TÓM 13

1Sìgà gbò kọ́ bùlà Bàrì nè gbò dò bá beè di bõ̀òna ló Kráìst e a di Ántìọ̀k, e bà dìgà belí: Baanàbàs, Sémìọ̀n (e bà ólò kólíe Bila), Lúsìọ̀s (e a dú Sairínì), Manéàn (e Hẹ́rọ̀d Ántìpàs e a géè bẹ̀l Gálílì nè ẹ̀ẹ̀ beè gbá bọọ aa kẽá) nè Sọ́ọ̀l. 2Boo tṍó e ba è di tãàgà ló káà gã́, Nyómá Káí beè gboó kọ́ nèva kọ, “Tui Baanàbàs nè Sọ́ọ̀l sẹlẹi kele nèm̄i, kọ bé bà sí tóm e m beè kólíva ló.” 3Ba beè ká gã́ vaá tãàgà ló Bàrì boo Baanàbàs nè Sọ́ọ̀l. Bà dẹlẹva bá ból vaá gboó lẹ̀ẹ̀làva ààmà. 4Boo tṍó e Nyómá Káí ni lẹẹlà Baanàbàs nè Sọ́ọ̀l ààmà, ba beè gboó àà kil bon Sẹlúsìà. Bà aa kĩé bã faà sĩ́ múú má sĩ́ ene ke tõ̀ò kĩ e múú bééá téní ló e a kọlà Sáíprọ̀s. 5Tṍó e bà íná Sálàmès, ba beè bã m gbò tọ Bàrì pá Júù vaá lógági mon bel Bàrì. Jọ́ọ̀n Máàk beè dìva ló e a géè nvèè bá nèva ló gè sí tóm Bàrì. 6Ba beè kyãà tení boo kpòa fùl aa Sálàmès dọ dõòna kà bon e a kọlà Páfọ̀s vaá zọ̀ ene kà gbálà e a ólò naa biè kẹẹmà gbò nen, e a bée kọlà Baajíìzọ̀s, nyòònà. A beè dú nen Júù e a ólò kpọ́ kyáá kọ ẹlẹ nen kọ́ bùlà Bàrì. 7A beè dú kóò Sájọ̀s Pọ́ọ̀lọ̀s e a géè bẹ̀l Sáíprọ̀s e a beè dú nen e a ólò palà ge tavẹ nu. Sájọ̀s Pọ́ọ̀lọ̀s beè gboó kolí Baanàbàs nè Sọ́ọ̀l kọ bà á dù gé lóe mon bel Bàrì nèe bé à dã́è. 8Gbálà e a ólò naa biè kẹẹmà gbò nená, e a bée m mon bel Gríìk kọlà Ẹ́lìmàsa, beè kpègva. Náa è gbĩ́ gè kọ Sájọ̀s Pọ́ọ̀lọ̀s e a géè bẹl Sáíprọ̀s á dã mon bel Bàrì, naa ní e a é ziga ló. 9Boo tṍóá, Nyómá Káí beè gboó bã m Sọ́ọ̀l, e a kọlànà gé Pọ́ọ̀l. À gboó tú dẽe nvee m dẽe gbálàa vaá gọ̀lie ló ẹ̀b vaá kọ́ nèe kọ: 10“Olo nvín Pọ́lọ́ Nyómá! Ò ólò bé kọ̀láá nu e a dú lé. Ò íè dénè íb sĩ́ kẹ̀lẹ̀ e a dì, e o ólò gbĩ́ gè kyọ̀mà mon bel Bàrì kọ bé à nyá ló gbò nen. 11Bàrì é nèni kpọ̀ té kà lèlà kátogóí. Dẽéni é gímí vaá ò é zẹ́ẹ́ di m kùkùù gín.” T̃ẽ̀ènè tṍóá gín à gboó bú kọ̀l dẽe Ẹ́lìmàs, vaá à gboó dàlà togó tọga bá vaá gbĩ́ nen e a é sííe bá ló bá kyãàmà. 