TÓM 15

1Sìgà gbò gbálà beè aa Judíà dú Ántìọ̀k vaá dàlà togó nóòmà gbò e bà dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s kọ, “Bàrì náa é duulài be ò gáà koòài dì belí bé e Log Mózìs kọ́ naa.” 2Pọ́ọ̀l nè Baanàbàs nè ọ̀và beè ie kà agẹ bá dùlà bel boo íb dò bá nuí. Boo bée vó, ba beè gboó sà Pọ́ọ̀l nè Baanàbàs nè sìgà gbò e bà dú Ántìọ̀k kọ bà á sí Jerúsàlẹ̀m gé mòn gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà nè gbò tule bõ̀òna ló Kráìst kilma ló belí. 3Vóá à naa, bõ̀òna ló Kráìst beè gboó lẹ̀ẹ̀làva ààmà. Boo tṍó e bà gé aaá, ba è téní bálá sĩ́ Fanísìà nè Samérìà, vaá ba beè noo tẽ́ nè gbò e bà dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s e bà dìgàgì kĩé bé e gbò e bè níì pá Júù nì kììàgi kẽ vaá dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s naa, vaá a è gboó palà ge ẹẹlẹ̀ nyíe gbòa. 4Tṍó e bà íná Jerúsàlẹ̀m, bõ̀òna ló Kráìst bii ló gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà nè dõòna gbò tule beè túva boo kà lé bá. Ba beè gboó noo tẽ́ nèva dénè íb tóm e Bàrì beè túèva simá. 5Sõò sìgà gbò e bà dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s e bà dṹùnà pá Fárèsì beè gboó elá èla vaá kọ, “Ò é íè ge kọi nèi gbò e bè níì pá Júù nì kọ bà á kòòà vaá bà sẹlẹ Log Mózìs.” 6Gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà nè na gbò tuleá beè gboó gbá bõona vaá bùgà togó kilma ló belá. 7Tṍó e bà ni lóá bel boo belá dọ̀ kà kpã́á tóm, Pítà à gboó elá èla vaá kọ: “Pá vígà, boolo nyimài kọ kà kpã́á gbáá e a kil nvéeá Bàrì beè kolí nda lọlíí zẹ̀ẹ̀ vaá kọ̀ nda gé ló Lé Kpẹa e a kil ló Jíìzọ̀s Kráìst nè gbò e bè níì pá Júù nì kọ bé bà dã́ vaá ziga ló. 8Vaá Bàrì, e a nyimá bùlà kọ̀láá nen, beè nèva Nyómá Káí, dì belí bé e a beè nènà ge beele naa, gé náa tẹlẹ bàlà kẽ kọ gbò e bè níì pá Júù nì gé láá zìgànà ge ló Lé Kpẹa vaá nyoone nvée Kráìst. 9A beè naa zogè kọ tọ́ọ̀ kà kele á gé zẹ̀ẹ̀ beele nè ọ̀và. À ia ló ba pọ́lọ́ nèva boo tṍó e bà dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s. 10Vóá à naa, à náà vaá ò gbĩ́i gè ẹbmai Bàrì tenmá ló gè túi nyèè tò e beele à bè bẹẹ gbò nómá tẹ̀ náa beè láá toolá toolei gbò e bè níì pá Júù nì e bà dẹlẹ nyíe boo Jíìzọ̀s e? 11Náa lèlà naa vó! Beele zigà kọ Bàrì dùùlài téní dómá ló sàn nyíe e Dõò