ńda tọ e m géè tãàgà ló Bàrì boo taa tóm fèèbe. Ene kà nyómá tóm Bàrì à gboó buuá elam̄ sĩ́, 31vaá kọ: ʽKọnílìọ̀s! Bàrì dã́ o tãàgà ló vaá à mòn bé e o gé nvèè bá nè gbò nen naa. 32Lẹ̀ẹ̀là tóm simá Jọ́pà gé kolmá ene kà gbálà e a kọ̀là Sáímọ̀n Pítà domá. À di tọ ene kà gbálà, e a kọ̀là Sáímọ̀n, e a ólò sí tóm ló kpá nom, e a tọ di nu gã́ pene.’ 33Vaá m beè gboó gbẹá boo t̃ẽ̀ènè tṍóá lẹ̀ẹ̀là tóm kolmáni, vaá à dú lé kọ o dú. Dénè bẹ̀ì di élá kè sĩ́ Dõò Bàrì kĩí kátogóí gé dã́ kọ̀láá nu e Bàrì beè nvèèni gã́ kọ ó kọ́ nèi.” 34Pítà beè dàlà togó ló bel kọ: “Kátogóí, à palà ge kùùàm̄ dẽe kọ t̃ẽ̀ènè íb bá ní e Bàrì túmá kọ̀láá nen é. 35Kọ̀láá nen e a ie síìà pọ̀ Bàrì vaá naa nu e a lelà, Bàrì túe. Náa fula boo dó kĩ e nená dú. 36Boolo nyimàì ló mon bel e Bàrì beè faalá má pá Ízràẹ̀l, e a gé vee Lé Kpẹa e a kil ló sĩ́ deè ge zọ̀ Bàrì naaá fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló tení dú ló Jíìzọ̀s Kráìst, e a dú Dõò dénè nen. 37Ò nyimai ló íb zivè kà nu e a è náá m zivè kà kpá dó Judíà, dàlà togó lọl Gálìlì tṍó e Jọ́ọ̀n beè tú múú logma Jíìzọ̀s lọ̀l. 38Ò nyimai nu e a kil ló Jíìzọ̀s, nen Názàrẹ̀t, bé e Bàrì beè sàe vaá nèe Nyómá Káí nè kpóó naa. Kọ̀láá kĩ e a è sì, a è naa lé vaá bó kọ̀láá nen e Pọ́lọ́ Nyómá géè tãagée, boo bée kọ Bàrì beè dìe ló. 39“Beele beè mònmà dẽe kọ̀láá íb tóm e a è sí gbẹa m kpá dó pá Júù nè bon Jerúsàlẹ̀m. Ba beè káe kú té vaá fẹ́e. 40Sõò Bàrì beè kẽée lọl ke mà ú ní e a égè taa dee, vaá à tú a ló zogè beele. 41Náa è tú a ló zogè dénè pá Júù, sõò áá beele e Bàrì beè sà kọ é elá nen di tõ̀ò kilmàèe ló, vaá e beè zọ̀e deá, õá, boo tṍó e a è kẽ̀èà aa ke mà ú lọ̀l. 42Vaá a è lẹ̀ẹ̀lài kọ é vee Lé Kpẹaá nè gbò nen, vaá kọ́ nèva kọ ẹlẹ ní nen e Bàrì beè sà kọ á beelá bel ló gbò e bà di dùm nè gbò e bà ni ú é. 43Dénè gbò kọ́ bùlà Bàrì beè ló bel e a kil ló Jíìzọ̀s kọ kọ̀láá nen e a dẹlẹ́e nyíe boo, Bàrì é ia ló a pọ́lọ́ nèe tení dú ló kói e a di m a bée.” 44Boo tṍó e Pítà beè di e a géè lo ló belá, Nyómá Káí beè gboó dọ boo dénè gbò e bà géè gbàn tṍ ló Lé Kpẹaá. 45A beè palà ge bọọ ló pá Júù e ba è dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀sa, e ba è zọ̀ Pítà gbá tọ aa Jọ́pà dùa, kọ Bàrì lẹẹlànà gé Nyómá Káí tẹlẹ boo gbò e bè níì pá Júù nì. 46Boo bée kọ bà dã́va gã́ e bà gé tú dõòna gbò dém bel lèèmà Bàrì vaá kọ Bàrì bọọ zoogá. Pítà à gboó bĩiná kọ, 47“Nyómá Káí dọ boo gbòi dì belí bé e a è dọ̀nà gé boo beele naaá. Éé ní e a é kpáá kpègii kọ é gá tú múú logmáva é?” 48Vóá à naa, à gboó lẹ̀ẹ̀là kọ bà á tú múú logmáva boo bée Jíìzọ̀s Kráìst. Ba è gboó bànie kọ á tú sìgà dee tõomàèva ló.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\