TÓM 12

1Kà lèlà tṍóí Méné Hẹ́rọ̀d beè dàlà togó biigè ló sìgà gbò e bà dṹùnà bõ̀òna ló Kráìst. 2A beè lẹ̀ẹ̀là kọ bà á tú gẹ̀ bé kèlmà Jém̀z, e a dú vígà Jọ́ọ̀n. 3Boo tṍó e a mon kọ nu e a náanìèa ẹ́ẹlẹ̀ nyíe pá Júù, a beè gboó kọ bà á sii Pítà. (Nuí beè naaá boo tṍó Vààla Gyọ́ọ e pá Júù ólò dé Fétúlú e Nu e a Gbuuve á gé Gbàà.) 4Tṍó e bà ni sii Pítà lọ̀l, ba è gboó túe nvee tọ kpọ́gọ́lọ́ vaá kọ ténì tõ̀ò gbò bé e bà dì ténì ténì nen á olòó kùe dẽe ló. Hẹ́rọ̀d géè noo gè tú Pítà sẹlẹ kè sĩ́ bõ̀ònà bàlà boo vaá beeláe bel ló boo tṍó e Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí é tá sĩ́. 5Vóá à naa, ba beè tú Pítà gbẹẹ tọ kpọ́gọ́lọ́, sõò gbò e bà di bõ̀òna ló Kráìst beè olòó kil sĩ́ gè palà ge tãagà ló Bàrì máe. 6Tṍó e Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí ni tá sĩ́, kà lèlà bílá dee e a é zìlà kọ bé Hẹ́rọ̀d gboó beeláe bel lóá, Pítà beè di dáá gbà gbá bàà nen bé e ba beè tú bàà tọ díí kpọ́gọ́lọ́ lùlmae lùlva ló. Gbò bé géè kù dẽe ló nu tọ e a téní bã boo be tọ kpọ́gọ́lọ́á. 7Boo búù ló ene kà nyómá tóm Bàrì beè gboó sìlàe ló kĩé, vaá ẹ́ẹ́ dee e a dúé ló à gboó ẹẹlẹ̀ zivè kà m àn tọ kpọ́gọ́lọ́á. Nyómá tómá à gboó sii bá ból lẹ́b Pítà vaá zùgèe kẽée lọl boo. À gboó kọ́ nèe kọ, “Vàlẹ̀ bá aa boo!” T̃ẽ̀ènè tṍóá díí kpọ́gọ́lọ́á à gboó fùlà ààe bá dọ kẽ. 8Nyómá tómá à gboó kọ́ nè Pítà kọ, “Bọá o díí tõ̀ò tẽ́ bììà lóni vaá ò nvèà o kpá ká tọ.” Tṍó e Pítà ni naa bé e a kọ́ lọ̀l, nyómá tómá è gboó kọ, “Nvèà o kọ̀là ló vaá ò nyooném̄ nvée.” 9Pítà beè gboó nyoonée nvée aa tọ kpọ́gọ́lọ́á, sõò náa beè nyimá sẹ̀ gyáálá à bè nyen ní e nyómá tómá beè dì e a géè ló bel nèe. A beè tõoé ló belí gyáálá. 10Ba è téní zélí túá gbò kù dẽe ló nè ní e a égè bàà gbò kù dẽe ló, vaá dee dee nvée, bà gboó íná ló nu tọ e bà tú kpọ́gọ́lọ́ naamáá, e a téní bã boná. Áá nu tọá beè kùùà boo a ló, vaá bà gboó téní àà. Ba beè kyãà téní boo ene kà èèlè, vaá boo búù ló nyómá tómá à gboó aa ló Pítà. 11Boo tṍóá Pítà beè gboó nyèèà vaá nyimá a bá kọ á génàe tọ kpọ́gọ́lọ́. À gboó kọ, “Lèlà kátogóí ní e m nyímà kọ kà kà mè Dõò beè lẹ̀ẹ̀là a nyómá tóm domá kọ á nvèè bá dùùlàm̄ lọl bá Hẹ́rọ̀d nè dénè nu e pá Júù beè noo kọ bà é náamàèm̄ é.” 12Tṍó e a ni nyímá kọ níá bé e nu nááá naa é, a beè gboó má sĩ́ tọ Mérì, kà Jọ́ọ̀n Máàk, kĩ e