TÓM 17

1Pọ́ọ̀l nè Sáílàs beè téní Amfépọ̀lès nè Apọlónìà vaá iná Tẹsalọnáíkà. Ene kà tọ Bàrì pá Júù beè di kĩé. 2Dì belí bé e Pọ́ọ̀l ólò naa naa, a beè gboó bã tọ Bàrìa. A beè tú taa dee bò séi pá Júù olòó zọ̀màva lóá bel boo Kpá Káí. 3A beè olòó bugi Kpá Káíá vaá baa tẽ́ nèva naa kọ bà á nyima kọ a è dú bíi kọ Méné e Bàrì Sa á mòn tãàgà vaá ù vaá kẽ̀èà aa ke mà ú. À gboó kọ, “Lèlà Jíìzọ̀s e nda gé ló kpẹa e a kilie ló nèií ní Méné e Bàrì Sa é.” 4Sìgà ọ̀và beè gboó zìgà kọ nu e Pọ́ọ̀l gé kọ́á dú kà kà vaá bà gboó gbaa dẽe bà Pọ́ọ̀l nè Sáílàs. Vóá bé e gbele tõ̀ò gbò bia e ka di ló nè gã́ bug pá Gríìk e bà ólò sí tọ Bàrì pá Júù beè naana gé naa é. 5Sõò gbò tule pá Júù beè síva nyíe ló vaá gboó kolí gbò pọ́lọ́ lọl zẹ̀ẹ̀ tọ bõonè vaá nvèèmà tãàgà. Ba è gboó nvèè tãàgà zivè kà boná vaá tú bá kpóó bãmà tọ ene kà gbálà e bà kólíe Jésọ̀n gé gbĩ́ gè sii Pọ́ọ̀l nè Sáílàs lọl tọá tẹlẹ ke dẹi gbàà gbòa. 6Sõò tṍó e bà náa monva, ba è gboó sii Jésọ̀n nè dõòna gbò vígà m Kráìst ààmà gé túva má gbò tule boná vaá kóvà kpã́ ló kọ, “Gbòi géè nvèè tãàgà kọ̀láá kĩ e bà iná! Kátogóí bà a íná beéle boní, 7vaá Jésọ̀n à túva nvee tọ. Bà gbáálá dénè log e Méné Róm̀ beè nèi, vaá kọ à ié dõòna kà méné e a dì, e a bée kọlà Jíìzọ̀s.” 8Ba beè ló belá kyọ̀mà nyíe dénè gbòa nè gbò tuleá. 9Bà gboó kọ Jésọ̀n nè na gbò e bà dṹùnàeá á kpẽ́ kpègè áàà bá be sĩ́ bà kálá sọ̀va bá. 10T̃ẽ̀ènè bílá dee deeá, gbò vígà m Kráìst e bà di Tẹsalọnáíkà beè gboó gbalẹ̀ boo lẹ̀ẹ̀là Pọ́ọ̀l nè Sáílàs kilma Beríà. Tṍó e bà íná kĩé, ba beè bã tọ Bàrì pá Júù. 11Gbò e bà di kĩé beè ié taaà nyíe lee èl gbò e a di Tẹsalọnáíkà. Ba beè ié tàn ge gbàn tṍ ló mon bel Bàrì, vaá kọ̀láá dee ba è olòó ẹ̀b m Kpá Káí vaá gbĩ́ gè nyima be nu e Pọ́ọ̀l kọ́ nèvaá dú kà kà. 12Gã́ bug ọ̀và beè zigà ló mon bel Bàrìa. Vóá bé e kà tõ̀ò gbò bia nè gbò gbálà pá Gríìk e ka diva ló beè naana gé naa é. 13Sõò tṍó e gbò tule pá Júù e bà di Tẹsalọnáíkà dã́ naa vó kọ mè Pọ́ọ̀l nè Sáílàs géè lóna gé mon bel Bàrì gbẹá Beríà, ba è gboó dú kĩé vaá dàlà togó ló bel kyọ̀mà nyíe gbòa bé bà nvèèmàèva tãàgà ló. 14T̃ẽ̀ènè tṍóá, gbò vígà m Kráìst beè gboó tulè Pọ́ọ̀l tenmá nu múú ààmà. Sõò Sáílàs nè Témọ̀tì beè gbẹá Beríà. 15Gbò gbálà e bà géè tulè Pọ́ọ̀la beè zọ̀e gbá tọ íná Átẹ̀nz be sĩ́ bà kalá òòà kẽ kil Beríà. Pọ́ọ̀l beè lẹ̀ẹ̀làva kọ bà á kọ́ nè Sáílàs nè Témọ̀tì kọ bà á vàlẹ̀ bá dù. 16Boo tṍó e Pọ́ọ̀l géè elá bànà Sáílàs nè Témọ̀tì gbẹa Átẹ̀nz, a beè gboó mòn bé e nu e bà dèmmà bá vaá tãàgà ló ḿmá dénè ke tõ̀ò boná naa, à gboó tãagée nyómá. 