TÓM 16

1Pọ́ọ̀l beè sí Dábì vaá aa kĩé má sĩ́ Léstrà kĩ e ene kà nen Kráìst e a bée kọlà Témọ̀tì beè dì. A kà beè nen Kráìst na gé vaá à dú Júù, sõò a tẹ̀ dú Gríìk. 2Dénè pá vígà m Kráìst e bà di Léstrà nè Ikónìàm beè kọ Témọ̀tì lé nen. 3Pọ́ọ̀l beè gbĩ́ gè tú Témọ̀tì naamá nen e a é díé nvée. Vóá à naa, à gboó túe vaá koóe. A beè naa vó boo bée kọ dénè pá Júù e ba è di gbò kĩé beè nyima ló Témọ̀tì kọ à gáà kòòà boo bée kọ ba beè nyimá kọ a tẹ̀ dú Gríìk. 4Boo tṍó e bà kyãà ínagi gbò boná, ba beè olòó kọ́ nè gbò e bà dẹlẹ nyíe boo Kráìst e bà náa dú Júù nu e gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà nè na gbò tule bõ̀òna ló Kráìst e bà di Jerúsàlẹ̀ma beè bilá ló tenmá kọ bà á gá naa. Bà gboó kọ́ nèva kọ bà á gbàn tṍ ló. 5Vóá à naa, gbò e ba è di m gbò bõ̀òna ló Kráìsta beè kpáá palà ge ie agẹ ló m ba zìgà bel vaá gbò nen géè olòó ziga ló Lé Kpẹaá kọ̀láá dee vaá dọ̀va ló, bọ̀ọ̀vẹ̀va gã́ bug. 6Pọ́ọ̀l nè gbò e bà ólò dìe ló beè beeá tení bálá sĩ́ Fréjìà nè Galésìà boo bée kọ Nyómá Káí náa beè tòm kọ bà á ló mon bel Bàrì m dó Ésìà. 7Tṍó e bà íná ból gbọọ bon Maisíà, ba beè gbĩ́ gè bã bon Biténìà, sõò Nyómá Káí náa è tòm kọ bà á bã̀. 8Vóá à naa, ba beè gboó beeá téní ló Maisíà vaá má sĩ́ Tróàs. 9Lèlà bílá dee deeá, Pọ́ọ̀l beè ié kùùà dẽe vaá mòn ene kà nen e a dú Masẹdónìà e a di éláe ló e a gé baníe kọ, “Sóo sóò fùl dú Masẹdónìà gé nvèè bá nè beele!” 10T̃ẽ̀ènè bé e Pọ́ọ̀l gé íé gé kùùà dẽeíá, e beè gboó kpoogá dee ló gè àà má sĩ́ Masẹdónìà, boo bée kọ è túmà kọ Bàrì a kolíi kọ é gé vee Lé Kpẹa e a kil ló Jíìzọ̀s Kráìst nè gbò e bà di kĩé. 11E beè bã faà sĩ́ múú aa Tróàs vaá fùl lele tọ kil Sámọ̀très. Dee e a nyoone nvée è má sĩ́ Niápọ̀lès. 12E beè aa kĩé vaá téní boo kpò má sĩ́ Fílìpàì, e a dú ene kà pọ̀b bon e a di na bálá sĩ́ dó Masẹdónìàa. A beè dúná gé bon e a di kè kẽ lẹ̀ẹ̀là bel pá Róm̀. E beè tõo kĩé kà tõ̀ò dee. 13Dee bò séi pá Júù, e beè gboó kyãà aa zẹ̀ẹ̀ tọ boná vaá sí nu múú, vaá ié bùlà kọ è é moniè kĩ e pá Júù ólò tõo tãàgà ló Bàrì e a di kĩé. E beè gboó ĩì tẽ́ ló gbò bia e ba è di bṍóná kĩé vaá zọ̀va lóá bel. 14Ene nen e a è di gbàà gbò e bà géè gbànii tṍ lóá beè kọlà Lédìà e a dú bon Taiatáírà. A beè olòó ùlà pọ̀b kàn. A è olòó fã̀ Bàrì vaá Dõò beè gboó naa kọ á palà ge tavẹ vaá ziga ló mon bel Bàrì e Pọ́ọ̀l géè lòa. 15Tṍó e bà ni tú múú logmá pá a tọ nè ẹ̀ẹ̀ lọ̀l, a beè gboó kolíi vaá bànii kọ, “Be ò bugim̄i naamai ene nen e a dẹlẹ nyíe boo Dõò m kà kà, ò dui gé tõonii nà tọ.” A beè palà ge bànii vaá è gboó nyoonée. 16Ene dee e e géè sí ke tõ̀ò tãàgà ló Bàrìa, e beè zọ̀ ene kà pá bia nvín gyóòlo nyòònà. Zọ e a ólò naa kọ á láá mòà nu dẽe beè dìe m. Pá a tẹ̀ íe beè olòó ie kà tõ̀ò úlu lọl ló a mòà nu dẽe. 17A beè bììa nvée Pọ́ọ̀l nè beele vaá olòó kòvà kpã́ kọ, “Níí gbò gyóòlo Bàrì e a Tõo Lọ̀l vaá à Lee! Bà gé kọ́ sĩ́ deè ge ié dùùà nèi!” 18Gbele tõ̀ò dee e a è olòó naamá vóí, dọ̀ dee e Pọ́ọ̀l gboó bã sṹg vaá kììà ló kẽ kọ́ nè zọá kọ, “M̀ nèni log kọ ó téní aa m nvín pá biaí boo bée Jíìzọ̀s Kráìst!” Zọá beè gboó ààé m t̃ẽ̀ènè tṍóá. 19Tṍó e pá tẹ̀ íe nvín pá biaá mon naa vó kọ nu e a ólò naa kọ baala á ièè úlù á géná, bà gboó sii Pọ́ọ̀l nè Sáílàs dùùlà kẽ kilma ke dẹi tọ gbò kè sĩ́ gbò bèèlà bel. 20Ba beè gboó túva ínmá kè sĩ́ gbò bèèla bel pá Róm̀ vaá kọ́ nèva kọ, “Gbòi pá Júù, e bà dú gé tãage bẹẹ bon. 21Bà dú gé nóòmà baála nàà nu e a bé beéle log, e bè náa lelà kọ beele, pá Róm̀, é tù à bè ge naa.” 22Bõ̀ònà gbòa beè gboó gbaavá dẽe vaá gbà bel Pọ́ọ̀l nè Sáílàs. Boo tṍóá, gbò bèèla belá beè gboó baagi kọ̀là ló lọl ló Pọ́ọ̀l nè Sáílàs vaá kọ bà á kpọ́va té ló. 23Tṍó e bà ni palà ge bòmva lọ̀l, ba è gboó túva nvee kpọ́gọ́lọ́ vaá kọ́ nè nen kù dẽe ló tọ kpọ́gọ́lọ́á kọ á palà ge kùva dẽe ló. 24Nen kù dẽe lóá gé dã́ gé naa vó, à gboó túva nvee àn e a di kà m tọ kpọ́gọ́lọ́á vaá túva kpóó tọ lul ló kélè té bii kẽ. 25Tṍó e a ni dú taa tóm dáá bílá dee, Pọ́ọ̀l nè Sáílàs géè ọlí sọ́l vaá tãàgà ló Bàrì, vaá dénè na gbò e bà gbá di kpọ́gọ́lọ́á géè gbànva tṍ ló. 26Zivè kà kunu kẽ kĩ e tọ kpọ́gọ́lọ́á dìa beè gboó bú ló zùgà. T̃ẽ̀ènè tṍóá dénè nu tọ kpọ́gọ́lọ́á beè gboó kùùà vaá kpọ́gọ́lọ́ e ba è lùlmà gbò e ba è di tọá à kpọá ààvá ló. 27Nen e a ólò kù dẽe ló tọ kpọ́gọ́lọ́á beè kẽ̀èà vaá mòn gbò nu tọá e a di sèèla, à gboó ié bùlà kọ mè