TÓM 14

1T̃ẽ̀ènè kà nu e a beè nááá gbẹá Ántìọ̀k e a di bálá sĩ́ Pesédìàa ní e a è náááná gé gbẹá Ikónìàm e. Pọ́ọ̀l nè Baanàbàs beè bã tọ Bàrì pá Júù vaá ló bel Bàrì, naa ní e gbele tõ̀ò gã́ bug pá Júù nè gbò e bè níì pá Júù nì beè ziga ló Lé Kpẹa e a kil ló Kráìst. 2Sõò pá Júù e bà náa è zìgà ló Lé Kpẹaá, beè gboó ló bel kyọ̀mà nyíe gbò e bè níì pá Júù nì vaá kọ bà á bã̀ sṹg nyòòmà gbò vígà m Kráìsta. 3Gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà beè tõo boná kà zivè gã́ bug dee vaá taaá ló kọ́ kpẹa e a kil ló Dõò Jíìzọ̀s. A beè naa kọ gbò nen á nyimá kọ kpẹa e Pọ́ọ̀l nè Baanàbàs géè ló kilma ló a sàn nyíeá dú kà kà tenmá ló gbò tóm dù̃ùnè e a è túva simá. 4Pá boná beè dõ̀òà bàà gbò: sìgà gbò beè nyoone nvée nu e pá Júù kọ́, sìgà gbò à nyoone nvée nu e gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà kọ́. 5Boo tṍóá, sìgà gbò e bè níì pá Júù nì nè pá Júù bii ló ba gbò tule beè gboó gbá noo kọ bà é bómàè bàg vaá tobmàe dem gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà fẹ́è. 6Tṍó e gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà nyímá naa vó kọ níá nu e gbòa noo é, ba beè gboó téá aa boná kil Léstrà nè Dábì e a di bálá sĩ́ Laikónìà nè gbò bon e a dìgà kpàn kĩé. 7Ba beè gboó veégi Lé Kpẹaá gbò kĩé. 8À ié ene kà gbálà e a è di Léstrà e a beè gbẹa kọ̀và vaá náa ólò láá kyãà lọl tã́gíní dee e a è mèà. A beè di ĩ́ì tẽ́ kẽ 9e a géè gbàn tṍ ló Pọ́ọ̀l tṍó e a gé ló bel Bàrì. Pọ́ọ̀l beè gọ̀lie ló ẹ̀b vaá mòn kọ à dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s kọ à é láá bòèe. 10À gboó dàlà mon boo vaá kọ́ nèe kọ, “Elá èla boo pálàa kà kpóó tọni!” Gbálàa à gboó pẹẹ aa boo elá èla vaá dàlà togó kyãà bééá ló kĩé. 11Tṍó e bõ̀ònà gbòa mon nu e Pọ́ọ̀l nááá, bà gboó dàlà togó vulí kpã́ vaá kọ́ m dém bel pá Laikónìà kọ, “Gbò nyómá a kììà dú gbò nen vaá dù gé bã̀i zẹ̀ẹ̀ e!” 12Bà gboó tú Baanàbàs kolmá ene kà nyómá e a kọlà Zúùs. Bà tú Pọ́ọ̀l kolmá dõòna kà nyómá e a kọlà Hámìz boo bée kọ ẹlẹ ní e a géè ló bel deè sĩ́ é. 13Nen e a ólò vaalá gyọ́ọ nè Zúùs, e a tọ nyómá di lèlà sĩ́ boná, beè gboó faalá dom láo nè úla domá gã́ nu tọ e a téní bã kĩ e bà Pọ́ọ̀l beè dìa, boo bée kọ ẹlẹ nè bõ̀ònà gbòa beè gbĩ́ gè vaalá gyọ́ọ nè gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlàa. 14Tṍó e Baanàbàs nè Pọ́ọ̀l dã́ naa vó kọ níá nu e bà gbĩ́ gè naa é, ba beè gboó baagi ba kọ̀là ló lọa lóva, teelá bã zẹ̀ẹ̀ bõ̀ònà gbòa, vaá vulí kpã́ 15kọ: “Éé ní e a kọ ó naanii vó é? Beele gbò nen belíná gé boolo, beele níì gbò nyómá nì! È dú kĩí ló gè veé Lé Kpẹa