17Boo bée vó a beè gboó olòó bã tọ Bàrì pá Júù vaá zọ̀ pá Júù nè gbò e bè níì pá Júù nì e bà ólò fã̀ Bàrì pá Júù lóá bel, vaá a è olòó tõo kè ki kọ̀láá dee ló bel Bàrì nè kọ̀láá nen e a mon. 18Sìgà gbò dò bá e bà élá boo nòòmà nu ene kà gbálà e a kọlà Ẹpikyúrọ̀s nè gbò e bà élá boo nòòmà nu Zẹ́nò beè gboó zọ̀e tàlàna gé bel. Sìgà ọ̀và beè bĩ́íná kọ, “Éé ní e ńgbele gã́ ela gé gbĩ́ gè kọ é?” Na gbòa à kọ, “À belí e a gé ló bel e a kil ló ńbàlì pá dõòna kà dó.” Ba beè kọ́ naa vó boo bée kọ Pọ́ọ̀l géè ló Lé Kpẹa e a kil ló Jíìzọ̀s nè ge kọ gbò nen é beè kẽèà aa ke mà ú. 19Boo bée vó, ba beè gboó kolí Pọ́ọ̀l kọ á dù gé mòn gbò bèèla e bà ólò bõoná ene ke tõ̀ò e a kọlà Ariọ́pàgọ̀s. Bà gboó kọ, “À gá è léémá beele gè nyímá ló íb nu e ãa dò bá nu e o gé ló bel kilma lóí kọlà. 20Sìgà gbò nu e e dã́ni gã́ e o gé ló dú ãa deè tṍ beele, vaá à gá è léémái gè nyímá ló nu e bà kọlà.” 21(Boo bée kọ a beè dú nu e a ólò léémá gbò nvín sãa Átẹ̀nz nè gbò kyáà e ba è di kĩé gè olòó loá bel boo à bè ge gbàn tṍ ló ãa bug togó.) 22Pọ́ọ̀l beè gboó elá zẹ̀ẹ̀ gbò bèèlaá vaá kọ: “M̀ monì m kọ̀láá sĩ́ deè e a dì kọ boolo pá Átẹ̀nz dúi gbò e o ólò tãàgai ló kà tõ̀ò íb sĩ́ ńbàlì. 23Boo bée kọ tṍó e m géè kyãà tení ló bọọ boní vaá ẹ̀bgì gbò nu e o ólò tãàgai ló, m beè mòn ene kà gbani e o kẹ́vìi bée ló vaá kọ, ʽNíí á dì nè Bàrì e bè Née Nyímà Ló.’Nu e o ólò tãàgai ló, náa kal ló bée kọ nóo nyímàie ló, níá Bàrì e nda gé ló nu e a kilie ló nèi kátogóí é. 24“Bàrì e a è dèm bàlà booí nè dénè nu e a di m, ní e a dú Dõò e a íe káála nè kunu kẽ é, vaá náa ólò tõo m tọ e nen beè tìbmà bá. 25Nu e beele é láá naa nèe náa dúe bíí ló, tã́gíní bé e dùm nè séi e a di m nen nè dénè nu e nen íe aàe báá. 26Dénè gbò nen e Bàrì túva sẹlẹ kele kele íb sĩ́ ke tõ̀ò e a di boo kunu kẽí aa m mii t̃ẽ̀ènè nen e ẹlẹ beè dèm. A beè zẹ́ẹ́ noo tṍó nè ke kùbmà kĩ e ba é tõo kọ bé à kálá dèmva. 27A beè naa vó kọ bé nen gbĩ́èe, vaá be à sẹlẹ bà di ló gè tọga vaá bà gbĩ́èe mònìè. Sõò à dú kà kà kọ Bàrì á gé kpã́á aa ló tọ́ọ̀ bẹ̀ì, 28boo bée kọ: ʽBoo kói Bàrì ní e e di dùm vaá kyãà vaá dú kọ̀láá nu e e bélì e.’ À dì belí bé e sìgà bọọ gbò émì kpá beè émí naa kọ: ʽBeele pá a nvín na gé.’ 29“Vóá à naa, tã́gíní bé e beele pá a nvíná, néé gboó ie bùlà kọ Bàrì bélí mèà ene kà nu e nen kálì beè tú nóò kpé à bè ẹ́ẹ́ kpé à bè kpò dem dèmmà. 30Bàrì beè lọl dẽe sĩ́ nu e gbò nen beè naa tṍó e bà gáà nyimae lóá, sõò kátogóí, à gé kọ́ nè dénè gbò nen e bà di kọ̀láá ke tõ̀ò kọ bà á ọ́gá ló ba pọ́lọ́. 31Boo bée kọ a beè sẹlẹ dee e a é tú lèlà bèèla bel beemá bel ló zivè kà bàlà booí, tenmá bá nen e ẹlẹ beè sà. A beè kẽée lọl ke mà ú ge naa zogè dénè nen kọ ẹlẹ beè saee.” 32Tṍó e bà dã́ e Pọ́ọ̀l kọ gbò nen é kẽeà aa ke mà ú, sìgà ọ̀và beè gboó màgàe, sõò na gbòa beè kọ́ nèe kọ, “È gbĩ́i ge kọ ó kpáá palà ge ló bel boo nuí nèi dõòna tóm.” 33Pọ́ọ̀l beè gboó aa bõ̀òna lóá. 34Sìgà ọ̀và beè ziga ló mon bel Bàrìa vaá nyoone nvée Pọ́ọ̀l. Nen e a dì belí Daiọnísìọ̀s, e a dṹùnà gbò dóm bèèlaá, nè ene kà pá bia e a bée kọla Dámàrìs bii ló sìgà dõòna gbò beè di gbàà gbò e bà nyoonée nvée.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\