kà tõ̀ò gbò nen beè bõoná e bà géè tãàgà ló Bàrì máe. 13Pítà beè kòn bá nvée nu tọá, vaá ene kà nvín gyóòlo pá bia, e a kọlà Ródà, à gboó dù gé nyimá ló nen e a gé kon bá nvée nu tọá. 14A beè nyimá ló mon nená kọ́ níá mon Pítà. Nyíee beè gboó palà ge ẹẹ, naa ní e bè náa vàlẹ̀ kùùlà nu tọá sõò à gbálá òòà kẽ bã m tọ vaá kọ́ nè gbòa kọ, “Pítà di élá nvée nu tọá.” 15Dénè ọ̀và beè aalá nèe kọ, “Dáa dìni dẽe.” Sõò Ródà beè kil sĩ́ gè kọ́ nèva kọ, “M̀ ló kà kà bel.” Bà gboó aalá nèe kọ, “Níá nyómá Pítà.” 16Dénè tṍóá Pítà beè di e a gé kòn bá nvée nu tọá. Tṍó e bà gboó kùùlà nu tọá vaá bà mòn Pítà, a beè gboó palà ge bọọva ló. 17À gboó tú bá lomá bel nèva kọ bà á pĩi gã́. À noo tẽ́ nèva bé e Bàrì áàlàèe lọlie tọ kpọ́gọ́lọ́ naa. À kọ́ nèva kọ, “Kpẹaí belí nèi Jém̀z nè dõòna gbò vígà m Kráìst.” À gé kọ́ gé vó lọ̀l, à gboó àà má sĩ́ dõòna ke tõ̀ò. 18Tṍó e dee ni zilà, bùlà beè gboó palà ge bã ló gbò bé e bà géè kù dẽe ló Pítà gbẹa tọ kpọ́gọ́lọ́á boo bée nu e a naáe lóá. 19Tṍó e Hẹ́rọ̀d nyímá kọ Pítà beè kìl aa tọ kpọ́gọ́lọ́á, a beè gboó lẹ̀ẹ̀là pá a gbò bé kọ bà á gé gbĩ́e, sõò bà náa beè mònie. Boo bée vó, Hẹ́rọ̀d beè gboó bĩ́íná bel gbò bé e bà géè kù dẽe ló Pítà vaá lẹ̀ẹ̀là kọ bà á fẹ́va. Tṍó e nuí nááá lọ̀l, Hẹ́rọ̀d beè gboó aa Judíà má sĩ́ Sizaríà gé zẹ́ẹ́ tõo. 20Pá Táíà nè pá Sáídọ̀n beè gbá gbọ́ọ́lá sì gé mòn Hẹ́rọ̀d boo bée kọ sṹg beè palà ge bã̀e nyòòmàva. Ba beè zẹ́ẹ́ mòn Blástọ̀s e a è di togó gè kù dẽe ló boo be ménéá vaá ló bel nèe kọ á nveenìè bá neèva. Bà gboó sí ló Hẹ́rọ̀d gé bànie kọ á gá biile nyíee, boo bée kọ bà ólò zalí ba gyã́á lọl gbò bon e ménéá gé lẹẹlà bel ló. 21Kà lèlà dee e a beè í bá ló kọ bà á dùa, Hẹ́rọ̀d beè gboó nvèà a pọ̀b kọ̀là ló méné vaá ĩì tẽ́ boo a kpò té méné, vaá gboó dàlà togó ló bel nè gbòa. 22Gbòa à gboó kòòlà kpã́ kọ, “Níì Bàrì ní e a gé ló bel nèi é, níì nen nì!” 23T̃ẽ̀ènè tṍóá nyómá tóm Bàrì à gboó tãae bá lọl boo a kpò téá sá kẽ, boo bée kọ náa nè ka Bàrì. Lúé à gboó bàe gbẹẹ di dùm dọ̀ tṍó e a fẹ́e. 24M gbò tṍóá, mon bel Bàrì beè dì e a gé kil sĩ́, vaá gã́ bug gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s beè bọọ dọ ló. 25Baanàbàs nè Sọ́ọ̀l beè naa nu e ba è dú ló Jerúsàlẹ̀m lọ̀l. Bà gboó faalá Jọ́ọ̀n Máàk ààmà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\