TÓM 11

1Gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà nè dõòna gbò vígà m Kráìst e ba è di zivè kà kpá dó Judíà beè dã́ kpẹa e a kil ló bé e sìgà gbò e bè níì pá Júù nì beè zìgànà gé ló mon bel Bàrì naa. 2Tṍó e Pítà ooà kẽ íná Jerúsàlẹ̀m, sìgà gbò e bà ólò kọ gbò e bè níì pá Júù nì é íè ge zẹ́ẹ́ kòòà kọ bé bà kálá láá nyoone nvée Jíìzọ̀s beè gboó kọ́e bel kọ, 3“O beè sí tọ gbò e bè níì pá Júù nì vaá zọ̀va déa gyã́á!” 4Pítà à gboó noo tẽ́ zivè kà bé e nu beè lẹ̀ẹ̀à naa lọl dààà togó nèva, kọ: 5“M beè di e m géè tãàgà ló Bàrì gbẹá Jọ́pà, Bàrì à gboó kùùlàm̄ dẽe. M beè gboó mòn ene kà nu e a belí gbele gbàà kàn e bà lul díí ténìva gá vaá gẹẹlẹ lọl káála elèm̄ ló. 6M beè palà ge bã ló ẹ̀b vaá m̀ gboó mòn kele kele íb sĩ́ nom nè ńnóm e bà ólò di tọ nè ní e bà ólò di boo bàlà ól e bà di m. 7M̀ gboó dã́ mon e a kólím̄ vaá kọ́ nèm̄ kọ, ʽPítà! Aa boo fẹ́ gbò nuí vaá ò bà.’ 8“Nda beè aalá nèe kọ, ʽNím̄ gé fẹ́ bà, e Dõò! M̀ gáà bà tọ́ọ̀ kà nom à bè ńnóm e beele née ólò tú kọ à õ̀òà à bè ge kọ à dú lé gè bà tọ́ọ̀ dee.’ 9“Moná à kpáá kọ́áná gé nèm̄ aa káála kọ, ʽÓ gá kọná kọ nu e Bàrì ni kọ́ à di õoà náa õoà à bè ge kọ náa dú lé gè bà.’ 10Taa tóm gbò e a è lẹ̀ẹ̀à naa vó, kọ bé bà kálá òòma kẽ nuá kilma káála. 11“Kà lèlà tṍóá taa gbálà nen e ba è lẹ̀ẹ̀làva lọl Sizaríà kọ bà á dúm̄ ló beè di elá nvée nu tọ e m dìa. 12Nyómá Káí à gboó kọ́ nèm̄ kọ ḿ nyoonéva vaá ḿ gá kọ ním̄ nyooneèva. Ọọlẹva kà není e e gbá dú pá vígà m Kráìst e bà dú bon Jọ́pài beè zọ̀m̄ sí Sizaríà vaá dénè bẹ̀ì è gbá bã tọ Kọnílìọ̀s. 13À gboó noo tẽ́ nèi, bé e a beè die tọ vaá mònie nyómá tóm Bàrì e a bãee ló vaá kọe nèe kọ, ʽLẹ̀ẹ̀là gbò nen simá Jọ́pà kọ bà á kolí ene kà gbálà e a kọlà Sáímọ̀n Pítà maèni. 14Mè à é ló bel e a é duulà dénè pá o tọ nè ọ̀ọ̀ nèni.’ 15“Vaá boo tṍó e nda gbóò dàlà togó ló bel, Nyómá Káí dọ̀va boo dì belí bé e a è dọ̀nà gé boo beele naa dààà togóá. 16Boo tṍóá nda è gboó kẽ̀èà boo bel e Dõò beè kọ̀a kọ, ʽJọ́ọ̀n beè olòó tú múú logma gbò nen, sõò Bàrì é néi Nyómá Káí.’ 17Vóá à naa, be Bàrì dõo Nyómá Káí nè gbò e bè níì pá Júù nì dì belí bé e a è dõ̀òna gé nè beele pá Júù naa boo tṍó e beele beè dẹlẹ nyíe boo bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìsta, nda mée e nda é láá