gbò e ba è di tọ kpọ́gọ́lọ́á a téá àà. A beè gboó mììnà a gẹ̀ bé vaá kọ́ à é gé fẹ́àè a bá. 28Sõò Pọ́ọ̀l beè gboó vulí kpã́ kọ, “Ó gá nvèà kom ló o bá, mè dénè beele di kĩí!” 29Nen kù dẽe ló tọ kpọ́gọ́lọ́á beè gboó lẹ̀ẹ̀là tóm kọ bà á mùn sã́ domá. À gboó gbálá m kéné ló bã àn kĩ e Pọ́ọ̀l nè Sáílàs beè dìa vaá kumiva dúnú kẽ ke gbàà. 30A beè gboó faaláva kilma ke dẹi vaá bĩináva kọ, “Gbò Nen Dò Bá, éé ní e m é náa kọ bé m̀ duuà e?” 31Bà aalá nèe kọ, “Dẹlẹ nyíe boo Dõò Jíìzọ̀s, mè à é duulàni--pá o tọ nè ọ̀ọ̀.” 32Boo tṍóá, bà gboó ló kpẹa e a kil ló Dõò nè dénè pá a tọ nè ẹ̀ẹ̀. 33Náa kal ló bée kọ à dú kpã́á tóm bílá dee, nen kù dẽe ló tọ kpọ́gọ́lọ́á beè gboó faaláva ààmà gé logi dẽe ba kom. Vaá baala à gbalẹ̀ boo t̃ẽ̀ènè tṍóá tú múú logma dénè pá a tọ nè ẹ̀ẹ̀. 34À gboó faalá Pọ́ọ̀l nè Sáílàs kilma a tọ gé nèva gyã́á. Nyíe pá a tọ nè ẹ̀ẹ̀ beè gboó palà ge ẹẹ boo bée kọ bà dẹlẹ̀è nyíe boo Bàrì. 35Tṍó e dee ni zilà, gbò bèèla bel pá Róm̀a beè gboó lẹ̀ẹ̀là gbò kpóó kọ bà á kọ́ nè nen kù dẽe ló tọ kpọ́gọ́lọ́á kọ á sọ̀ bá gbòa kọ bà á kìl. 36Boo bée vó, nen kù dẽe ló tọ kpọ́gọ́lọ́á à gboó kọ́ nè Pọ́ọ̀l kọ, “Gbò bèèla lẹẹlà tóm mám̄ kọ ḿ sọ̀ bá Sáílàs nè ọ̀ọ̀ kọ ó kilii. Vóá à naa, ò é gboó láá aalii, vaá kilii m fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló.” 37Sõò Pọ́ọ̀l beè kọ́ nè gbò kpóóá kọ, “Bà náa beè beelái bel ló vaá bà mòn kọ è dọ̀ log, sõò ba è túi sẹlẹ kè sĩ́ bõ̀ònà bàlà boo kpọ́ té ló boo tṍó e beele nvín sãa Róm̀! Tṍó e bà náa vó lọ̀l, bà túi nvee kpọ́gọ́lọ́. Vaá kátogóí, é kọ bà gbĩ́ gè sọ̀i bá kọ é kìl e tọ́ọ̀ nen naa é nyímá? Náa é nááá! Baala gbò bèèla pá Róm̀ á kyãàmà tọ dú kĩí gé kọ́ nèi kọ é gbẹẹ vó, vaá è kil.” 38Gbò kpóóá beè gboó faalá kpẹaí má gbò bèèlaá, vaá tṍó e baala dã́ kọ Pọ́ọ̀l nè Sáílàs nvín sãà Róm̀, bà gboó zììà. 39Vóá à naa, bà gboó sívá ló gé bànva kọ bà á iàe ló neèva. Bà gboó tulèva lọl tọ kpọ́gọ́lọ́á vaá kọ́ nèva kọ bà á aa boná. 40Pọ́ọ̀l nè Sáílàs beè gboó aa tọ kpọ́gọ́lọ́á àà vaá má sĩ́ tọ Lédìà. Be sĩ́ bà kalá àà, ba beè mòn gbò vígà m Kráìst e bà di kĩé vaá ló bel agẹ nyíe nèva.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\