e a kil ló Jíìzọ̀s Kráìst nèi, kọ ó kììài kẽ aalii ló gè fãi gbò nu e bè náa é dọ bélèi vaá fãi Bàrì e a di dùm, e a náa káála nè kunu kẽ nè pene nè dénè gbò nu e a diva m. 16M gbò tṍó e a kil nvéeá, Bàrì beè sọ̀ bá kọ̀láá gbò nen kọ bà á naa kọ̀láá nu e a léémava gè naa. 17Náa kal ló bée kọ vó, a beè olòó tú a ló tẹlẹ̀ bàlà kẽ nè gbò nen téní dú ló lé nu e a naagi. À dọọvẹ boo lọl sĩ́ káála nèi. À náa kọ kele kele íb sĩ́ té á múmí tṍó e bà ólò múmí. À nèi gyã́á vaá naa kọ nyíei á ẹẹ.” 18Náa kal ló bée kọ gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà beè ló dénè gbò mon belí, a beè palà ge tavàlà kọ bé bà kalá láá kpèg bõ̀ònà gbòa lọl ló gyọ́ọ e ba è kọ bà é vaalàe neèvaá. 19Sìgà pá Júù e bà aa Ántìọ̀k e a di bálá sĩ́ Pesédìà nè sìgà ọ̀và e bà aa Ikónìàm beè gboó dù gé ló bel vaá kììlà bùlà gbòa nvèà báva. Bà gboó gbá tóbma dem Pọ́ọ̀l vaá dùùlàe kẽ lọl boná, ié bùlà kọ a ú. 20Sõò tṍó e gbò e bà dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s beè gboó bṍónáe ló, a è gboó aa boo elá ela vaá òòà má sĩ́ boná. Dee e a nyoone nvée deeá, Baanàbàs nè ẹ̀ẹ̀ beè gboó àà kil Dábì. 21Pọ́ọ̀l nè Baanàbàs beè veé Lé Kpẹa e a kil ló Jíìzọ̀s Kráìst gbẹa Dábì, vaá gã́ bug gbò nen beè ziga ló Lé Kpẹaá vaá nyoone nvée Jíìzọ̀s. Bà gboó òòà kẽ kil Léstrà, aa Léstrà kil Ikónìàm vaá aa Ikónìàm íná Ántìọ̀k e a di bálá sĩ́ Pesédìà. 22Ba beè lógági mon bel agẹ nyíe nè gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s e bà dìgà gbò boná kọ bà á kil sĩ́ gè olòó dẹlẹ nyíe boo Dõò. Ba è noòmà kọ: “È é íè ge téní bá gbele tõ̀ò tãàgà m na kà di dùmi bã kè kẽ lẹẹlà bel Bàrì.” 23M bu kà bõ̀òna ló Kráìst e bà íná ba beè sà gbò tulè. Ba beè sí káà gã́ vaá tãàgà ló Bàrì tú gbò e ba è sàa nvee bá Bàrì e dénè ọ̀và dẹlẹ nyíe booá. 24Tṍó e Pọ́ọ̀l nè Baanàbàs ni beeá téní ló bálá sĩ́ Pesédìà lọ̀l, ba beè gboó íná bálá sĩ́ Pamfélìà. 25Tṍó e bà íná Pamfélìà, ba beè ló bel Bàrì nè gbò e bà di bon Páágà, bà aa Páágà kil bon Atálìà, 26vaá bã faà sĩ́ múú òòà kẽ aa kĩé kil Ántìọ̀k, e a náámá kĩ e ba beè elá tãàgava ló Bàrì boo vaá túva nvee bá Bàrì kọ a sàn nyíe á fááláva simá tóm e bà ni sí lọ̀liá. 27Tṍó e bà íná Ántìọ̀k, ba beè kolí dénè gbò e bà ólò sí bõ̀òna ló Kráìst bõonè vaá noo tẽ́ nèva bé e Bàrì túèva simàè tóm dù̃ùnè naa nè bé e a kuulà èèlè nè gbò e bè níì pá Júù nì kọ́ bà á dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s Kráìst naa. 28Ba beè tõo ló gbò e bà ólò nyoone nvée Jíìzọ̀s e bà di Ántìọ̀k kà zivè gã́ bug dee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\