kpèg Bàrì e?” 18Tṍó e gbòa dã́ bel e Pítà lóí, bà gboó kùb ge gbẹ Pítà vaá dàlà togó lèèlà Bàrì kọ, “Bàrì a náa kọ gbò e bè níì pá Júù nì á iéna gé deè ge ọ́gá, naa ní e bà é íe dùm e bè náa tá.” 19Sìgà gbò e bà dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s e bíígá ló beè naa kọ bà á zààlà boo tṍó e ba è fẹ́ Stívàna beè téági má sĩ́ gbò bon kĩ e a kọlà Fanísìà, Sáíprọ̀s nè Ántìọ̀k gé veé Lé Kpẹaá nè áá pá Júù. 20Sõò sìgà ọ̀và e bà dú Sáíprọ̀s nè Sairínì beè má sĩ́ Ántìọ̀k vaá dàlà togó veena gé Lé Kpẹa e a kil ló Dõò Jíìzọ̀s nè gbò e bè níì pá Júù nì. 21Dõò Bàrì beè palà ge nvèè bá nèva, naa ní e gã́ bug gbò nen beè gboó ziga ló Lé Kpẹaá vaá kììà kẽ aa ló ba pọ́lọ́ vaá dẹlẹ nyíe boo Dõò Jíìzọ̀s. 22Kpẹa e a kil ló bé e gbò e bà di Ántìọ̀k beè kììà kẽ vaá dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s naa beè gboó íná dee tṍ bõ̀òna ló Kráìst e a di Jerúsàlẹ̀m. Vóá à naa, ba è gboó lẹ̀ẹ̀là Baanàbàs kọ á sí Ántìọ̀k. 23Tṍó e a íná kĩé vaá mòn bé e Bàrì tã́ánèva dee bá naa, nyíee beè palà ge ẹẹ. À gboó dùùlàva bá deè tṍ kọ bà á kil sĩ́ ló gè tú t̃ẽ̀ènè ból nyíe fã̀mà Dõò. 24Baanàbàs beè dú lé nen e Nyómá Káí à di ḿmaé m, vaá à palà ge dẹlẹ nyíe boo Bàrì. Gã́ bug gbò nen beè gboó kììa kẽ vaá dẹlẹ nyíe boo Dõò. 25Boo tṍóá, Baanàbàs beè gboó sí Tásọ̀s gé gbĩ́ Sọ́ọ̀l. 26Tṍó e a ni moníe, a è gboó faaláe kilma Ántìọ̀k, vaá pálàa ọ̀và beè tõo boná m ene gbáá vaá olòó zọ̀ gbò e a di m bõ̀òna ló Kráìst bṍóna vaá nóòmà nu kà tõ̀ò gbò nen. Ántìọ̀k ní túá kĩ e ba è zẹ́ẹ́ kolí gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s kolíva “Gbò Kráìst” gbẹá é. 27Lèlà gbò tṍóá sìgà gbò kọ́ bùlà Bàrì beè aagi Jerúsàlẹ̀m má sĩ́ Ántìọ̀k. 28Ene ọ̀và, e a bée kọlà Ágàbọ̀s, beè elá èla vaá Nyómá Káí à gboó túe kọmá kọ gbele agẹ bá kíi é gé dọ boo zivè kà bàlà booí. (Kíiá beè dọ̀ boo tṍó e Klọ́dìàs géè bẹ̀l Róm̀.) 29Dénè gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s beè bilá ló kọ bu ọ̀và á lọlàgì nu nyòòmà bé e bá bu ọ̀và tóólá naa domá, kọ bé bà nvèèmàe bá nèe ba gbò vígà m Kráìst e bà di Judíà. 30Boo tṍóá bà gboó lọlàgì nu vaá tú kpègè e a dú ló tenmá bá Baanàbàs nè Sọ́ọ̀l má gbò tule bõ̀òna ló Kráìst e a di Judíàa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\