Jíìzọ̀s íéi ló, vaá níá bé e Bàrì dùùlànà ge baala naa é.” 12Dénè gbòa beè pĩi gã́ vaá gbàn tṍ ló Baanàbàs nè Pọ́ọ̀l boo tṍó e bà gé noo tẽ́ dénè tóm dù̃ùnè e Bàrì beè túva simá gbẹá zẹ̀ẹ̀ gbò e bè níì pá Júù nì. 13Tṍó e bà ni noo tẽ́ íná ke kùbmà, Jém̀z beè gboó elá èla vaá kọ: “Pá vígà, gbanim̄i tṍ ló! 14Sáímọ̀n ã́àa noo tẽ́ nèi bé e Bàrì beè zẹ́ẹ́ naa zogè kọ à léemàèe gè tú gbò e bè níì pá Júù nì naamàè pá ńlẹ gbò naa. 15Nu e gbò kọ́ bùlà Bàrì beè kọ̀ zọ belí gbaá ló, dì belí bé e ba beè émí m Kpá Káí naa, kọ: 16ʽBàrì kọ, deè sĩ́ e a gé dú, m̀ é òòà kẽ vaá kpáá dàlà tọ Méné Dévìd, e a beè uu sĩ́ kẽá, elé èla. M̀ é sí tóm ló nu e a beè kyọ̀à lóá vaá naa kọ á kpáá dú lé, 17kọ bé dénè na gbò e a sígáá á dúm̄ ló, dénè gbò e bè níì pá Júù nì e nda kolíva kọ bà á dú pá ńda gbò. 18Vóá bé e Dõò, e a beè naa kọ gbò nen á nyima gbò nuí tã́gíní kpã́á gbáá, kọ é.’ ” 19Jém̀z beè ló a bel kilma sĩ́ kọ: “À dú ńda bùlà kọ née é náa nu e a é tãage gbò e bè níì pá Júù nì e bà ni kììà kẽ nyoone nvée Bàrìi. 20Tãa vó, è é émí kpá máva kọ bà á gá dé tọ́ọ̀ kà nu e ba è vaamá gyọ́ọ nè gbò ńbàlì e bà náàmà bá vaá naa kọ á gá õoà ge dè, bà á gá bà nom e bà ììlà òò fẹ̀ à bè ge bà mii nu, bà á gá tõo dùm kùnà kúnà. 21Boo bée kọ à dú kà kpã́á gbáá e pá Júù ni olòó vee Log Mózìs m kọ̀láá kà bon, vaá bà bugi m ba gbò tọ Bàrì bu dee ba bò séi.” 22Gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlàa nè na gbò tuleá nè zivè kà bõ̀òna ló Kráìsta beè gboó gbá bilá ló vaá sà sìgà gbò nen e a dúva zẹ̀ẹ̀ vaá lẹ̀ẹ̀làva kọ bà á zọ̀ Pọ́ọ̀l nè Baanàbàs sí Ántìọ̀k. Ba beè sà bàà nen e bà dṹùnà gbò tule e ba bée kọlà Sáílàs nè Júdàs, e bà ólò kólíe Baasábàs. 23Ba beè gboó emí kpá nvèèva bá kọ bà á má gbò e a di Ántìọ̀k. Ba beè emí m kpáá kọ: Beele, gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà nè gbò tule bõ̀òna ló Kráìst, e a náámá pá bọọ gbò vígà, lẹ̀ẹ̀là kanà mòn kól má dénè bọ̀ì, bẹẹ gbò vígà e bè nóò dúi pá Júù e o tõonii Ántìọ̀k, Sírìà nè Silésìà. 24È dã́ kọ sìgà gbò gbálà e a aa ló beele ló bel e a tãagei nyíe nèi, náa kal ló bée kọ beele née beè lẹẹlàva. 25E beè gbá nyòònà vaá bilá ló tenmá kọ e é sa bàà nen vaá lẹ̀ẹ̀làva kọ bà á faalá lẹẹlà tómí mái. Bà é zọ Pọ́ọ̀l nè Baanàbàs, e a dú gbò e e palà ge vùlè, gbá tọ dù. 26Pọ́ọ̀l nè Baanàbàs dú gbò e bà ni tú zivè kà ba dùm nvee m ge sí tóm bẹẹ Dõo Jíìzọ̀s Kráìst. 