12Tṍó e Sájọ̀s Pọ́ọ̀lọ̀s e a géè bẹ̀l Sáíprọ̀sa mon nu e a nááá, a è gboó ziga ló mon bel Bàrì, boo bée kọ bé e Baanàbàs nè Sọ́ọ̀l nóòmà nu e a kil ló Dõo naa beè palà ge bọọe ló. 13Pọ́ọ̀l nè gbò e a è dìe ló beè bã faà sĩ́ múú aa Páfọ̀s vaá íná Páágà, ene kà bon e a di m Pamfélìà. Jọ́ọ̀n Máàk beè òòà ààvá nvée gbẹa kĩé vaá má sĩ́ Jerúsàlẹ̀m. 14Ba beè kil sĩ́ boo ba kyẽ̀è, vaá aa Páágà íná Ántìọ̀k e a di bálá sĩ́ Pesédìà. A zila dee bò séi pá Júù, bà gboó bã tọ Bàrì pá Júù vaá ĩ́ìva tẽ́ zẹ̀ẹ̀. 15Tṍó e bà ni bugi nu e a aa m Kpá Log Mózìs nè nu e a aa m Kpá Gbò Kọ́ Bùlà Bàrì lọ̀l, gbò nen togó tọ Bàrì pá Júùa beè gboó lẹẹlà tóm simá ló Pọ́ọ̀l nè Baanàbàs kọ, “Pá bẹẹ gbò vígà, be ò íèì mon bel agẹ nyíe e o é láá lói nèi, ò kọ́i.” 16Pọ́ọ̀l beè gboó elá èla vaá dàlà bá boo kọ bà á pĩi. À gboó dàlà togó ló bel kọ: “Pá nà vígà pá Ízràẹ̀l nè gbò e bè níì pá Júù nì e o ólò fãi Bàrì pá Ízràẹ̀l e o dii kĩí: Pãaném̄i tṍ ló! 17Bàrì, e a dú Bàrì pá Ízràẹ̀l, beè sà beéle gbò nómá tẹ̀ vaá naa kọ bà á bọọ dú kà zivè kà kpá dó boo tṍó e ba è di kè bá gyóòlo gbẹá Íjèpt. Bàrì beè tú a kói aamáva lọl kè bá gyóòlo Íjèpt, 18vaá m bàà tub gbáá, Bàrì beè ì̃ìmà ba pọ́lọ́ lab dògò gbẹá boo kpáá bàlà ól. 19A beè kyọ̀ sĩ́ àlàbà kà kpá dó lọl boo kunu kẽ Kénàn vaá òòma kẽ nè pá ńlẹ gbò. 20Dénè nuí beè naaá m bé e a é láá toolá ene bóó nè bàà tub nè òb (450) gbáá. “Tṍó e níí téní tà, Bàrì beè gboó nèva gbò gyàma sĩ́ e ba è olòó bẹ̀lva dọ̀ tṍó e nen kọ́ bùlà Bàrì e a kọlà Sámùẹ̀l dú. 21Vaá boo tṍó e ba è bĩiná Sámùẹ̀l kọ́ á sàe méné e a é bẹlèèva nèva, Bàrì beè gboó nèva Sọ́ọ̀l, sã́áná Kìs, e a dú gã Bẹ́njàmìn, kọ á dú ba méné m bàà tub gbáá. 22Tṍó e Bàrì tú méné lọl bá Sọ́ọ̀l, a beè tú Dévìd naamá ba méné. Bàrì ló bel kilma ló Dévìd kọ: ʽM è gbĩ́ mòn kọ Dévìd, nvín Jẹ́sì, dú nen e a léémám̄. À dú nen e a é náa kọ̀láá nu e m kọ́ á naa.’ 23“Jíìzọ̀s, e a aa mana mana Dévìd, ní nen e Bàrì tú naama Nen Dùùlà pá Ízràẹ̀l, dì belí bé e a beè zigà naa é. 24Be sĩ́ Jíìzọ̀s à kálá dàlà togó sí a tóm, Jọ́ọ̀n beè zẹẹ́ vee nè dénè pá Ízràẹ̀l kọ bà á ọga ló ba pọ́lọ́, mè à é túè múú logmàèva. 25Vaá tṍó e Jọ́ọ̀n ni íná boo e a é gé sí a tóm lọ̀l, a beè kọ́ nè pá Ízràẹ̀l kọ: ʽNda níì Méné e Bàrì Sa, e o gé íei bùlà kọ nda ẹ̀ẹ̀a, nì! Sõò palà ge dãi! Ẹlẹ dim̄ nvée e a gé dú, vaá ním̄ bọ́ ló gè taalá díí e a di boo a kpá ká tọ.’ 26“Pá nà vígà pá Ízràẹ̀l, e e gbáà aa kúúlí Ébràhàm, nè gbò e bè níì pá Júù nì e o ólò fãi Bàrì pá Ízràẹ̀l e o dii kĩí: Dénè bẹ̀ì ní e Bàrì beè lẹ̀ẹ̀là kọ bà á faalá kpẹa dùùài mà e! 27Boo bée kọ gbò e a di Jerúsàlẹ̀m nè ba gbò tule náa beè nyímá kọ Jíìzọ̀s ní e a dú Nen Dùùlà e Bàrì beè zigà kọ a é lẹẹlàè maèva é, à bè kọ ba beè tavẹ nu e gbò kọ́ bùlà Bàrì beè émí e bà ólò bugi kọ̀láá dee bò séi pá Júù. Tãa bée vó, ba beè ḿmè nu e gbò kọ́ bùlà Bàrìi beè émí boo tṍó e bà bẽge bel Jíìzọ̀s. 28Náa kal ló bée kọ bà náa beè mòn tọ́ọ̀ kà bel e bà láá lóe ló kọ bé bà fẹ́e, ba beè bàn Páílẹ̀t kọ á fẹ́e. 29Vaá boo tṍó e bà ni naáe kọ̀láá nu e ba è émí m Kpá Káí kọ à é lẹẹàe ló lọ̀l, dõòna gbò beè gboó dàlàe íí lọl boo bàà gbànà téá vaá túe lì m bànà ú. 30Sõò Bàrì beè kẽée lọl ke mà ú, 31vaá m gã́ bug dee Jíìzọ̀s beè olòó tú a ló zogègì gbò e bà ólò nyoonée nvée, e ba è zọ̀e aa Gálílì má sĩ́ Jerúsàlẹ̀m kọ bé à kalá ù. Kátogóí, baala ní e bà gé élá nen di tõ̀ò e a kilie ló nè gbò nen é. 32“Vaá beele fáàlà Lé Kpẹaí má boolo kọ: Nu e Bàrì beè zigà nè bẹẹ gbò nómá tẹ̀a, 33ní e a naa ḿmè nè beele e e dú ba gbò nvín é, m ge kẽee Jíìzọ̀s lọl ke mà ú vaá naa kọ á kpáá di dùm. Dì belí bé e ba è émí naa m Kpá Sọ́l Lèèlà bàà togó kọ: ʽOlo nà Sã́áná; nieí nda dú o Tẹ̀.’ 34Vaá nu e a kil ló gè kẽée lọl ke mà ú kọ bé a íí náa bèm gbẹa m bànà ú, Bàrì beè kọ: ʻM̀ é néi tã́áná dee bá e a di káí e m beè zigà nè Dévìd.’ 35Dì belí bé e dõòna ke tõ̀ò e a dina gé m Kpá Sọ́l Lèèlà kọ́ naa kọ: ʽNóo é sọ bá kọ íí o Nen Káí á bèm gbẹa m bànà ú.’ 36Boo bée kọ Dévìd beè sí tóm e Bàrì beè kọ á sì boo tṍó e ẹlẹ beè di dùm, vaá tṍó e a sí lọ̀l, a beè ù vaá bà lìe kĩ e ba è lì pá a nómá tẹ̀, vaá a íí à bèm gbẹa m bànà úá. 37Sõò íí Jíìzọ̀s e Bàrì beè kẽée lọl ke mà úá náa beè bèm gbẹa m bànà ú dì belí ní Dévìd. 38“Pá nà vígà! Nyimai naanii vó, kọ mè è gé vee kọ Bàrì é ia ló bọọ pọ́lọ́ nèi boo bée nu e Jíìzọ̀s beè naa. 39Bel léè kọ̀láá nen e a dẹlẹ́e nyíe boo, sõò Log Mózìs naa é láá léèvè bel tọ́ọ̀ nen. 40Vóá à naa, iei ọ́ẹ̀ dẽe, kọ bé nu e gbò kọ́ bùlà Bàrì beè kọ̀ náa lẹẹài ló. Ba beè kọ: 41ʽGbanii tṍ, e gbò nyà ló bel! Á dú nu e a é bọ́ọ́i ló vaá fẹ́i! Boo bée kọ gbò bá tóm e m gé sí gbò deeí nóo gé zigai ló kà bè nen baa tẽ́ nèi!’ ” 42Boo tṍó e Pọ́ọ̀l nè Baanàbàs ni aa tọ Bàrì pá Júùa e bà gé aà, gbòa beè bànva kọ bà á dú dõòna dee bò séi pá Júù e a bẽene deeá gé kpáá ló bel boo gbò nu e ba géè lòa neèva. 43Tṍó e gbòa ni zaalà ba bõonà ló, gbele tõ̀ò pá Júù nè gbò e bè níì pá Júù nì sõò bà kiia kẽ nyoone zìgà bel pá Júù beè gboó bììà nvée Pọ́ọ̀l nè Baanàbàs. Ba beè gboó ló bel agẹ nyíe nèva kọ bà á kil sĩ́ gè dẹlẹ nyíe boo sàn nyíe Bàrì. 44Dee bò séi pá Júù e a bẽeneá, sigà ńkem bõ̀ònà boná gá è dú tá boo vaá bṍóná tọ Bàrì pá Júù ló gè dã́ mon bel Dõò. 45Tṍó e gbò tule pá Júù mon bõ̀ònà gbòa e bà bṍóná, bà gboó sí nyíe ló Pọ́ọ̀l nè Baanàbàs vaá on Pọ́ọ̀l vaá bé bel e a géè lóá. 46Sõò Pọ́ọ̀l nè Baanàbàs beè lọ̀à pọ̀ ló vaá kọ́ nèva kọ: “A è dú bíi kọ é zẹẹ́ ló mon bel Bàrì nè boolo. Sõò tã́gíní bé e o kìnìì vaá beelái neai bọọ ló kọ nóo bọ́ì ló gè iei dùm e bè náa táá, è é aaí ló vaá gé ló nè gbò e bè níì pá Júù nì. 47Boo bée kọ nee mon bel e Dõò beè kọ̀ tṍó e a è lẹẹlài: ʻM̀ lẹ̀ẹ̀làni kọ ó gé dú ẹ́ẹ́ dee nè gbò e bè níì pá Júù nì, kọ bé dénè gbò e bà di bàlà booí ié dùùà téní dúni ló.’ ” 48Tṍó e gbò e bè níì pá Júù nì dã́ naa vóí, nyíeva beè ẹẹ vaá bà gboó kọ mon bel Dõò dú dù̃ùnè. Gbò e Bàrì beè sà kọ bà é ié dùm e bè naa tá beè gboó zigà ló. 49Mon bel Dõò beè zààlà íná dénè ke tõ̀ò e a di bálá sĩ́ kĩé. 50Sõò gbò tule pá Júù beè gboó ló bel kyọ̀mà nyíe sìgà gbò gbálà gyama sĩ́ e bà dú boná nè sìgà gbò bia e gbò nen ólò nvèèva ka ló e bà ólò fã̀ Bàrì. Bà gboó dàlà togó biigè ló Pọ́ọ̀l nè Baanàbàs vaá kpènèva lọl bálá sĩ́á. 51Gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà beè gboó kpàlà sãa e a dú boná lọa kè ká tọva naama gè zogèva kọ níá nu e a é síáva nen di tõ̀ò ló, vaá bà gboó àà má sĩ́ Ikónìàm. 52Nyíe gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s e bà di Ántìọ̀k beè palà ge ẹẹ vaá Nyómá Káí à mmáva m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\