27Vóá à naa, è lẹ̀ẹ̀là Júdàs nè Sáílàs mái kọ bà á tú ba gã́ kọmáná gé t̃ẽ̀ènè bé e e émí m kpáí naa nèi. 28À dú bùlà Nyómá Káí nè beéle bùlà gè kọ née gé kpáá tú nyèè tò toolei, daalá lọl ló áá gbò nu e a di bíií: 29Ó gá dei tọ́ọ̀ kà nu e ba è vaamá gyọ́ọ nè gbò ńbàlì e bà náàmà bá. Ó gá bai mii nu. Ó gá bai nom e bà ììlà òò fẹ̀. Ó gá tõonii dùm kùnà kúnà. Be nóo naanii gbò nuí ò é palà ge kilii sĩ́. Á leei. 30Vóá à naa, bõ̀òna ló Kráìst beè gboó lẹ̀ẹ̀làva bii ló Pọ́ọ̀l nè Baanàbàs ààmà. Bà gboó má sĩ́ Ántìọ̀k. Bà íná kĩé, bà gboó kolí dénè gbò e bà dẹlẹ nyíe boo Kráìst bõonè vaá nèva kpáá. 31Tṍó e gbò e bè níì pá Júù nì e bà di Ántìọ̀k bugi tení boo kpáá, nyíeva beè gboó palà ge ẹẹ ló mon bel agẹ nyíe e a di m. 32Júdàs nè Sáílàs, e ba dú gbò kọ́ bùlà Bàrì, beè gboó tú kà beg dẽe tṍó lomá mon bel agẹ nyíe nè síà kpóó ló nèva kọ bà á kil sĩ́ m ba zìgà bel. 33Tṍó e bà ni tõo kĩé zivè tõ̀ò dee, gbò e bà dẹlẹ nyíe boo Kráìst beè gboó tulèva òòmà kẽ m fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló. Bà gboó òòà kẽ kil ló gbò e ba è lẹ̀ẹ̀làva simá kĩéá. (( 34Sõò Sáílàs beè beelá fùl ge kọ a é tõonie kĩé.)) 35Pọ́ọ̀l nè Baanàbàs beè zẹ́ẹ́ tõo Ántìọ̀k, vaá ba è zọ̀ kà tõ̀ò dõòna gbò nen olòó ló mon bel Bàrì vaá nóòmà nu gbò nen. 36Tṍó e sìgà dee ni téní, Pọ́ọ̀l beè kọ́ nè Baanàbàs kọ, “Naa mè é òòà kẽ sì gé kãa pá bẹẹ gbò vígà m Kráìst e bà di dénè gbò bon kĩ e e beè vee Lé Kpẹa e a kil ló Dõò gbẹaá gé ẹ̀b bé e bà dì naa.” 37Baanàbàs beè gbĩ́ gè kọ bà á fáálàè Jọ́ọ̀n, e bà kólíe Máàk, biiae lóva. 38Sõò Pọ́ọ̀l beè kọ náa dú lé gè kọ bà á faàlàèe, boo bée kọ náa beè dìva nvée dọ̀ tṍó e ba è sí ba tóm lọ̀l, sõò a beè ààvá nvée gbẹa Pamfélìà. 39Pálàa ọ̀và beè palà ge tala boo belá, naa ní e bà dááá vaá ní e a ie deè à téní ńlẹ: Baanàbàs beè faalá Máàk vaá pálàa baala à bã faà sĩ́ múú kil Sáíprọ̀s, 40boo tṍó e Pọ́ọ̀l beè sà Sáílàs. Gbò e bà dẹlẹ nyíe boo Kráìst beè gboó túva nvee bá Bàrì kọ á tú a sàn nyíe faamáva. Bà gboó àà 41téní Sírìà nè Silésìà vaá lógági mon bel agẹ nyíe nè gbò e a di m bõ̀òna ló Kráìst e bà di gbò boná.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\